• 1na
  Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ ADVENTNÍ. Luk. XXI, 25-33. „…A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách.“ (v. 25.) Učme se čísti ve veliké knize hmotného světa, v níž k nám stále promlouvá Bůh. Ten vzorný pořádek v přírodě hlásá nám moudrost, dobrotu i moc Tvůrce a poučuje nás, jak i…

  Read more
 • mass
  Církevní rok: Advent

  Adventem připravuje nás Církev svatá k důstojné oslavě Narození Páně. „Advent“, slovo latinské, znamená příchod, t. j. příchod Páně. – „Třikráte přichází k nám Pán,“ dí Petr z Bois, „po prvé v těle, po druhé v duchu, a po třetí jako soudce.“ „Poprvé přichází v tělesné mdlobě, po druhé v duchu a síle, po třetí…

  Read more
 • writer
  P. František Doucha: Království maličkých

  Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně: nebo takových jest království nebeské. Mat. 10, 14. Hle, z očinek těch nevinnost jak svítí co na zahrádce z jara mladé kvítí! Jak nebes purpurovým šperkem září ty růžinky na milojemné tváři! Když na ní úsměch sladnoucí se hostí, čí pohled nezaplesá lahodností?  A z ústek mluvy…

  Read more
 • kral
  Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

  Mezi pravdy víry, na něž se v posledních desetiletích nejvíce útočí, jsou ty, které jsou vyjadřovány svátkem Krista Krále. Neboť tímto svátkem neoslavujeme Krista jen jako Krále v nebesích, ale hlásáme světu, který Ho odmítá, Jeho svrchovanou vládu nad celou společností. „Tento svátek je plamenným protestem proti laicismu a liberalismu, jenž zbožňuje stát a přehlíží autoritu Boží a Církve, která stojí nad veškerou mocí světskou,“ píše P. Schaller OSB.

  Read more
 • pope-francis-palmer-2
  Papež František si nepřeje obrácení protestantů

  Zednářské (a ďábelské) snahy o nahrazení pravého (Bohem zjeveného) katolického náboženství falešným a universálním náboženstvím člověka vyšly najevo už před více než stoletím. Katolická Církev jim však v 19. a na začátku 20. století pod vedením vynikajících papežů statečně odolávala. Výrazný úspěch slavily na a po II. vatikánském koncilu, kdy se církevních úřadů ujali lidé,…

  Read more
 • MgrLefebvre23
  40 let od prohlášení arcibiskupa Lefebvra

  Před čtyřiceti lety, 21. listopadu 1974, vydal arcibiskup Marcel Lefebvre toto prohlášení, které je dodnes zcela aktuální: Celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry a oněch tradic nezbytných pro zachování této víry, na věčném Římu, učiteli moudrosti a pravdy. Na druhou stranu odmítáme a vždy jsme odmítali následovat Řím neomodernistických…

  Read more
 • škola
  O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

  S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím co věcí malichernou, nepotřebnou ano i nepohodlnou a řídě se dle nahodilých okolností. Zlo toto šíří se vždy dále…

  Read more