• Týdenní rozjímání: Neděle devítník

    Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÍTNÍK. Mat. XX, 1-16. „Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.“ (v. 1.) Od prvních let našich zval nás Bůh, abychom vzdělávali svou vinici, to jest ty přirozené schopnosti a nadpřirozené dary, které nám svěřil učiniv nás člověkem a povolav nás…

    Read more