• Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE ČTRNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. VI, 24–33. „Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti.“ (v. 24.) Aspoň nejsou-li tito dva pánové jen jedním. Tak mohu a musím sloužiti zároveň Bohu Otci i Ježíši Kristu, Jeho Synu a vyslanci; mohu a musím sloužiti Bohu zároveň i představeným, kteří – každý ve svém oboru – představují jediného a…

  Read more
 • Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí

  Manželství je veliké tajemství, avšak to pravím v Kristu a v Církvi (Efes. 5, 32); je ctihodné pro všechny, u všech a ve všem, to jest ve všech svých částech. Pro všechny, protože i panny je mají ctíti v pokoře; u všech, protože je stejně svaté mezi chudými lidmi jako mezi boháči; ve všem, protože jeho…

  Read more
 • Týdenní rozjímání: Neděle třináctá po Sv. Duchu

  NEĎELE TŘINÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVII, 11–19. „Když se ubíral do Jerusalema šel mezi Samařském a Galileí.“ (v. 11.) Jerusalem představuje Církev; Samařsko naznačuje rozkol, bludařstvo; Galilea obsazená pohany během zajetí babylonského znázorňuje národy nevěřící. Tak Pán Ježíš, aby vytvořil a stále rozšiřoval svou Církev, prochází – prostřednictvím apoštolů a misionářů – a proniká…

  Read more
 • Katecheta jako duchovní správce studující mládeže

  Referát arcibiskupa lvovského promlouvající do duše především duchovním pastýřům. Výzva velikého Lva: „Ite ad populum“ má pro katechety význam: „Jděte mezi svou školní mládež!“ A tato individuální pastorace nemá nastupovati jenom výjimkou, nýbrž třeba ji upraviti systematicky. (…) Kde to jen možno, má osobní návštěvou v domě poznati bytové poměry každého žáka svého, aby mohl…

  Read more
 • Týdenní rozjímání: Neděle dvanáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVANÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. X, 23–37. „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte.“ (v. 23.) Blahoslavení ti, kdož vidí Ježíše, to jest vtěleného Boha, Boha, který se stal viditelný tím, že se vtělil. Než co bychom záviděli těm očím, které viděly Pána Ježíše za Jeho pozemského života? Vždyť i my Jej vidíme a…

  Read more
 • Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE JEDENÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mar. VII, 31–37. „I přivedli mu hluchoněmého.“ (v. 32.) Jsouce někdy hluší k hlasu milosti, býváme zároveň němí, jedná-li se o hájení zájmů Božích. Kdo mne učiní poslušným a věrným volání Božímu? Kdo rozváže můj jazyk a dá mi hlas, abych vyznal svou víru před bezbožnými? Předsevzetí: Budu věřiti Bohu…

  Read more
 • Sv. Klement Alexandrijský o manželství

  Klement Alexandrijský (asi 150–215) brání důstojnost a svatost manželství před útoky heretiků, kteří odmítali instituci manželství, sexuální život a rození dětí. Po sv. Pavlovi se jako první pravověrný spisovatel šířeji zabývá problematikou manželství a rodiny. Učí, že manželství a rodina jsou svaté, ustanovené Bohem. Pramenem svatosti manželů je jejich vštípení do Božího života skrze křest…

  Read more
 • Sv. Kliment Alexandrijský, doktor víry

  První církevní spisovatelé, kteří po smrti svatých apoštolů převzali úkol učiti a vésti křesťanský lid po cestách spásy, nám dávají vzácné svědectví o obecné víře církve v Boha třikrát svatého Otce, Syna a Ducha, v jeho „služebníka“ Ježíše, vtělené Slovo Boží, zemřelého na kříži a slavně zmrtvýchvstalého na třetí den. Jsou ti prvotní spisovatelé doslova…

  Read more
 • Týdenní rozjímání: Neděle desátá po Sv. Duchu

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE DESÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVIII, 9–14. „Pověděl také k některým lidem, kteří v sebe důvěřovali, že jsou spravedliví, a jinými pohrdali…“ (v. 9.) Již ta skutečnost, že v sebe sami tolik důvěřujeme a jinými pohrdáme, je nespravedlností. Nespravedlností vůči Bohu, v němž jediném má spočívati všechna naše naděje a…

  Read more