Pouť k svatému Janu Nepomuckému (2014)

D. Grof
Autor je integrálním katolíkem. Převzato z blogu REX!.

10. května 2014

Navzdory předpovědi počasí a odlehlosti místa (blízko česko-rakouské hranice), se tuto sobotu shromáždilo 30 tradičních katolíků, aby se účastnili pouti k svatému Janu Nepomuckému, mučedníkovi zpovědního tajemství a národnímu světci. Jednalo se o první pouť Odporu a první mši svatou celebrovanou knězem Odporu v České republice.

1

Akce byla připravena stoupenci katolického hnutí Odporu a mohla se konat jen díky laskavosti P. Martina Fuchse, bývalého člena FSSPX z blízkého Rakouska (viz rozhovor s P. Fuchsem zde), jemuž vyslovujeme náš hluboký vděk.

2

Všichni poutníci měli k dispozici zvláštní brožuru se všemi modlitbami v latině a češtině vytvořenou pro tuto příležitost.

3

Požehnání korouhve

Akce začala požehnáním korouhve, kterou ručně vytvořil jeden z účastníků pouti.

7

Korouhev „Christus Rex“

5

Kromě P. Martina Fuchse jsme také s radostí přivítali NO kněze tíhnoucího k Tradici.

Pobožnost u sochy svatého Jana Nepomuckého

6

St. Joannes Nepomuceni – ora pro nobis!

7

Pouť s modlitbou růžence

Trasa pouti samotné měla asi 5 kilometrů. Dost na modlitby růžence…

8

9
Mše svatá

Mše svatá byla celebrována v nádherném vesnickém kostelíku, který bylo možno využít díky skutečnosti, že je vlastněn obcí, nikoliv koncilní církví.

10

Přede mší svatou

Výňatky z kázání P. Martina Fuchse

11

P. Fuchs při kázání

Poblíž rakouské národní svatyně v Mariazell je kostnice: Jsou zde nakupeny lebky mrtvých. Prodleme zde na malou chvíli. Rozjímejme chvíli.
V těchto hlavách byly vymyšleny věci, které, více či méně, změnily svět.

Představme si, že by zde … byla dokonce hlava Ježíše Krista, hlava, o níž se ve mši na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v introitus říká: „Cogitationes cordis eius in generatione et generationem: ut eruat a morte animas eorum et alat eos in fame.“ „Myšlenky jeho srdce na věky: aby vytrhl ze smrti jejich duše a aby je živil za hladu.“ Proto je tak důležité přidržovat se pevně myšlenek této hlavy. Je naší povinností držet se těchto myšlenek, katolické víry. Pro myšlenky našeho Pána – který nám dal svátost svého milosrdenství – zemřel svatý Jan Nepomucký jako mučedník. … Tento světec nemohl uposlechnout rozkaz krále Václava IV., který chtěl vědět, co jeho žena, královna Žofie, řekla při své zpovědi. … Pronásledovatelem může být pohan, heretik nebo dokonce katolík, jak jsme to viděli v mučednictví svatého Jana Nepomuckého. … Mučedník je skutečným vyznavačem pravé víry, který dobrovolně zemře rukou pronásledovatele katolické víry.

V naší době pravděpodobně nebudeme zabiti, ale trpíme kvůli pronásledovatelům katolické víry a trpíme dobrovolně, abychom si zachovali pravou víru.

Budeme prosit svatého Jana Nepomuckého o jeho zprostředkování. …

Proto nechceme jakoukoliv dohodu nebo proklamaci tolerance ze strany neomodernistického Říma. Přesně víme, že toto je nebezpečím pro největší dobro, které máme: pro naši katolickou víru. Jestliže někdo mluví o „tolerování“, vyjadřuje, že bude tolerovat něco, co není dostatečně dobré, co je dokonce zlé. A toto zlo má být tolerováno. To jest:
Řím považuje Bratrstvo sv. Pia X. za zlo. Vyvoďte si důsledky! Arcibiskup Lefebvre by byl jistě velice smutný, kdyby viděl Bratrstvo v situaci, v jaké je nyní. My se však budeme modlit a vzdorovat! Amen.

(překlad autor článku)

12

***

Po mši svaté zašli všichni poutníci do vesnické restaurace na oběd, kde bylo také dost času volně pohovořit s P. Fuchsem a spolu navzájem. Konverzace byla velmi živá a přátelská.

Odjezd

Nakonec přišel čas odjezdu. Organizátoři pouti byli víc než šťastní, když slyšeli takřka jednohlasné přání další pouti či setkání v budoucnosti.

Opravdu jsme si užili pouť, přátelskou atmosféru, přítomnost obou kněží. Jen jedna věc se nám nelíbila: téhož dne večer jsme se dozvěděli – nikoliv k našemu překvapení – novinky o návštěvě biskupa Fellayho v neomodernistickém Římě (viz anglicky zde, česky zde a zde) a tak jsme si připomněli slova z kázání P. Fuchse: „Arcibiskup Lefebvre by byl jistě velice smutný, kdyby viděl Bratrstvo v situaci, v jaké je nyní. My se však budeme modlit a vzdorovat!“

Ano, budeme se modlit. A vzdorovat!

14

Previous post 24. listopad 1712 – den, kdy se narodil abbé Charles-Michel de l’Épée
Next post Mučedníci doby husitské (+ modlitby)