• Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

    Postava Melchisedecha se v Písmu svatém objevuje na třech místech. Nejprve je v knize Genesis popsáno jeho setkání s Abramem, budoucím Abrahámem: Melchisedech, král Sálemu, vynesa chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího, požehnal mu a řekl: ‚Požehnaný Abram Bohu Nejvyššímu, kterýž stvořil nebe i zemi: a požehnaný Bůh Nejvyšší, jehož ochranou jsou nepřátelé v rukou tvých.‘…

    Read more