Tradiční postní praxe

Tradiční postní praxe

Níže přinášíme přepis části Rukověti katolické mravouky z roku 1924 týkající se postní praxe. Nikterak tím neříkáme, že tento postní předpis dnes pod hříchem zavazuje. Záležitost závaznosti toho kterého postu, prosíme, nechť každý řeší dle svého nejlepšího vědomí a svědomí...
číst více
Pravý smysl, hodnota a čtyři důvody postu

Pravý smysl, hodnota a čtyři důvody postu

Kázání P. Paula Rousseaua při mši svaté na 1. neděli postní l. P. 2023 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze.
číst více
Co je pravá láska

Co je pravá láska

Kázání P. Paula Rousseaua při mši svaté na 2. neděli po Devítníku, 11. února 2024 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v Praze. Nejdříve několik oznámení. Tuto středu začne svatá doba postní. Krátce vám připomenu pravidla postu stan...
číst více
Arcibiskup Viganò: Je papež katolík?

Arcibiskup Viganò: Je papež katolík?

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán (administrativně třetí místo pod papežem). V této funkci v letech 2009–2011 prosadil centralisované účetní postupy a plnou finanční z...
číst více
Jak se správně zpovídat

Jak se správně zpovídat

V tomto poučení se zamyslíme nad tím, jak vykonat dobrou zpověď. Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a ne ostatních, a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká s...
číst více
Mladí muži: čistota & věčnost

Mladí muži: čistota & věčnost

Každý z nás musí žít v čistotě dle svého životního stavu. Toto téma je velmi důležité, protože jde o spásu. A ďábel to ví. A proto nečistota tolik řádí nejen dnes. Jedním z důvodů je na prvním místě to, že ďábel dobře ví, že...
číst více
Cathedra veritatis. Promluva arcibiskupa Vigana na svátek Stolce sv. Petra v Římě.

Cathedra veritatis. Promluva arcibiskupa Vigana na svátek Stolce sv. Petra v Římě.

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán a apoštolský nuncius v USA (2011–2016). Veřejnosti se stal více známým díky svým zásluhám při odhalení několika skand...
číst více
Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Odmítněte revoluci a vraťte se ke Kristu Králi. Vánoční poselství arcibiskupa Vigana

Arcibiskup Carlo Maria Viganò je bývalý generální sekretář Papežské komise pro Městský stát Vatikán a apoštolský nuncius v USA (2011–2016). Veřejnosti se stal více známým díky svým zásluhám při odhalení několika skandálů na nejv...
číst více
Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Poděkujme Bohu za uplynulý rok. Poselství arcibiskupa Vigana

Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos usque in æternum. Spasiž lid svůj, Pane, a požehnej dědictví svému. A panuj nad ním a vyvyšuj je až na věky. Hymnus Te Deum V...
číst více
Oni mají kostely, vy máte Víru

Oni mají kostely, vy máte Víru

Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Cír...
číst více
Dispozice pro dobrou smrt

Dispozice pro dobrou smrt

číst více
Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Dvě ponaučení ze svátku sv. Jakuba

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM na svátek sv. Jakuba, 25. července 2022 Drazí věřící, jen několik slov k svátku velkého apoštola sv. Jakuba. V evangeliu při dnešní při dnešní mši svaté budeme číst o tom, kterak matka sv. Jakuba a...
číst více
Bez Boha jsme neplodní

Bez Boha jsme neplodní

Kázání P. Paula Rousseaua SAJM u Mariánského sloupu v Praze na svátek sv. Anny, 26. 7. 2022
číst více
P. Konstantin Miklík: Nedostatek kritického myšlení davu

P. Konstantin Miklík: Nedostatek kritického myšlení davu

Nikdo z obecných lidí se neptá: „Je to tak, nebo to není tak?“ Spíše každý říká důvěřivě jako ženy, které módu nevytvářejí, nýbrž přijímají: „Nemůže to nebýt pěkné, když je to dnes běžně!“ V této situaci jest na rozp...
číst více
„Hledejte nejprve Boží království, a vše ostatní vám bude přidáno.“

