Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

Christ King[1](Předepsané od S. R. C. 17. X. 1925 a 28. IV. 1926; závazné o svátku Krista Krále.)

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, před oltářem tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvoji jsme, tvoji chceme býti; abychom však byli pevněji s tebou spojeni, hle, dnes každý z nás se zasvěcuje dobrovolně tvému nejsvětějšímu Srdci.

Tebe sice mnozí nikdy nepoznali; tebe, pohrdajíce tvými přikázáními, mnozí zavrhli. Smiluj se nad těmi i oněmi, nejdobrotivější Ježíši; mocně přiviň všecky k svatému Srdci svému.

Kraluj Pane, netoliko věřícím, kteří se od tebe nikdy neodchýlili, nýbrž i marnotratným synům, kteří tě opustili; učiň, ať se brzy navrátí do domu otcovského, aby nezhynuli nouzí a hladem.

Kraluj těm, které blud oklamal nebo rozkol odloučil; přiveď je do přístavu pravdy a k jednotě víry, aby byl brzy jeden ovčinec a jeden pastýř.

Kraluj všem těm, kteří trvají ve tmách pohanství anebo Islamu, a rač je přivésti do světla a do království svého.

Shlédni též milosrdnýma očima na syny toho národa, který tak dlouho byl vyvoleným lidem; a krev, kterou jednou na sebe svolávali, kéž se též jim stane zdrojem spásy a života.

Dejž, ó Pane, církvi své jistou a bezpečnou svobodu; dej všem národům pokoj a pořádek; učiň, aby ze všech zemských končin zazníval jeden hlas: Budiž chvála božskému Srdci, skrze něž jsme nabyli blaha; jemu budiž sláva a čest na věky!

Amen.

P. Klemens Minařík: Příručka katolických pobožností. Vydáno s církevním schválením L. P. 1935.

Plnomocné odpustky

Plnomocný odpustek bude udělen tomu, kdo se tuto modlitbu pomodlí na svátek Krista Krále při veřejné pobožnosti. Během ostatních dní roku budou za tuto modlitbu propůjčeny částečné odpustky. Všechny získané odpudstky (plnomocné i částečné) lze přivlastnit i duším v očistci.

Získání plnomocných odpustků je podmíněno splněním obvyklých podmínek:

  • svatá zpověď (do 8 dnů před nebo po vykonání skutku pro získání odpustku),
  • svaté přijímání (jedno sv. přijímání pro jeden plnomocný odpustek),
  • modlitba na úmysl Svatého otce,
  • zřeknutí se jakékoliv dobrovolné náklonnosti ke hříchu, i lehkému.

Úmysly Svatého otce jsou:

  • vyvýšení Církve svaté,
  • rozšíření víry,
  • vymýcení kacířství,
  • obrácení hříšníků,
  • svornost mezi křesťanskými knížaty,
  • další blaho křesťanského lidu.