• 085
  Týdenní rozjímání: Neděle květná

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE KVĚTNÁ. Mat. XXI, 1-9. „A když se přiblížili k Jerusalemu a přišli do Betfagy k hoře Olivetské.“ (v. 1.) Jaké to protivy na hoře Olivetské! Včera vítězoslavný vjezd s této hory do Jerusalema, a v několika dnech na ní započne utrpení smrtelnou úzkostí a zradou, ale pak zas zde konečný…

  Read more
 • DSC00430
  Vztah pravdy a autority

  Liberálové a podobně i sedesvakantisté nevnímají církevní autoritu jako sluhu, ale jako pána pravdy. A proč tomu tak je? Protože jsou obojí dětmi moderního světa.

  Read more
 • navštiveni
  Giovanni Boccaccio: Zvěstování

  Ni pro tvůj zlatý vlas, ni očí třpytnost, ni pro královský háv, ni pro tvou krásu, ni pro tvé mládí, zvučnost tvého hlasu, ni pro andělský vzhled, ni pro tvou sličnost král nebes neopustil nebe výsost a nesestoupil v žití pouta klatá, by přijal tělo z tebe, Panno svatá, z níž tryská radost jen a…

  Read more
 • 056
  Týdenní rozjímání: Pátá neděle v postě

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE SMRTELNÁ. Jan VIII, 46-59. „Jestliže pravdu mluvím (vám), proč mi nevěříte?“ (v. 46.) Mluví-li Pán Ježíš takto k Židům, kteří nevěřili v jeho božství, co řekne křesťanu, který v něj sice věří a uznává jej Bohem, ale při tom nepřestává žíti, jako by nevěřil pravdě Jeho slova? Pán Ježíš káže…

  Read more
 • Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru
  Bůh jest nejvýš milosrdný

  Bůh nám velmi rád odpouští, litujeme-li opravdu svých hříchů. Urazí-li dítě otce a pak ho úpěnlivě prosí za odpuštění, odpustí mu dobrý otec trest. Tak činí i Bůh. Veliké milosrdenství Boží líčí Kristus v překrásném podobenství o marnotratném synu. (Luk. 15.) Sotva David, byv dojat káravými slovy proroka Nathana, hříchy své vyznal, hned mu oznamoval…

  Read more
 • 10998870_734301936668952_4536844760712985598_o
  Biskup Jean-Michel Faure

  P. Jean-Michel Faure patřil k nejbližším spolupracovníkům arcibiskupa Lefebvra, který mu důvěřoval natolik, že mu dokonce umožnil volný přístup ke své korespondenci.

  Read more
 • manas
  Modlitba Manassesa, krále jůdského

  Modlitba Manassesova, když zajat držán byl v Babyloně, jako i třetí kniha Machabejská, a dvě knihy, kteréž pod titulem třetí a čtvrtá kniha Esdrášova se nacházejí, nenáležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm tridentský za svaté Písmo přijal, a aby za takové přijaty byly, nařídil. Tu pak toliko ona modlitba pro její větší znamenitost…

  Read more
 • 041
  Týdenní rozjímání: Čtvrtá neděle v postě

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ V POSTĚ. (DRUŽEBNÁ)  Jan VI, 1-15. „A veliký zástup šel za ním.“ (v. 2.) Chceme-li, aby nás zástupy následovaly, pak musíme konati zázraky, a sice takové, které prokazují dobrodiní. To bylo tajemstvím oblíbenosti Ježíšovy a to je tajemstvím oblíbenosti vůbec. Zasvětíme-li se s obětavou láskou ulehčování lidské bídy: hle, to…

  Read more
 • st-alphonsus-beneventum-image-1777-old
  Nábožné vzbuzení ctností, které jest konati denně

  Klaním se tobě, nejsv. Trojice Boží, Otče, Synu a Duše svatý, jediný jen Bože ve třech osobách. V nejhlubší nicotě své kořím se před nekonečnou velebností tvou. Věřím pevně všemu, co jsi nám zjeviti ráčil skrze písmo sv. a sv. církev svou, protože ty jsi to řekl; a hotov jsem za tuto víru položiti stokráte…

  Read more