• 094
  Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá druhá po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVACÁTÁ DRUHÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 15–21. „Tehdy fariseové odešedše radili se, kterak by jej polapili v řeči.“ (v. 15.) Mluvíme-li pravdu a konáme-li dobro, urazíme špatné a rozdráždíme pyšné a závistivé; od té chvíle nebudeme moci učiniti ani krok nebo promluviti slovo, jež by nebylo hlídáno, posuzováno, vykládáno ve zlé a donášeno…

  Read more
 • christusrex-modry
  Král bez koruny

  Všeobecně musíme o naší dnešní společnosti říci: Ježíš už nepanuje. Vzali mu korunu i žezlo. Praktický život je skoro úplně zbaven nadpřirozena. Svět je odkřesťaněn, znaturalisován, Ježíši odcizen. A nejen ten svět, který je z 99 % zpohanštěn, ale i onen svět, který je z 99 % od křesťanů obýván. Jakmile vykročíte z kostela a možná i z rodinného…

  Read more
 • Francesco_Botticini_Three_Archangels_with_Tobias._(135x154cm)_c.1471_Uffizi,_Florence_x
  Andělská říše a náš poměr k ní III/III

  První naše povinnost k andělu strážnému: úcta Andělé strážní nás milují a nám slouží, ale přitom jsou vznešení nebeští duchové, miláčkové Boží, světci, patřící stále na tvář Boží. Mohou tudíž plným právem žádati, abychom je jako takové ctili. Zakazuje-li Pán Ježíš pohrdati dítkami, protože andělé jejich patří na tvář Otce nebeského, zakazuje tím přísněji každou…

  Read more
 • 037
  Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá první po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVACÁTÁ PRVNÍ PO SV. DUCHU. Mat. XVIII, 23–35. „Podobno jest království nebeské člověku králi, který chtěl počet vésti se služebníky svými.“ (v. 23.) Bůh bude od nás žádati účet, jak jsme používali všeho, co nám svěřil. Duše i tělo, rozum i vůle, smysly, síla, zdraví, statky vezdejší, dary přirozené i dary milosti, to vše…

  Read more
 • 037
  Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá po Sv. Duchu

  NEDĚLE DVACÁTÁ PO SV. DUCHU. Jan IV. 46–53. „Ježíš přišel zase do Kány galilejské, kdež byl učinil vodu vínem.“ (v. 46.) Chodíváme rádi na místa, kde jsme vykonali něco dobrého; ale jděme tam jen proto, abychom tam vykonali něco ještě lepšího. A kdybychom nemohli vykonati vše, co bychom si přáli, pak vykonejme aspoň to, co…

  Read more
 • Full title: The Assumption of the Virgin
Artist: Francesco Botticini
Date made: probably about 1475-6
  Andělská říše a náš poměr k ní II/III

  Odměna a činnost dobrých andělů Andělé, kteří zůstali Bohu věrni, dosáhli a požívají věčné blaženosti, které nemohou nikdy pozbýti. Bytost Boží je náplň všeho dobra, po němž může stvořená bytost toužiti. Kdo jednou pohlédl na Boha a zakusil největšího štěstí, nemůže se od něho odtrhnouti a toužiti po nějakém větším dobru. Je zcela nasycen, jeho…

  Read more
 • 093
  Týdenní rozjímání: Neděle devatenáctá po Sv. Duchu

  NEDĚLE DEVATENÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 1–14. „Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svatbu synu svému.“ (v. 2.) Bůh Otec slaví sňatek svého Syna s lidskou přirozeností, a my jsme zváni súčastniti se tohoto sňatku zvláště sv. přijímáním. Toto spojení zakládá v naší duši království Boží, a toto království zajišťuje blaženost a…

  Read more
 • tumblr_mgh8kggriY1rsd0e4o1_1280
  Modlitba k andělu strážci

  Můj svatý anděli! Ty jsi od mého narození mým ochráncem. Tobě svěřuji dnes své srdce, předej je mému Spasiteli jemuž jedinému má náležet. Ty jsi ochráncem mého života. Buď také mou útěchou ve smrti. Posiluj mou víru, upevňuj mou naději, zapaluj ve mně božskou lásku! Dopřej mi, abych netrpěl úzkostí pro minulý život, neznepokojoval se…

  Read more