?>
 • Příspěvek k otázce nepokřtěného a nekatolického papeže

  Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, budoucí papež Pavel VI., se narodil 26. září 1897 ve vesnici Concesio u Brescie do liberální rodiny. V roce 1981 se v časopise La Voie, č. 5 objevilo tvrzení, že se nenašel ve zdejší farnosti žádný doklad o tom, že by byl mladý Giovanni Battista vůbec někdy pokřtěn. [1] Může…

  Read more
 • Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

  Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ ADVENTNÍ. Luk. XXI, 25-33. „…A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách.“ (v. 25.) Učme se čísti ve veliké knize hmotného světa, v níž k nám stále promlouvá Bůh. Ten vzorný pořádek v přírodě hlásá nám moudrost, dobrotu i moc Tvůrce a poučuje nás, jak i…

  Read more
 • Církevní rok: Advent

  Adventem připravuje nás Církev svatá k důstojné oslavě Narození Páně. „Advent“, slovo latinské, znamená příchod, t. j. příchod Páně. – „Třikráte přichází k nám Pán,“ dí Petr z Bois, „po prvé v těle, po druhé v duchu, a po třetí jako soudce.“ „Poprvé přichází v tělesné mdlobě, po druhé v duchu a síle, po třetí…

  Read more
 • P. František Doucha: Království maličkých

  Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně: nebo takových jest království nebeské. Mat. 10, 14. Hle, z očinek těch nevinnost jak svítí co na zahrádce z jara mladé kvítí! Jak nebes purpurovým šperkem září ty růžinky na milojemné tváři! Když na ní úsměch sladnoucí se hostí, čí pohled nezaplesá lahodností?  A z ústek mluvy…

  Read more
 • O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

  S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím co věcí malichernou, nepotřebnou ano i nepohodlnou a řídě se dle nahodilých okolností. Zlo toto šíří se vždy dále…

  Read more
 • Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

  [one_half last=“no“]Seznam světců prohlášených za církevní učitele : sv. Řehoř I. Veliký (1295) sv. Ambrož (1295) sv. Augustin, Doctor Gratiae (1295) sv. Jeroným (1295) sv. Řehoř Naziánský (1568) sv. Atanáš (1568) sv. Tomáš Akvinský, Doctor Angelicus, Doctor Communis (1568) sv. Bonaventura, Doctor Seraphicus (1587) sv. Anselm z Canterbury, Doctor Magnificus (1720) sv. Isidor ze Sevilly…

  Read more
 • Sodomie jako následek modloslužby

   „Zaměnili totiž pravdu Boží za lež a ctili i klaněli se tvorům místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky. Amen. – Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené. Podobně i muži zanechali přirozeného obcování se ženami a zahořeli v svých touhách k sobě navzájem a hanebné činy…

  Read more
 • Doktor Raymund Diokres – příklad zavrženého

  V životě svatého Bruna, zakladatele kartuziánského řádu, se nachází skutečnost, důkladně přezkoumaná učenými bollandisty a odolávající nejpřísnější kritice všech dob. Řečená skutečnost se odehrála v Paříži za bílého dne v přítomnosti tisíců svědků a její podrobné okolnosti byly přesně zaznamenány současníky i zúčastněnými osobami, z nichž jedna uvedla v život velmi významný náboženský řád. Roku…

  Read more
 • P. Jakub Deml: Zhřešili jsme…

  Zhřešili jsme, ó Bože, před očima Tvýma, že jsme Tě popírali, podobni dětem, které tak lehce věří tomu, co si nalhávají, ani na minulost, ani na budoucnost jsme nepamatovali, ne už jako lidé, ale jako zvířata jsme žili jenom pro rozkoš a pro všechny žádosti své, a když nám svědomí vyčítalo, že se zahazujeme, říkali…

  Read more