• crucifixion-of-Jesus-by-diego-valazquez
  Timotheus Vodička: Tažení proti katolickým spisovatelům (1946)

  Po dobu více než jednoho roku přinášely některé noviny a časopisy – mezi nimi zejména Kulturní politika – vytrvalé a prudké útoky proti nejvýznačnějším z žijících českých katolických spisovatelů – Jakubu Demlovi, Jaroslavu Durychovi, Janu Zahradníčkovi a Janu Čepovi. Všechny tyto útoky se shodovaly v jedné věci: že tyto čtyři spisovatele je třeba vyloučit z…

  Read more
 • obřezání páně
  Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PO VÁNOCÍCH. Luk. II, 33-40. „I divili se otec a matka jeho těm věcem, které byly praveny o něm.“ (v. 33.) Oni sice o něm věděli mnohem více, než jim bylo praveno, ale plni údivu, že jejich tajemství je částečně odhaleno jinými, bez stínu žárlivosti se radovali slyšíce hlásati velikost…

  Read more
 • sv. štěpán
  Sv. Štěpán

  „Včera jsme slavili pozemské narození věčného Krále, dnes slavíme vítězný boj jeho vojína. Včera náš Král rouchem světa přioděn vykročil z panenského lůna a ráčil navštívit svět; dnes jeho vojín ze stavu tělesného vystoupil a jako vítěz odešel do nebes… Onen sestoupil tělem zahalen, tento vystoupil krví ověnčen. Onen sestoupil na zemi za zpěvu andělů,…

  Read more
 • the-nativity
  Výklad několika veršů evangelia

  Anděl Páně ukázal se mu ve snách a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, manželku svou, neboť co se v ní počalo, z Ducha sv. jest.“ (Mat 1, 20) Anděl řekl, že z Ducha sv. jest to, co v Marii se počalo, poučuje tak, že se stala matkou nikoli způsobem přirozeným, nýbrž nadpřirozeným, tj.: mocí božskou. Touž…

  Read more
 • ježíšek
  Narození Páně a pobožnost dětství Páně

  Jak nazývají na východě 6. leden, tak můžeme my nazvat tento den svátkem světel: Kristus, světlo světa, vyšlo v temnotách. „Jenž jsi tuto přesvatou noc září pravého světla osvítil…“ Tato slova půlnoční mše svaté vyjadřují více než dlouhá řeč: pravé světlo, jež zaplašilo pohanskou tmu a v jehož záři blednou i bludičky moderní pohanské, Bohu…

  Read more
 • mass
  Církevní rok: Doba vánoční

  V svatvečer Božího narození Posvátnou touhou po Spasiteli rozechvěna jsouc, volá Církev již v nočních hodinkách: „Dnes poznáte, že přijde Pán, a ráno uzříte slávu Jeho. Protož posvěťte se a buďte připraveni, neboť zítra spatříte velebnost Boží mezi vámi – zítra vyjdete a Pán bude s vámi. Zítra potřena bude nepravost země a panovati bude nad námi Spasitel…

  Read more
 • 4na
  Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ ADVENTNÍ. Luk. III, 1-6. „…stalo se slovo Hospodinovo k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“ (v. 2.) Je to zvláště na poušti, v tichu samoty, kde Bůh rád mluvívá… Chce-li duše slyšeti hlas Boží, musí býti sama, odloučena od světa a jeho hluku. Je pravda, Bůh k nám mluví stále:…

  Read more
 • sv. tomáš
  P. Špaček: O významu dogmat

  Pozn. redakce: Pojednání dr. R. Špačka, dnes neméně aktuální než v době svého vzniku, ukazuje na posun, k němuž v poslední době došlo, když to, co je zde psáno o protestantech, platí o těch, kdo se dnes běžně považují za katolíky. O významu katolických dogmat. Dogmata katolická jsou pravdy, jež jsou ve zjevení Božím obsaženy a…

  Read more
 • 3na
  Týdenní rozjímání: Neděle 3. adventní

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ ADVETNÍ. Jan I, 19–28. „Ty kdo jsi?“ (v. 19.) Jan dlel na poušti, kde žil životem tvrdým o samotě, beze svědků, v ústraní. Není třeba vždycky stavěti se na odiv, chceme-li svět uváděti v úžas. Opusť lidi, vyhýbej se jim, pohrdej jimi – a oni tě budou vyhledávati, najdou…

  Read more