„Hledejte nejprve Boží království, a vše ostatní vám bude přidáno.“

Kázání P. Martina Fuchse na 14. neděli po Duchu sv.
číst více
Dokonalá lítost

Dokonalá lítost

Kázání P. Martina Fuchse na 10. neděli po Sv. Duchu
číst více
„Napsáno však k výstraze pro nás…“

„Napsáno však k výstraze pro nás…“

Kázání P. Martina Fuchse na 9. neděli po Sv. Duchu.
číst více
Sv. přijímání bez poděkování

Sv. přijímání bez poděkování

Si scires donum Dei! Mnozí si stěžují, že věřící, kteří přistoupili k sv. přijímání, odcházejí z kostela s ostatními hned po mši sv. Je to zvyk, který se zabydluje i v katolických kolejích a penzionátech, kde by vychovatelé měli dbát...
číst více
Pokora panenské Matky

Pokora panenské Matky

Poslán byl anděl Gabriel od Boha do galilejského města Nazareta, k panně, zasnoubené muži, jenž se jmenoval Josef, z domu Davidova, a jméno panny bylo Maria. (Luk 1,26–27) Jaká je to panna, tak ctihodná, že ji pozdravuje anděl, tak pokorná,...
číst více
Nepřítel, kterého musíte v následujících 40 dnech porazit

Nepřítel, kterého musíte v následujících 40 dnech porazit

číst více
Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci

Předmět této úcty je tak svatý, velkolepý, láskyhodný: Srdce Ježíšovo je vznešený vzor ctností, symbol lásky milosrdné, který nám představuje všechna tajemství Ježíšova v záři lásky. A touží-li kdo po moudrosti, světle, vědomosti...
číst více
Darujme Kristu Králi alespoň jednoho světce

Darujme Kristu Králi alespoň jednoho světce

I já jsem členem království Kristova, i já mám povinnost pracovat o rozšíření tohoto království. Ať mám ve společnosti postavení jakékoli, tuto povinnost mám společnou se všemi, kteří se ke Kristu hlásí. Získávat nové duše Kristu. K...
číst více
Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

Příčina náboženského úpadku v Rakousku-Uhersku

Náboženství úžasnou měrou v lidech odumřelo. Proč? Řekne se, že celý nynější svět veškerým svým během vzepřel se Církvi a že stojí proti ní. Ten stál vždy proti ní a více ještě na počátku než nyní. A přece Církev tehdy...
číst více
Obřezání Páně

Obřezání Páně

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťast...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (2,1–14). Protože dnes budeme štědrostí Páně konati třikrát obřady mše svaté, nemůžeme dlouho mluviti o čtení z Evangelia. Avšak samo narození našeho Vykupitele nás nutí říci aspoň několik sl...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Jana (1,19–28). Slova dnešního čtení, bratři nejmilejší, nám doporučují Janovu pokoru; neboť maje takovou sílu ducha, že mohl býti pokládán za Krista, zvolil raději poctivě býti sám sebou, aby nebyl lidsk...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Matouše (11,2–10). Musíme se ptáti, bratři nejmilejší, proč prorok Jan, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: „Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa“ (Jn...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí stárnoucí svět, aby nás odvrátil od lásky k němu. Oznamuje, jaké veliké rány bud...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Sv. Jan Zlatoústý o strachu ze smrti

Není zlem chudoba, nemoc, potupa, pomluva, nečest, ba ani smrt, která se zdá největším zlem, ale jediné zlé jest hřích, neboť tato jména nehod těm, kteří mají pravou moudrost, jsou jen prázdným zvukem. Skutečné neštěstí jest urážka Bo...
číst více
Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

Pobídka ke křtu od sv. Klémenta Alexandrijského

Dědictví náleží těm, kdo slouží Pánu. (Iz 54,17) Je to náramně krásné dědictví, k pomilování. Není to zlato, není to stříbro, není to šat, nic, co je ze země, kam se může vkrást kdejaký mol nebo lupič, který koulí očima...
číst více
F. W. Faber o světském smýšlení

