Církevní rok: Doba vánoční

V svatvečer Božího narození

Posvátnou touhou po Spasiteli rozechvěna jsouc, volá Církev již v nočních hodinkách: „Dnes poznáte, že přijde Pán, a ráno uzříte slávu Jeho. Protož posvěťte se a buďte připraveni, neboť zítra spatříte velebnost Boží mezi vámi – zítra vyjdete a Pán bude s vámi. Zítra potřena bude nepravost země a panovati bude nad námi Spasitel světa. Narodí se nám pacholátko, a nazváno bude: Bůh – Silný – On Sám posadí se na trůnu Davida, otce Svého a vládnouti bude, a pokoje nebude konce.“ (Invitat. et responsoria III Nocturni).

Doba vánoční

Doba vánoční jest celé pořadí slavností Páně a Blahosl. Panny Marie od Hodu Božího vánočního až do Hromnic, kterými oslavuje Církev Narození Pána Krista z Panny Marie. „Jesus Christus – natus ex Maria Virgine.“ Ježíš Kristus, v Němž Božská a lidská přirozenost v jednu Božskou osobu jest spojena, Marií Pannou dán jest nám. Proto oslavuje Církev v době této dílem přepodivné tajemství Kristova vtělení a narození, dílem panenské mateřství Marie Panny (Obřezání Páně, Očišťování Panny Marie).

Na slavný hod Boží vánoční

Převeliké tajemství narození Páně oslavuje Církev sv. na tento den trojí Nejsvětější Obětí na památku trojího narození Syna Božího: z lůna Otce od věčnosti, z Marie Panny v Betlémě a v srdci věřících věrou, nadějí a láskou.

Zdroj: P. Prokop Baudyš, Římský misál upravený pro věřící, Praha, 1891

 

Gerard_David_-_Triptych_with_the_Nativity