Aktuální informace o termínech bohoslužeb: Mše sv. v Praze.

tiara_pozadi

Integrální katolíci se zúčastňují pouze katolických bohoslužeb – tradiční římskokatolické latinské mše svaté nebo řeckokatolické svaté liturgie.

Máme-li možnost, účastníme se mší sv. sloužených kněžími z tzv. hnutí resistance (odporu), kteří byli pro svou nekompromisní věrnost katolické víře (a odmítnutí politikaření) vyloučeni z Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX), případně sami odešli. Vyhýbáme se kněžím, kteří sice slouží tradiční mši svatou, ale jsou sedesvakantisté, neomodernisté nebo postavili na první místo „církevní politiku“.

Neúčastníme se mše sloužené dle nového mešního řádu (NOM), který byl vytvořen nepřáteli katolické Církve za účelem jejího poškození, na němž se nechceme podílet. Tento obřad vychází z hereze a vede k herezi a ve většině významných aspektů se shoduje s obřady protestantů.

Když král Jindřich VIII. v 16. století odpadl od katolické Církve a založil anglikánskou sektu, snažil se odvést od pravé víry i své poddané. To se mu dlouho nedařilo, věřící se nechtěli katolické víry snadno vzdát. Významný odpad nastal teprve když Thomas Cranmer (1489–1556) provedl liturgickou reformu („lex orandi, lex credendi“). Změny byly následující:

  • odstranění stupňových modliteb,
  • odstranění modliteb při polibku oltáře,
  • odstranění graduále a traktu,
  • odstranění modlitby Suscipe sancte Pater při obětování,
  • odstranění římského kánonu a jeho nahrazení výběrem z několika textů od něho odlišných,
  • zavedení přijímání chleba do rukou a přijímání i z kalicha, a to – podle lokálních zvyklostí – na kolenou nebo vstoje,
  • odstranění modlitby Placeat tibi,
  • odstranění posledního evangelia.

Další anglikánský „biskup“ John Hooper (cca 1495–1555) prosazoval oltář ve formě stolu. Stejnou cestou šli i ostatní protestanté – Kalvín, Melanchton etc.

Z tohoto výčtu je naprosto zřejmé, že změny, které provedl Cranmer a které měly značný podíl na odpadu Anglie k protestantismu a změny, které přinesl misál Pavla VI. v roce 1969, jsou prakticky totožné. Praxe potvrzuje, že totožné jsou a budou i důsledky – odpad velkého množství lidí od katolické víry.

PMF

P. Martin Fuchs při pouti integrálních katolíků ke sv. Janu Nepomuckému (květen 2014)