• sacramento-del-bautismo
  Obnova křestního slibu

  I. Nejlaskavější Otče, v nejhlubší pokoře a vděčností klečíme před božskou velebností tvou a díky vzdáváme tobě za milost svaté víry, k níž jsi nás nehodné beze všech našich zásluh v nevyzpytatelné prozřetelnosti a milosrdenství svém povolal. Nenechal jsi nás bloudit v noci nevědomosti a zahynout v temnotách hříchu, ukázal jsi nám cestu k pravé…

  Read more
 • Konečné setrvání v dobrém je tak veliký dar Boží, že podle výkladu sněmu Tridentského je pouhou milostí, které dosáhnout zásluhami není nám možné.
Prosme o přímluvu zvláště nejblah. Pannu Marii, prostřednici všech milostí.
  Modlilba za milost setrvání

  Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě nade všecko, a ze vší duše své lituji veškerých urážek ti učiněných. Doufám, že jsi mi…

  Read more
 • 3kralove
  Týdenní rozjímání: Zjevení Páně

  Úvod k rozjímání > Poznámka: Třebaže svátek Zjevení Páně slavíme letos (A. D. 2015) až v úterý 6. ledna, v tomto rozjímání je anticipován už od neděle. NEDĚLE. Mat. II, 1-12. „Když tedy narodil se Ježíš v Betlémě judském… aj mudrci od východu přišli…“ (v. 1.) Obdivuj se velikosti tohoto Dítěte: ze svých jeslí přitahuje…

  Read more