F. W. Faber o světském smýšlení

číst více
F. W. Faber o spáse mimo církev a o nenávisti k bludu

F. W. Faber o spáse mimo církev a o nenávisti k bludu

Mimo církev není spásy K církvi máme stále vzhlížet jako k jediné arše za potopy světa, jako k jediné učitelce spásy. Bůh to tak zařídil, že živým údem Ježíše Krista neudělá člověka ani správná víra, ani nemýlící se sympatie,...
číst více
Úsilí o mnišský život ve světě

Úsilí o mnišský život ve světě

Nespasí-li se každý pokřtěný, o dalším pomlčím. Křesťan je obrazem Krista ve slovech i činech, nakolik je to jen v lidských silách, a věří správně a dokonale ve svatou Trojici. Milovník Boha je ten, kdo setrvává ve spojení se vším...
číst více
Ctihodný Arnošt z Pardubic: Sedm stupňů pokory

Ctihodný Arnošt z Pardubic: Sedm stupňů pokory

Ctihodný arcibiskup Arnošt z Pardubic, který je ve starých listinách a knihách nazýván blahoslaveným nebo někde dokonce i svatým, na jehož kanonizaci se v XVIII. století vážně pomýšlelo a který byl vždy považován za jednu ze světeckých ...
číst více
Órigenés: Poznej sebe samu, duše křesťanská

Órigenés: Poznej sebe samu, duše křesťanská

Není vůbec snadné vyložit ve stručnosti, jakým způsobem má duše poznat sebe samu, ale podle našich sil se přece pokusíme něco málo z toho mnohého vyložit. Soudím, že duše má pochopit sebe samu v dvojím ohledu: Co jest a jak se...
číst více
O posvátném čase čtyřicetidenního postu

O posvátném čase čtyřicetidenního postu

Ze všech slavností a dnů, které jsou nábožným křesťanům všelikou měrou ctihodné, žádný nevyniká nad slavné Boží hody velikonoční. Povážíme-li, čeho veškerý svět dosáhl křížem Pána Ježíše, snadno poznáme, jak správně se k...
číst více
Význam světla při službách Božích

Význam světla při službách Božích

Oheň a světlo byly již v nejstarších dobách považovány za symboly radosti a čistoty. Při všech svých bohoslužbách užívali pohané světel a posvátného ohně. Např. vestálky byly ustanoveny, aby udržovaly věčný oheň v chrámě bohyně V...
číst více
Z kratších řečí sv. Bernarda z Clairvaux

Z kratších řečí sv. Bernarda z Clairvaux

Řeč III. „Zdrávas Maria, milosti plná.“ Dobře řečeno: plná; poněvadž Bohu, andělům a lidem milá. Lidem skrze své mateřství, andělům pro své panenství, Bohu pro svou pokoru. V tomto třetím dosvědčuje, že nalezla milost u Pána, kter...
číst více
Tři svatí králové

Tři svatí králové

Věky přešly přes plameny Isajášovy a neuhasily jich. Ozvěna jeho volání ještě zaznívala, alespoň v srdci Panny. Neurčité a temné očekávání lidského národa stalo se jasným a nalezlo místa ve třech panovnících Východu. Mágové byli p...
číst více
Sv. Augustin: Nevěřte heretikům, když říkají, že věří

Sv. Augustin: Nevěřte heretikům, když říkají, že věří

„Každý kdo věří, že Ježíš je Kristus, zrodil se z Boha.“ Kdo nevěří, že Ježíš je Kristus? Kdo nežije tak, jak Kristus přikázal. Mnozí totiž říkají: „Věřím,“ ale víra bez skutků nás nespasí. Dílem víry je láska. Apošto...
číst více
Mravouka sv. Alfonse z Liguori

Mravouka sv. Alfonse z Liguori

číst více
Sv. Leufroi, světec spravedlivého hněvu

Sv. Leufroi, světec spravedlivého hněvu

Svatý Leufroi, též Leufroy, Leutfrid, Leutfridus, narodil se v Neustrii před vpádem Normanů. Sotva že dospěl věku rozumu, ucítil se povolán ke kněžství a proti vůli rodičů tajně následoval tohoto vnitřního hlasu. Jeho povolání kněžské...
číst více
P. Jakub Deml: Jméno Ježíš

