• 012
  Týdenní rozjímání: První neděle v postě

  Úvod k rozjímání > PRVNÍ NEDĚLE V POSTĚ. (INVOCABIT) Mat. IV, 1-11. „Tehdy byl Ježíš uveden na poušť od Ducha, aby pokoušen byl od ďábla.“ (v. 1.) Duch Svatý vede na poušť, daleko od lidí, daleko od hluku, daleko od zlých příkladů, daleko od rozkoší a marností světa. Ale často i na poušti setkáváme se s…

  Read more
 • popelec
  Církevní rok: Doba svatopostní

  „Všecko, což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí a pýcha života.“ (1. Jan 2, 16) Každý hřích béře počátek svůj v jednom z těchto tří pramenů všeho zlého. Kristus chtěje ve všem nám podobným býti kromě hříchu, a přišed, aby přemohl hřích, trojímu pokušení se podrobil, aby nás vítěziti nad pokušením naučil….

  Read more
 • 080
  Týdenní rozjímání: Neděle druhá po devítníku

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO DEVÍTNÍKU. Luk. XVIII, 31-43. „Aj, vstupujeme do Jerusalema, a dokoná se tam všecko, co psáno jest skrze proroky o synu člověka.“ (v. 31.) Pán Ježíš ví dobře, co ho čeká v Jerusalemě, a přec tam vstupuje. Nevyhýbejme se kříži. Třebaže může přijíti, následujme jen vnuknutí Božího, kráčejme za…

  Read more
 • mass
  Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

  Sněm Klermontský (1095), jemuž předsedal papež Urban II., ustanovil, aby duchovenstvo již od neděle druhé po devítníku masitých pokrmů se zdržovalo, čili od požívání masa upustilo (odtud naše slovo masopust). Celou bohoslužbu dnešní proniká úmysl sv. Církve, aby věrné dítky své odvrátila od rozpustilých radovánek masopustních a roznítila v nich čistou lásku k Bohu, která…

  Read more
 • Servant_of_Pope_Paul_VI_of_Rome_and_Patriarch_Athenagoras_I_of_Constantinople_embrace_ecumenism_icon
  P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

  Odchylky pravoslavné theologie od učení katolického [jsou] velmi četné, a v jistém smyslu lze tvrditi, že celá mentalita rozkolného bohosloví je od mentality katolické rozlišná. Účelem tohoto pojednání jest, podati nejprve pokud možno, jasný obraz učení pravoslavného bohosloví v těch bodech, kde od nauky církve všeobecné odstupuje, a pak zkoumati, zdali přes tuto rozdílnost jest…

  Read more
 • 038
  Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO DEVÍTNÍKU. Luk. VIII, 4-15. „Když se scházel zástup četný a od měst brali se k němu, pravil podobenstvím.“ (v. 4.) Jen se tísněme kolem Ježíše, On nás poučí. Tísněme se kolem Jeho oltářů, kde sídlí, kolem kazatelny, kde nás učí ústy svých kněží a Jeho slovo osvítí naši…

  Read more
 • mass
  Církevní rok: Neděle devítník

  Tato neděle sluje „v devítník“, poněvadž jest „devátá“ před svátky velikonočními. Za prvních časů sv. Církve byli totiž tak horliví, že se postiti začali již devět neděl před slavností velikonoční. „Řeholníci vesměs počínají půst nedělí devítník (Domin. Septuagesimae), Řekové neděli první po devítníku (Sexagesimae), duchovenstvo neděli druhou po devítníku (Quinquagesimae), veškero křesťanstvo pak ve středu…

  Read more