?>
 • Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

  Náboženství úžasnou měrou v lidech odumřelo. Proč? Řekne se, že celý nynější svět veškerým svým během vzepřel se Církvi a že stojí proti ní. Ten stál vždy proti ní a více ještě na počátku než nyní. A přece Církev tehdy pronikala do srdcí a šla kupředu, jako nyní ze srdcí couvá a upadá. Zůstala sice…

  Read more
 • Sv. Jeroným, překladatel Písma svatého

  Nejvýznamnější prací sv. Jeronýma ze Stridonu († 420) byla revize tehdy užívaného latinského překladu Písma svatého, známého dnes jako Vetus Latina, jíž věnoval téměř dvacet let. Zda jej novým překladem oficiálně pověřil papež Damasus, není možné s jistotou doložit. V každém případě na něm začal pracovat během pobytu v Římě (382–385) a předmluvu adresoval papeži Damasovi. Nejprve…

  Read more
 • Audience Theodora Herzla u papeže Pia X. ve věci židovského státu

  Theodor Herzl (1860–1904) byl rakousko-uherský novinář židovského původu a zakladatel sionismu. Pro své hnutí usilující o vytvoření židovského státu v Palestině se snažil získat podporu všech tehdejších význačných mužů včetně papeže Pia X. (v úřadu 1903–1914). Jak na audienci u tohoto svatého papeže, vyznávajícího ještě pravou katolickou víru, pochodil, se můžeme dočíst v následujícím výňatku z jeho deníkových…

  Read more
 • Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

  Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (2,1–14). Protože dnes budeme štědrostí Páně konati třikrát obřady mše svaté, nemůžeme dlouho mluviti o čtení z Evangelia. Avšak samo narození našeho Vykupitele nás nutí říci aspoň několik slov. Proč je prováděno sčítání lidstva ve chvíli, kdy se má naroditi Pán, ne-li proto, aby se jasně ukázalo, že přicházel…

  Read more
 • Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Jana (1,19–28). Slova dnešního čtení, bratři nejmilejší, nám doporučují Janovu pokoru; neboť maje takovou sílu ducha, že mohl býti pokládán za Krista, zvolil raději poctivě býti sám sebou, aby nebyl lidským domněním klamně povyšován sám nad sebe. Neboť „vyznal a nezapřel; a vyznal: ‚Já nejsem Kristus.‘ “ Řekl: „Nejsem,“ a tím…

  Read more
 • Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Matouše (11,2–10). Musíme se ptáti, bratři nejmilejší, proč prorok Jan, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: „Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa“ (Jn 1,29), jenž praví, maje na mysli i svou poníženost i moc jeho božství: „Kdo jest ze země, mluví…

  Read more
 • Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

  Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí stárnoucí svět, aby nás odvrátil od lásky k němu. Oznamuje, jaké veliké rány budou předcházet jeho blížící se konec, abychom, nechceme-li se báti Boha v pokoji, strachovali se jeho blízkého soudu aspoň sklíčeni ranami….

  Read more
 • Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

  Není zlem chudoba, nemoc, potupa, pomluva, nečest, ba ani smrt, která se zdá největším zlem, ale jediné zlé jest hřích, neboť tato jména nehod těm, kteří mají pravou moudrost, jsou jen prázdným zvukem. Skutečné neštěstí jest urážka Boha a činiti to, co se nelíbí Bohu. Co, prosím, má smrt v sobě zlého? Snad to, že…

  Read more
 • Prudentius a jeho hymny

  Aurelius Prudentius Clemens je považován za nejvýznamnějšího starokřesťanského básníka. Podle svých vlastních slov v Praefatio se narodil za Saliova konzulátu, to jest roku 348, a záhy nastoupil úřednickou dráhu, která jej vynesla až ke dvoru císaře Theodosia. Kolem roku 400 od císařského dvora odešel a vrátil se do rodné Hispánie, kde zřejmě vzniklo jeho básnické…

  Read more
 • Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

  Dědictví náleží těm, kdo slouží Pánu. (Iz 54,17) Je to náramně krásné dědictví, k pomilování. Není to zlato, není to stříbro, není to šat, nic, co je ze země, kam se může vkrást kdejaký mol nebo lupič, který koulí očima po pozemském bohatství (srov. Mt 6,19–20). Je to poklad spásy, poklad, za nímž se musí…

  Read more