Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE ČTVRTÁ PO SV. DUCHU.

Luk. V, 1–11.017

„I stalo se, když zástupové na něho naléhali, aby slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Genesaretského.“ (v. 1.)

Toužíme po oblíbenosti dovolené a čestné?

Mluvme o Bohu.

Bůh stále ještě zajímá ohromnou většinu lidí a zvláště trpící a nešťastné, jichž je veliký počet.

Ale je ještě jiná oblíbenost (popularita), která se získává lichocením zlobě a vášním: to je oblíbenost osudná i lidu i tomu lichotníku.

Ničením duší svých bližních nespasíme svou duši vlastní.

Předsevzetí: Nebudu vyhledávati oblíbenosti cestou hříchu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který nikdy jsi netoužil po oblíbenosti, dej, ať ani já nikdy nežebrám o lidskou přízeň.

 

PONDĚLÍ.

„Vstoupiv na jednu z lodí, jež patřila Šimonovi, žádal ho, aby odrazil maličko od země. A posadiv se učil z lodi zástupy.“ (v. 2. a 3.)

Pán Ježíš usedá do lodičky Šimonovy. Jednoho dne usadí se v náboženské společnosti, kterou vzdělá na témže Petrovi jako na základním kameni a z té bude zas učiti národy.

A dává odraziti lodičku od břehu: maličko, ne daleko.

Také Církev se musí držeti v jisté vzdálenosti od země: nesmí se však pouštěti do zájmů hmotných a časných.

Ale ta vzdálenost nesmí býti příliš veliká, aby bylo Pána Ježíše slyšeti.

Lidé žijí na zemi a zabývají se záležitostmi pozemskými.

Proto Církev – aniž by se sama těchto časných záležitostí držela – musí moudře poznávati, co je dovoleného nebo dokonce nutného v těchto starostech o vezdejší chléb.

Předsevzetí: Chci se vždy věrně držeti jen svaté Církve.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi, abych vždy zůstal připoután k Šimonu Petrovi vírou a láskou a tak zůstal spojen s Tebou.

 

ÚTERÝ.

„Zajeď na hlubinu a rozestřete, sítě své.“ (v. 4.)

S Ježíšem je možno odvážiti se i na hlubinu: ničeho není se třeba báti a výsledek je zajištěn.

Postupujme – ale pod vedením svých představených.

Neboť pouze Petrovi nařídil Pán Ježíš: „Zajeď na hlubinu,“ zajeď, veď, řiď.

Ostatním poroučí pracovati a pomáhati Petrovi: „Rozestřete sítě své.“

Předsevzetí: Chci vždy horlivost spojovati s poslušností.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, naplň mne svatou odvahou, jedná-li se o Tvou slávu a o spásu duší, ale odvahou ochotnou dáti se vésti Církví a představenými.

 

STŘEDA.

„Po celou noc pracovavše nic jsme nechytili.“ (v. 5.)

Pracuji-li bez Ježíše, pracuji v noci.

Pracuji-li s Ježíšem, pracuji za světla.

Pracuji-li z pohnutek lidských, pracuji bez zdaru.

Pracuji-li dle rozkazu Ježíšova, výsledek je neklamný.

Předsevzetí: Na začátku každého díla chci vzbuditi dobrý úmysl: Vše ke cti Pána Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych nic nepodnikal bez Tebe, nic bez Tvého nařízení.

 

ČTVRTEK.

„Zahrnuli veliké množství ryb.“ (v. 6.)

Víra a poslušnost jsou dvě podmínky zdaru.

Ale vnuknutí víry a požehnání poslušnosti musí býti dříve zaslouženy vytrvalostí v práci úmorné a někdy i bezvýsledné.

Bez milosti nezmůžeme nic, ale Bůh – dříve než nám milost udělí – čeká, až nás naše marné namáhání přesvědčí o naší bezmocnosti.

Předsevzetí: Jen Bohu chci přičítati všechen zdar svých prací.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi jednati vždy tak, abych si zasloužil Tvého požehnání.

 

PÁTEK.

„Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.“ (v. 8.)

Při spatření zázračného rybolovu, kterým byla odměněna jeho poslušnost k slovu Ježíšovu, uvědomil si Petr zásah Boží, a pokládaje se za nehodna dlíti v tak blízké přítomnosti Pána Ježíše, původce toho zázraku, volá pokorně: „Odejdi ode mne, Pane.“

Při zdárném výsledku našich prací, místo abychom se vychloubali, pokořme se o vědomí, že sami v sobě byli jsme úplně bezmocní a vše že vykonal Bůh sám.

Předsevzetí: Všechnu svou důvěru budu skládati v pomoc Boží.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, promiň, že nechci následovati svatého Petra v jeho volání: „Odejdi ode mne, Pane.“ Právě u vědomí své hříšnosti prosím pokorně: „Zůstaň se mnou,“ neboť bez Tebe bych zahynul.

 

SOBOTA.

„Neboj se, od toho času budeš lidi loviti.“ (v. 10.)

Zázračný rybolov, který odměnil Petrovu poslušnost, byl pouze předobrazem toho lovu daleko úžasnějšího, který jej čekal, když na příklad jedním vržením sítě – to jest jedním kázáním, získal Pánu Ježíši tři tisíce duší.

Proto i my používejme vždy věrně Božích milostí a vnuknutí, ale nezapomínejme za všechen zdar a výsledek jen Bohu vzdávati čest a chválu. Pak tyto prvotní milosti a zdárné výsledky budou jen jako předzvěstí oněch darů Božích, které později odmění naši věrnost a naši pokoru.

Předsevzetí: Modleme se a pracujme na spáse bližních.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi milosti, abych svou věrností v malých věcech zasloužil si slávu získati Ti mnoho duší.

Previous post Libertas praestantissimum
Next post Sv. Jan Zlatoústý o manželství