• Svěcení kněžstva

  20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  „Snažme se o spásu duší v těchto krátkých chvílích, jež nám zbývají. Nemařme času, zachraňujme duše! Cítím, že Ježíš nás prosí, abychom hasily jeho žízeň, dávajíce mu duše, zvláště duše kněžské… Ano modleme se za kněze, náš život bud’ jim zasvěcen. Tyto duše mají býti průhlednější než křišťál: ale bohužel cítím, že mnozí sluhové Páně nejsou tím, čím. by býti měli. Modleme se tedy a trpme za ně!“ (sv. Terezie)

  Read more
 • Poslední pomazání

  20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Svým apoštolům a jich nástupcům nařizuje Ježíš tutéž péči o nemocné, tutéž lásku k nim, jakou hořelo Božské Jeho Srdce, ale zavazuje i věřící, aby, onemocní-li, povolali kněží a od nich si pomoci vyžádali. „Stůně-li kdo z vás, uvediž k sobě kněží církve.“ (Jak 5, 14) Kristus tím ustanovil pro nemocné zvláštní svátost, která sluje poslední pomazání.

  Read more
 • Odpustky

  19. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Buďme vděčnými Bohu za to, že jsme členy pravé církve katolické, že patříme do obcování svatých jako členové církve bojující na zemi. Zásluhy, kterých získal Kristus Pán, P. Maria a svatí, mezi nimi sv. Terezie J., jsou pokladem nepřeberným, z kterého můžeme obdržeti prominutí časných trestů, odpustků, jako dítky té církve sv., jíž Kristus svěřil moc rozdávati z toho vzácného pokladu.

  „Cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ (Mt. 18, 18)

  Read more
 • Dostiučinění

  18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým utrpením, zármutkem duše a pozemskými strastmi.
  Abychom i my za své viny dosti učinili, abychom vždy dobře vykonali uložené pokání, jež nám zpovědník ukládá, porozjímejme dnes o dostiučinění, jež jest další a poslední podstatnou částí svátosti pokání.

  Read more
 • Požehnání sv. zpovědi

  Ubylo by jistě na světě mnoho bídy hmotné i mravní, kdyby lidé občas zúčtovali s Bohem, kdyby po zpytování svědomí, lítosti a sv. zpovědi si uvědomili, že jedině hřích to byl, který jim všeliký zármutek a bídu připravil.

  Jedna řeholní sestra zarmoutila kdysi sv. Terezii, ale pak ji šla odprosit. Sv. Terezie byla tím velmi dojata a řekla:
  „Kdybyste věděla co cítím! Nikdy jsem tak dobře nechápala, s jakou láskou nás Ježíš přijímá, když ho prosíme za odpuštění (vyznávajíce viny své). Když jsem já, ubohé stvoření, pocítila takovou něžnost, při vašem odprošování, co teprv se děje v srdci Božím! Jistě zapomíná rychleji na všecky naše nepravosti než právě nyní já na vaši chybu, už na ně nikdy nevzpomene a bude nás milovati více než před tím.“

  Read more
 • Zpověď jest zařízením božským

  Od nejstarších dob církve se vyžadovala zpověď k odpuštění hříchů, že Kristus rozkázal apoštolům, aby zpověď věřících slyšeli a těmto, aby se z hříchů vyznávali. Proto my zpovídajíce se, nečiníme nic jiného než činili vždy věřící a podrobujeme se vůli Kristově.

  Read more
 • Opravdové předsevzetí

  Sv. Terezie Ježíškova dala se v útlém věku v ochranu nejsv. Panny zvláště od první sv. zpovědi a sv. přijímání. A Matka Boží svoji duchovní dceru, svého miláčka, neopustila, ji sílila, aby ve svém předsevzetí vésti život svatý vytrvala.
  Abychom i my ve svém předsevzetí vytrvali a do hříchu znova neupadli, porozjímejme dnes o opravdovém předsevzetí, které s lítostí musí býti nezbytně spojeno a tvoří tak podstatnou část svátosti pokání.

  Read more
 • Lítost

  14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vzbuzovat a abychom ji vždy řádně vzbuzovali, aby přijetí pokání nebylo neplatným. Abychom se Bohu líbili a s Bohem se smířili není možno jinak, než upřímnou lítostí, která musí míti ony vlastnosti, jak jsme si v dnešním rozjímání uvedli: vnitřní, nade všecko, obecná a nadpřirozená.

  Read more
 • Zpytování svědomí

  13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechceme-li zahynouti věčně, pak odvrhněme všelikou ješitnost a marnivost, kterými sebe obestíráme, ale podívejme se ve sebezpytu pravdě otevřeně do očí a tím získáme sílu k nápravě.

  Read more
 • Mše svatá

  11. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  Nepohrdejme tím vzácným pokladem a nehřešme netečností a lhostejností vůči dobrotivosti a lásce Boží, ale horlivě navštěvujme mši sv. v neděli a možno-li i všedního dne. A kdybychom měli pokušení proti tomu příkazu Božímu se provinit, vzpomeňme si na Rodičku Boží, která při krvavé oběti svého Syna vytrvala až do konce.

  Read more