• Théodore_Casimir_Regnault_-_Portrait_de_Voltaire_(2)
  30. květen 1778 – den, kdy zemřel Voltaire

  Poslední dny velkého nevěrce a rouhače. Motto: „Po Voltairovi nic není bídnějšího a hanebnějšího nad Voltairovy ctitele.“ Pro pospíchající čtenáře: Aby překonal nemoc, pil denně 25 koflíků kávy a nemírně užíval opia. Upadl do blouznění, jež brzy přešlo v zuření. Pacient strašně řval, že neviditelná ruka jej vleče před soudnou stolici Kristovu. Z úst rozpustilého posměvače a…

  Read more
 • Jan Joest van Kalkar - Pentekost detail
  Katechismus: Věřím v Ducha svatého

  Článkem tím vyznáváme, že Duch svatý jest tak dokonalý Bůh, jako Otec a Syn: tak věčný jest Duch svatý, tak mocný, tak moudrý, tak dobrý nesmírně jako Otec i Syn, týž pán, neb ač jsou tři osoby, však nejsou tři bohové, tři stvořitelé, tři páni, tři věční, ale jediný pán, stvořitel Bůh věčný. Ač Otec…

  Read more
 • 149
  Týdenní rozjímání: Boží Hod svatodušní

  Úvod k rozjímání > BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ. Jan XIV, 23-31. „Miluje-li kdo mne, slovo mé zachovávati bude.“ (v. 23.) Láska vyžaduje spojení mezi milujícím a milovaným. U bytostí rozumných toto spojení je duchovní, spojují se rozumem a vůlí. Přítel smýšlí jako přítel, jeden chce to, co chce druhý. Podobně i my: milujeme-li Pána Ježíše, budeme…

  Read more
 • marie
  Marta Obrechtová – příklad patrného projevu duše lidské

  Vizmež případ, takořka před očima našima žijící, jejž právem nazvati možno „řetězem divův“ a výmluvných svědectví pro jsoucnost lidské duše. V ústavě hluchoněmých v Larnay ve Francii, jenž jest pod správou zbožných řeholnic, bylo vychování dítka hluchoněmého a slepého odhodlaně započato, prováděno a ke konci přivedeno za okolností nanejvýš poutavých, s obětivou láskou, s nevšední…

  Read more
 • 149
  Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Velikonoci

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE ŠESTÁ PO VELIKONOCI. Jan XV, 26–27; XVI, 1–4. „Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy…“ (v. 26.) Odkud pochází ta rozumová nebo mravní převaha křesťana zcela prostého nad pohanem učeným a počestným? Odkud to pochází, že u křesťanů dítě dvanáctileté zná o Bohu, o člověku…

  Read more
 • AbbessBenedicta
  Katechismus: Svěcení žen

  Platně přijmouti svátost svěcení může pokřtěný muž, jenž je s to, aby svůj úmysl svobodně projevil. Pokřtěný muž může býti vysvěcen. Bylo totiž jak ve St. tak v N. zákoně pevné přesvědčení v církvi, že pouze mužové jsou schopni ke službě oltářní. Kristus vyvolil za apoštoly muže, a tito světili muže za své nástupce. Apoštol…

  Read more
 • Nanebevstoupení Páně, Rabbúlův evangeliář, Sýrie, 6. století
  Nanebevstoupení Páně

  „Aleluja, ujal se vlády Hospodin Bůh všemohoucí; radujme se a veselme se a vzdávejme mu chválu.“ (Zj 19) Opět hvězda první velikosti na obloze církevního roku, zase svátek Krista Krále. Na Olivetské hoře, kde byli apoštolé před šesti týdny v nočním stínu Getsemanské zahrady svědky jeho ponížení, jsou dnes v záři poledního májového slunce svědky…

  Read more
 • Mélanie_Calvat
  P. Jakub Deml: Melanie

  Krise. Toť slovo a stigma naší doby. Krise vůbec všeho: krise obchodu, řemesla, politiky, umění, hospodářství, rodiny, školy, mravnosti, poctivosti, víry. Tato obecná krise žádného věřícího nepřekvapuje. Lidstvo se odvrátilo od Jména, v Němž jediné je naše spasení. Dne 19. září 1846 Panna Maria plakala na hoře La Salettské. Rukama zakrývala si obličej a plakala….

  Read more
 • Horace_Vernet_Napoleon_sur_son_lit_de_mort_1826
  5. května 1821 – den, kdy zemřel Napoleon Bonaparte

  V říjnu roku 1813 byl Napoleon u Lipska poražen, v březnu roku 1814 propustil papeže Pia VII. na svobodu a již v dubnu byl nucen v témže zámku Fontainebleau podepsat prohlášení, že se vzdává francouzského trůnu. Jako zajatec a vězeň byl odvezen na Elbu, pak na ostrov Sv. Heleny, kde jako Prometheus na pusté skále,…

  Read more