P. Jakub Deml: Jméno Ježíš

Ze statisíce úlů miliony a miliony včel lítají od jara do zimy krajinami po lukách, zahradách, lesích a nivách, a ku podivu, ani jedna nezabloudí, nepomíchají se, nezmatou se, a každá se vrátí do svého mateřského roje, leda by jí...
číst více
Křížové dny

Křížové dny

„Začkoli prositi budete Otce mého ve jménu mém, dá vám.“ Těmi slovy ujišťuje nás Pán Ježíš v dnešním sv. evangeliu, že začkoli budeme prositi Otce nebeského, ve jménu Pána Ježíše, že jistě obdržíme. Jako vojíni poslouchají roz...
číst více
Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání dokládá, že Kristovou smrtí skončila platnost starozákonních obětí

Rabínské podání, obsažené v Talmudu a příbuzných spisech, kromě toho, že skrze své nenávistné smyšlenky dokládá základní fakta ze života Ježíše Krista (srov. Ricciotti, Život Ježíše Krista, s. 80–82), podává nedobrovolně i svě...
číst více
Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Sv. Augustin o vtělení Syna Božího

Dokud jsme v tomto těle a dlíme daleko od Pána (II. Kor. 5, 6), okoušejme alespoň, jak sladký je Pán (Žl. 33, 9); neboť nám dal Ducha jako záruku (II. Kor. 1, 22), abychom v něm cítili jeho sladkost a dychtili...
číst více
Odsuzování bližního a odsuzování sebe

Odsuzování bližního a odsuzování sebe

Pohled na hříšníka může vést ke dvěma postojům mysli: první pochází z porušené lidské přirozenosti, spočívá v odsouzení hříšníka a vede k rozmnožení hříchů; druhý pochází z Boží milosti, spočívá v odsouzení sebe samé...
číst více
Církevní Otcové o modlitbě

Církevní Otcové o modlitbě

Nemodlíme se proto, abychom změnili plán božský, nýbrž abychom vyprosili sobě to, čehož splnění v tomto božském plánu učiněno jest od modlitby závislým. / sv. Tomáš Akvinský Modlitba nás ozbrojuj, když vycházíme z domu, přicházej n...
číst více
Námitky protestantů a jejich vyvrácení

Námitky protestantů a jejich vyvrácení

Jest třeba míti se na pozoru před slovem „křesťan“, neboť mnohé náboženské společnosti, odtržené od katolické Církve, nazývají se „církvemi křesťanskými“, a kdo není dost opatrný a prozřetelný, mohl by se dáti mýliti posvátn...
číst více
Moudrost sv. Jana Zlatoústého

Moudrost sv. Jana Zlatoústého

O službě Bohu Jediná jest vznešenost: plnit vůli Boží. Málo ti prospěje, že se nazýváš křesťanem, nebudou-li tvé skutky v souhlase s tvým jménem. Co získá vojín, je-li ve voji a pro krále nebojuje! Lépe by bylo do voje nevstupovat než...
číst více
Promluva sv. Augustina na Narození Páně

Promluva sv. Augustina na Narození Páně

(1) Dnešní den Narození našeho Pána Ježíše Krista nám zazářil jako slavnost – výročí narození, kdy se zrodil Den. A to právě dnes, neboť od dnešního dne se den začíná prodlužovat. Zrození našeho Pána Ježíše Krista je dvojí: jed...
číst více
Moderní katolíci a zlato moderní filosofie

Moderní katolíci a zlato moderní filosofie

Někteří katoličtí učenci dvacátého století dávají radu: „Zlato, které lze najít v moderní filosofii, přetavit v bohoslužebné nádoby.“ Nejsme zásadně proti tomu, abychom přijali pravdu od kohokoli, ať nám ji podává Suarez, Kalvín...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý: Těm, kdo se pohoršili současnou církevní krizí

Sv. Jan Zlatoústý: Těm, kdo se pohoršili současnou církevní krizí

Slabé lidi nepohoršuje v přítomném životě jedna nebo dvě nebo tři věci, nýbrž mnoho věcí, a naše řeč slibuje všem postiženým, že je od všeho toho osvobodí. Budou-li ovšem chtít její rady pochopit a zachovat. Pohoršení dostala prost...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Poučení sv. Antonína o démonech II/II

