Obnova křestního slibu

sacramento-del-bautismoI. Nejlaskavější Otče, v nejhlubší pokoře a vděčností klečíme před božskou velebností tvou a díky vzdáváme tobě za milost svaté víry, k níž jsi nás nehodné beze všech našich zásluh v nevyzpytatelné prozřetelnosti a milosrdenství svém povolal. Nenechal jsi nás bloudit v noci nevědomosti a zahynout v temnotách hříchu, ukázal jsi nám cestu k pravé blaženosti, otevřels naše oči světlu tvé pravdy a naše srdce hlasu volání tvého, abychom cestou tvých přikázání radostně kráčeli, a zachovávajíce svědomitě tvůj zákon věčné blaženosti dosáhli.

Slibujeme tedy dnes znova, co jsme při křtu sv. slíbíli:

Zříkáme se znova všech skutků a vší pýchy satanovy, věříme v tebe, Otce všemohoucího, věříme v Syna tvého jednorozeného, z Panny narozeného a pro nás ukřižovaného, věříme v Ducha sv., věříme v jednu svatou katolickou a apoštolskou církev, věříme v obcování svatých, odpuštění hříchů, těla vzkříšení a život věčný.

Slibujeme, že této své víře a svaté církvi tvé až do posledního vzdechu věrni zůstaneme, slibujeme, že svým chováním jí ke cti vždy budeme, za svatou víru jsme hotovi všecko, i život obětovat, a ve všem se osvědčovati hodnými dítkami tvými, my, které jsi na křtu svatém za své dítky přijal a členy své rodiny učinil.

Věřím v Boha.

II. Otče věčný, tys ústy církve své pravil ke mně, když jsem prosil za milost svatého křtu: „Chceš-li do života vejíti, zachovávej přikázání: milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své: a bližního svého jako sebe samého: víra pak jest, abychom jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě ctili.“

Račiž shlédnouti na mne, před božskou velebností tvou v nejhlubší pokoře klečícího, jehož nehodného jsi do lůna církve své povolal. Nenechal jsi mne v temnotách nejistoty a pochybností tohoto světa, uvedl jsi mne na cestu pravdy své, abych tebe, jediného Boha Otce v Synu a Syna v Otci s Duchem svatým poznal a v tebe uvěřil, a odměny této víry i vyznání svého ve věku tomto i budoucím dojíti zasloužil: abych znovuzrozen z vody a Ducha svatého svlékl starého člověka a Krista oblekl, ve sladkém jhu přikázání tvých radostně tobě v církvi tvé sloužil, den ze dne ve ctnostech prospíval, a zachovávaje zákony tvé šťastné věčnosti došel. Dej, Pane, abych životem osvědčoval, co ústy vyznávám, a jako jsi synům izraelským ze země otroctví vyvedeným k ochraně anděla milosrdenství svého přidělit ráčil, tak račiž dáti i mně svatého anděla svého s nebes, aby mne podobně chránil a do zaslíbené země v nebesích uvedl. Satan zlovolný ať se nikdy neopováží porušit znamení svatého kříže mně na čelo vtisknuté; nechť roucho nevinnosti na křtu svatém přijaté a ve svátosti pokání znovu zbílené přinesu s pomocí milosti tvé bez poskvrny před soudnou stolici Syna tvého a dosáhnu života věčného.

Otče věčný, jenž jsi mne na křtu svatém ze služebníka dítkem učinil a mně ducha synovství udělil: dej, abych tak vždycky sobě vážil milosti povolání k pravé víře, by nižádným pokušením se nikdy zviklati nedal. Otče milosrdenství, tys mne milosti křtu svatého k své rodině přivtělil, mne hříchem praotce zohaveného k obrazu a podobenství Syna svého přetvořil, a sobě navždy neodvolatelně zasvětil; račiž skrze Ducha svatého můj rozum vždy osvěcovat světlem své pravdy, mé srdce očišťovat a posvěcovat rosou své svatosti, abych se neustále osvědčoval hodným milosti tvého povolání. Na křtu svatém se mi dostalo cti, abych nosil jméno křesťana, jméno Kristovo; posiluj mne tedy svou milosti, ať jsem svým životem ke cti a ozdobě jména, jímž se honosím, a z vděčnosti za milost svaté víry nechť tobě vždy věrně sloužím, nepokálím hříchem roucho nesmrtelnosti, jehož jsem proviněním praotce svého pozbyl a pro zásluhy jednorozeného Syna tvého ve vlnách křestních zas nabyl; nechať nikdy svou vinou nevypudím z duše Ducha svatého, jenž tehdy do mé duše zavítal a ji chrámem svým učinil.

Svatý N., svědku a ochránce mého křestního slibu, račiž mi spolu s mým nebeským strážcem být pomocníkem, abych nikdy zrádně neopustil korouhev kříže a řady věrných bojovníků Kristových, do nichž mne zařadil při křtu svatém Král a generalissimus náš, abych po příkladě tvém dobrý boj bojoval, víru zachoval, do konce vytrval a koruny vítězné dosáhl.

(Možno připojit libovolnou pobožnost ke cti nejsv. Trojice.)

Zdroj: P. Konrád Kubeš SJ: Ve šlépějích Neposkvrněné

Previous post Modlilba za milost setrvání
Next post Svátek Zjevení Páně