• john-chrysostomos_x
  Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

  Katolická tradice dává sv. Janu Zlatoústému název „Eucharistický učitel“. Jak jsme v dřívějších článcích viděli, také jiní učitelé řecké církve před ním vydali svědectví obecné víře, i jiní vykládali věřícím o divech Svátosti, jiní rovněž vykonali veliké bohovědné dílo ohledně Svátostí oltářní. Alexandrijští Otcové především zdůrazňovali božský prvek Eucharistie; posvěcený chléb a víno jsou u…

  Read more
 • ???. ???????? ??????? ? ?????? ????
??????, XVIII ???. ??????, ???????. 60 x 43 ??
http://www.cirota.ru
  Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

  Srovnání učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského není bez prospěchu. Athanáš, veliký biskup alexandrijský a neochvějný zastánce víry vyslovené nicejským sněmem proti ariánům, skvělý a hluboký bohoslovec, zasvětil svůj život a své spisy potvrzování a obhajování božství Slova, druhé osoby nejsvětější Trojice. Byl ještě mladý a jáhnem, když doprovázel svého biskupa Alexandra na sněm…

  Read more
 • sfantul-martir-iustin-filosoful_x
  Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

  Životní děje sv. Justina, mučedníka-filosofa, se odehrávají v druhém století našeho letopočtu. Zrodil se z pohanských rodičů v Naplúsu, bývalém samařském Sichemu, v první čtvrti II. století a zemřel pro víru v Římě za panování císaře Marka Aurelia okolo r. 165. Nežli se usadil v císařském městě, cestoval po východě; pobyl zvláště v Efesu, kde měl…

  Read more
 • Gregory of Nyssa 1_x
  Sv. Řehoř z Nyssy

  Svatý Řehoř z Nyssy, mladší bratr svatého Basila, se narodil v Kapadocii kolem roku 335. Vychován byl v rodině, pravděpodobně starším bratrem. Vystoupil jako učitel řečnictví, brzy se však uchýlil do samoty a r. 371 přijal biskupské svěcení. Po čtyřech letech jej ariánští biskupové sesadili. Ve správě biskupství neprojevil velkou obratnost, zato však jeho hluboké…

  Read more
 • ignatius_of_antioch_with_lions_x
  Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

  Písmo svaté nám uchovalo drahocenné svědectví o tajemství eucharistickém. Pán Ježíš v Kafarnaum učedníkům slíbil „chléb života“, jímž jest „jeho tělo za spásu světa“, a splnil tento slib památnými slovy při poslední večeři a k nim přidal: „To čiňte na mou památku.“ Apoštolové splnili příkaz mistrův a obřad lámání chleba se objevuje jak v Apoštolských…

  Read more