Když k nám démoni přicházejí v noci a chtějí věštit budoucnost nebo říkají: „My jsme andělé,“ nenaslouchejte jim, protože lžou. Budou-li chválit vaši askezi a blahoslavit vás, nesbližujte se s nimi. Je lepší zapečetit sebe a svůj d...
číst více
Poučení sv. Antonína o démonech I/II

Poučení sv. Antonína o démonech I/II

číst více
My a svět

My a svět

Dnešní svět i v našich krajích, které nazýváme křesťanskými, je pln nesouladu: nesouladu ve víře, nesouladu ve způsobu života. Pro nás, kteří chceme býti věrnými dětmi církve Ježíše Krista, jedni jsou „uvnitř“, domácí, jiní za...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Sv. Jan Zlatoústý o hněvu

Nelze stejně uctívat tvora a samého Tvůrce, a – pokud je na nás – snížit Tvůrce na stupeň bezcenných tvorů. On zůstává stále takový, jaký je. „Ty jsi stále týž a bez konce jsou tvoje léta,“ praví žalmista (Žl 102,...
číst více
Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Můžeme být šťastni, jestliže slov modlitby Páně můžeme dbát nejen zevně, svými ústy, ale věrným a ctnostným životem. Slova této modlitby ustanovil Pán pro své učedníky, aby je posílil v jejich naději na spásu. / Chromatius († 407) ...
číst více
G. K. Chesterton: Dobrodružnost domácnosti

G. K. Chesterton: Dobrodružnost domácnosti

Jistá zkušenost s moderními tak zvanými „pokrokovými“ směry mne přivedla k přesvědčení, že obyčejně se zakládají na nějaké zkušenosti bohatých. Tak tomu jest s klamem volné lásky; pojetí pohlavního života jakožto řetězu episod. ...
číst více
G. K. Chesterton: Emancipace od rodinného života

G. K. Chesterton: Emancipace od rodinného života

číst více
Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Sv. Efrém Syrský o důstojnosti kněžství

Ó úžasný zázraku! Ó neskonalá moci! Ó otřásající tajemství kněžství, duchovní a svaté, úctyhodné a nepohanitelné, které Kristus, přicházeje na tento svět, udělil i nehodným! Kleče na kolenou, modlím se se slzami a vzdechy, abychom ...
číst více
Moudrost sv. Efréma Syrského

Moudrost sv. Efréma Syrského

O Bohu a stvoření Viděl Boha v keři hořícím Mojžíš, ve víru bouřlivém Job, v oblaku Isaiáš, ve světle Pavel, v hlasu a hřmění všechen Israel, v jeho dílech ty a každý člověk. Neviděl jsi umělce, ale vidíš ho v jeho uměleckém...
číst více
Melitón ze Sard viní Židy z bohovraždy

Melitón ze Sard viní Židy z bohovraždy

Melitón ze Sard byl jednou z významných postav se silným vlivem na maloasijské křesťanství druhé poloviny 2. století. Svědčí pro to zmínky o něm u řady křesťanských autorů 2. až 4. stol.: u Tertulliana z Kartága, u Eirénaia z Lyony, u...
číst více
Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Obsah: Ve všem má býti ctěn Bůh skrze Ježíše Krista, proto také v uspořádání a rozdělení roku církevního; tak se děje také v posvátném čase svatodušním; proto: O posvátném čase svatodušním. 1. Co jest posvátná doba svatodušní, ...
číst více
G. K. Chesterton: Šílenství a dívčí výchova

G. K. Chesterton: Šílenství a dívčí výchova

Často bývám slavnostně tázán, co myslím o nových názorech o ženské výchově. Avšak nových názorů o ženské výchově žádných není. Není a nikdy nebylo ani stopy nějakého nového názoru. Vše, co vychovatelští reformátoři učinili, ...
číst více
Sv. Klement Alexandrijský: Prodej, co máš

Sv. Klement Alexandrijský: Prodej, co máš

číst více
Církevní otcové o půstu

Církevní otcové o půstu

I. Jeho podstata Postí se, kdo se zdržuje, ačkoli má, čeho by požíval. / sv. Ambrož Půst jest, netoliko těla neobčerstviti, nýbrž i od zlých skutků odstoupiti. Jestliže tedy ani mysl tvá hříchy nejsouc potlačena neobtěžuje se, ani duch tv...
číst více
Trojí rod Páně

