• pavel_krest_x
    Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

    Dědictví náleží těm, kdo slouží Pánu. (Iz 54,17) Je to náramně krásné dědictví, k pomilování. Není to zlato, není to stříbro, není to šat, nic, co je ze země, kam se může vkrást kdejaký mol nebo lupič, který koulí očima po pozemském bohatství (srov. Mt 6,19–20). Je to poklad spásy, poklad, za nímž se musí…

    Read more