• 030
  Týdenní rozjímání: Neděle osmnáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE OSMNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. IX, 1–8. „I vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého.“ (v. 1.) Je tedy dovoleno nezapomínati svých příbuzných a krajanů. Ale aby to bylo – jako u Pána Ježíše – jen za účelem jejich zušlechtění duchovního: abychom je poučili o pravdě, abychom je vzdělali a přivedli…

  Read more
 • The_Seven_Sacraments_matrimonium_2
  Tertulián o manželství

  Jak mohu vylíčiti štěstí onoho manželského spojení, které církev uzavírá, oběť mše sv. stvrzuje, požehnání knězovo pečetí, andělé Boží v nebesích s radostí ohlašují, a nebeský Otec milostí obdaruje? Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem eius matrimonii, quod ecclesia conciliat et confirmat oblatio et obsignat benedictio, angeli renuntiant, pater rato habet? Jaké to spojení dvou věřících…

  Read more
 • žebřík_x
  Andělská říše a náš poměr k ní I/III

  Přehled věroučných pravd Andělé jsou od Boha stvořeni. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé zhřešili a byli na věky od Boha zavrženi. (De fide, IV. lateran.) Mnozí andělé dosáhli a požívají již věčné blaženosti. Dobří andělé nás ochraňují a pomáhají nám. (De fide, učit. úřad) Andělé jsou pouzí duchové. (Sent. certa, IV. lateran.) Andělů jest…

  Read more
 • 095
  Týdenní rozjímání: Neděle sedmnáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE SEDMNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 34–46. „Ale fariseové uslyševše, že přivedl k mlčení Saduceje, sešli se vespolek.“ (v. 34.) Nescházejí se za účelem hledání pravdy, nýbrž jen proto, aby zahubili Ježíše, který jest pravda. A podobně není to láska k pravdě, která sjednocuje nepřátele Církve, nýbrž je to zášť proti té neomylné a neporušitelné…

  Read more
 • ad_dotek_talmudu_bugnini
  Dotek Talmudu

  O nehorázných změnách Mše svaté, které vyvrcholily v Novus Ordo Missae Pavla VI., bylo napsáno již mnoho článků. A k Ottavianiho intervenci, nebo vyčerpávající studii Michaela Daviese v třetím díle jeho Liturgické revoluce, nelze nic zásadního dodat. Dokonce i kardinál Ratzinger si uvědomuje spoušť v liturgické praxi, kterou za sebou reformy zanechaly. Věrným katolíkům je jasné, že věřící byli během vlády…

  Read more
 • DSC_0016
  Púť do Canterbury (2015): Nikto nemôže dvom pánom slúžiť

  „Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.“ (z Evanjelia na 14. nedeľu po Duchu Sv., Mt 6, 24) Kristus Pán vo sv. evanjeliách viackrát hovorí, že nemôžeme slúžiť dvom pánom (Mt 6, 24; Lk…

  Read more
 • 048
  Týdenní rozjímání: Neděle šestnáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE ŠESTNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIV, 1–11. „Když Ježíš vešel v sobotu do domu jednoho z náčelníků farizejských, aby tam poobědval, oni ho pozorovali.“ (v. 1.) Pán Ježíš nemůže učiniti ani kroku, aby při tom nebyl pozorován, posuzován a kritisován, a my bychom chtěli uniknouti lidské zlobě? Kdybychom byli ode všech chváleni, nebyli bychom…

  Read more
 • Paphnutius
  Příběh sv. Pafnuce

  Sv. Pafnuc vedl na poušti úžasný život poustevníka, život, jenž se nepodobal ani životu lidí, ani životu novodobých světců, život, jehož strohost přesahuje všecko pomyšlení. Jednoho dne řekl k sobě: Jaký je ten mezi svátými, jemuž se podobám? Otázka stala se modlitbou. „Pane, řekl, kdo je ten mezi tvými svátými, jemuž se nejvíce podobám?“ „Pafnuci,…

  Read more
 • grec3
  Stručný přehled historie jednání FSSPX s neomodernisty (aktualisováno 9/2015)

  Aktualisováno 7. 9. 2015. K tématu viz také tento komentář z blogu REX!:  Quo Vadis FSSPX? (2014) Taktika, jíž nepřátelé Církve eliminují původně katolické instituce a organisace tím, že se do nich infiltrují a postupně převezmou kontrolu, není žádnou novinkou. Ještě lepší verzí této taktiky je, pokud nepřátelé Církve využijí ke zmíněným záměrům katolíky s dobrým úmyslem,…

  Read more
 • 028
  Týdenní rozjímání: Neděle patnáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE PATNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. VII. 11-16. „P. Ježíš šel do města, které slove Naim, a šli s ním učedníci jeho a zástup veliký.“ (v. 11.) Zástup veliký následuje Pána Ježíše, ačkoliv nikdy nehledá oblíbenosti u lidu. Po třicet let žil v ústraní, a během svého veřejného života často se uchyluje do samoty. Ve…

  Read more