Sv. Filomény, panny a mučednice

Die 11. Augusti. S. Philumenae Virg. et Mart.

Missa de Comm. Virg. Et Mart., duplex

sv-filomena

[one_half last=“no“]Vstup

Mluvila jsem o svědectvích Tvojich před obličejem králův, a neostýchala jsem se: a uvažovala jsem přikázání Tvá, která jsem oblíbila sobě velmi. Blahoslavení neposkvrnění na cestě, kteříž chodí v zákoně Hospodinově. Sláva Otci atd.


Modlitba

Modleme se. Bože, jenž jsi mimo jiné zázraky moci své i slabé pohlaví vítězstvím mučednictví oslativiti ráčil, popřej milostivě, bychom konajíce památku svaté Filomény, panny a mučennice Tvé, po příkladu jejím k Tobě se ubírali. Skrze Pána našeho Ježíše Krista atd.


Epištola

Ekkli. 51, 1,1–8,12.


Graduale

Milovala jsi spravedlnost a nenávidělas nepravostí. Proto pomazal tě Bůh, Bůh tvůj, olejem radosti. Alleluja, aleluja. Přivedeny budou Králi panny, kteréž chodí za ní: příbuzné její přivedeny budou tobě v radosti. Alleluja.


Evangelium

Mat. 25, 1–13.


Obětování

Přivedeny budou Králi panny, kteréž chodí za ní: příbuzné její přivedeny budou tobě v radosti a plesání, přivedeny budou do chrámu Králi Hospodinu.


Tichá modlitba

Přijmiž, ó Pane, dary, kteréž na slavnost Filomény, panny a mučennice Tvé přinášíme, důvěřujíce se, že její přímluvou osvobození budeme. Skrze Pána našeho atd.


Přijímání

Zastyďtež se pyšní, neboť nesprávně činili nepravost proto mne: já pak cvičiti se budu v přikázáních Tvých, ve Tvých spravedlnostech, bych zahanben nebyl.


Popřijímání

Nechať přispěje nám ku pomoci, ó Pane, Svátost, kterouž jsme nyní přijali, a na přímluvu svaté Filomény, panny a mučednice Tvé, stálou ochranou nás oblažuje. Skrze Pána našeho atd.

[/one_half]

[one_half last=“yes“]Introitus

Loquebar de testimoniis tuis in conspectu regnum, et non confundebar: et meditabar in mandatis tuis, quae dilexi minis. Beati immaculati in via: qui ambulant in lege Domini. Gloria Patri etc. (Ps. 118)Oratio

Deus, qui inter cetera potentiae tuae miracula etiam in sexu fragili victoriam martyrii contulisti: concede propitius, ut qui beatae Philumenae Virginis et Martyris tuae natalitia colimus, per ejus ad te exempla gradiamur. Per Dominum nostrum Jesum Christum etc.


 

 

 

Graduale

Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem. V. Propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae. Alleluja, aleluja. V. Adducentur Regi virgines post eam: proximae ejus afferentur tibi in laetitia. Alleluja. (Ps. 44) 

 

 

Offertorium

Adducentur Regi virgines post eam: proximae ejus afferentur tibi in laetitia et exsultatione: adducentur in templum Regi Domino. (Ps. 44)


 

 

 

 

 

Communio

Confundartur superbi, quia injuste iniquitatem fecerunt in me: ego autem in mandatis tuis exercebor, in tuis justificationibus, ut non confundar. (Ps. 118)

[/one_half]

Zdroj: P. Prokop Baudyš, Římský misál upravený pro věřící, Praha 1891.