• st_irenaeus_nahled
  Učení sv. Ireneje

  Svatý Irenej (140/160–202), mučedník a biskup lyonský, patří k dějinám rodícího se křesťanského písemnictví pěti knihami svého díla „Proti bludařstvím“. Jeho dílo tvoří s jeho životem tak souvislý celek, že je není nijak možno od sebe odloučiti. Ve službách své víry užívá jak svého vědění a vzdělání, tak i zkušenosti, které nabyl v různých prostředcích,…

  Read more
 • 019
  Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PÁTÁ PO SV. DUCHU.  Mat. V, 20–24. „Nebude-li hojnější spravedlnost vaše než zákoníků a fariseů, nevejdete do království nebeského.“ (v. 20.) Proč to? Poněvadž spravedlnost nebo dokonalost oněch lidí byla pouze zevnější. A to nestačí zdáti se spravedlivým; je třeba spravedlivým býti. Ta jejich spravedlnost byla pouhou přetvářkou a pošetilou…

  Read more
 • 11412321_785163548249457_5348372935454957053_n
  Biskup Faure na Filipínách

  J. Ex. biskup Jean-Michel Faure navštívil Filipíny a o svatvečeru sv. Jana Křtitele, 23. června 2015, zde požehnal stavbu nového semináře, udělil některým z místních věřících svátost biřmování, jednomu seminaristovi tonzuru a dvěma podjáhnům jáhenské svěcení. Všichni přítomní klerici při této příležitosti složili či obnovili protimodernistickou přísahu. S radostí, že dílo tradice čili předávání integrální katolické víry pokračuje,…

  Read more
 • icon-wedding-at-cana
  Sv. Jan Zlatoústý o manželství

  Vykládaje manželům jejich povinnosti, svatý Jan Zlatoústý vchází v tak prosté úvahy, že by dnes velice zarážely. Moderní lidé nejsou dosti lidskými, aby snesli tolik naivnosti. Svatý Jan Zlatoústý radí manželu, aby neskrýval své lásky, ale aby ji dával na jevo zcela, nejprostším způsobem. Odporučuje mu, aby mluvil k své mladé manželce, a dává mu…

  Read more
 • 017
  Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ PO SV. DUCHU. Luk. V, 1–11. „I stalo se, když zástupové na něho naléhali, aby slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Genesaretského.“ (v. 1.) Toužíme po oblíbenosti dovolené a čestné? Mluvme o Bohu. Bůh stále ještě zajímá ohromnou většinu lidí a zvláště trpící a nešťastné, jichž je veliký…

  Read more
 • 18thAleppoHodegetria
  Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

  Ó přeblahoslavená, neposkvrněná Panno! Matko Boha mého, královno světla, čistší nad paprsky slunce, velebnější nad Serafíny; bez přirovnání slavnější nad všechny sbory nebeské; Ty očekávání arciotců, touho proroků, ozdobo apoštolů, slávo mučedníků, potěšení spravedlivých, koruno pannen – ó přijmi nás milostivě a ostříhej dobrotivostí svou a svým zastáním. Smiluj se nad námi bídnými hříšníky, neboť…

  Read more
 • sf-efrem-sirul_x
  Ze života sv. Efréma Syrského

  Jedním z předních spisovatelů východní církve křesťanské je sv. Efrém syrský, který papežem Benediktem XV. Byl prohlášení za učitele církevního. Velmi četné jeho spisy, z nichž do češtiny přeloženo v Blahověstu 1862 „Povzbuzení ke kajícnosti“, „Vyznání a obviněni sebe samého“ 1875, a „Legenda o sv. Efrému“ 1870, počaly býti vydávány do latiny přeložené, v Římě 1589–1597…

  Read more
 • 065
  Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO SV. DUCHU. Luk. XV, 1–10. „Přibližovali se pak k němu celníci a hříšníci, aby ho slyšeli.“ (v. 1.) Svět odmršťuje celníky, Pán Ježíš jich však neodmítá; nebe zavrhuje hříšníky, Pán Ježíš jim však dovoluje přibližovati se k Němu. Ó, vy všichni, jimiž svět pohrdá a jež i nebe…

  Read more