Trojí rod Páně

P. František Sušil Zda-li víš ty duše rozmilá, kolikerý rod Kristus má? To ti církev na Vánoce dí, kážíc knězi sloužiti tré mší. Když ta první mše se počíná, krajina jest v půlnoc odína. Značí každému to člověku, že se...
číst více
Neposkvrněná Panna, přemožitelka moderních bludů

Neposkvrněná Panna, přemožitelka moderních bludů

V Panně Neposkvrněné má věřící lid nejen ideál a vzor neporušené andělské čistoty, má v ni i pevnou záštitu víry proti moderním bludům. Zdá se, že z toho důvodu ponechal Pán ve své prozřetelnosti prohlášení tohoto článku víry na...
číst více
Král bez koruny

Král bez koruny

Všeobecně musíme o naší dnešní společnosti říci: Ježíš už nepanuje. Vzali mu korunu i žezlo. Praktický život je skoro úplně zbaven nadpřirozena. Svět je odkřesťaněn, znaturalisován, Ježíši odcizen. A nejen ten svět, který je z 9...
číst více
Púť do Canterbury (2015): Nikto nemôže dvom pánom slúžiť

Púť do Canterbury (2015): Nikto nemôže dvom pánom slúžiť

„Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, pretože alebo jedného bude mať v nenávisti a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a tým druhým opovrhovať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.“ (z Evanjelia na 14. nedeľu po Duchu Sv., Mt 6...
číst více
Příběh sv. Pafnuce

Příběh sv. Pafnuce

Sv. Pafnuc vedl na poušti úžasný život poustevníka, život, jenž se nepodobal ani životu lidí, ani životu novodobých světců, život, jehož strohost přesahuje všecko pomyšlení. Jednoho dne řekl k sobě: Jaký je ten mezi svátými, jemuž se ...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Sv. Jan Zlatoústý: Krátké vysvětlení podobenství o bohatci a chudém Lazaru

Stáhnout PDF
číst více
Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí

Sv. František Saleský o manželství a výchově dětí

Manželství je veliké tajemství, avšak to pravím v Kristu a v Církvi (Efes. 5, 32); je ctihodné pro všechny, u všech a ve všem, to jest ve všech svých částech. Pro všechny, protože i panny je mají ctíti v pokoře; u...
číst více
Katecheta jako duchovní správce studující mládeže

Katecheta jako duchovní správce studující mládeže

Referát arcibiskupa lvovského promlouvající do duše především duchovním pastýřům. Výzva velikého Lva: „Ite ad populum“ má pro katechety význam: „Jděte mezi svou školní mládež!“ A tato individuální pastorace nemá nastupovati jeno...
číst více
Innocenc III. o věčném trestu zatracenců

Innocenc III. o věčném trestu zatracenců

Námitky, že věčné pekla muky s láskou boží se nesrovnávají, že v žádném poměru nejsou k vině, jižto člověk hříchem v okamžiku spáchaným na se uvalil atd., zakládají se na nepravých pojmem o lásce boží, na nepoznání podstaty ...
číst více
Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Sv. Jan Zlatoústý o manželství

Vykládaje manželům jejich povinnosti, svatý Jan Zlatoústý vchází v tak prosté úvahy, že by dnes velice zarážely. Moderní lidé nejsou dosti lidskými, aby snesli tolik naivnosti. Svatý Jan Zlatoústý radí manželu, aby neskrýval své lásky, ...
číst více
Zpovědní tajemství

Zpovědní tajemství

Kázání P. Martina Fuchse na pouti k sv. Janu Nepomuckému 6. 6. 2015 Když přinesli ochrnulého ke Spasiteli, řekl: Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. A tu si někteří ze zákoníků pomyslili: Rouhá se. Ale Ježíš znaje jejich s...
číst více
Volba stavu a zasnoubení

Volba stavu a zasnoubení

Volba stavu patří k nejdůležitějším okamžikům života. Uvážíme-li, že často jediné „ano“ nebo „ne“ rozhodne o celém životním štěstí, ba mnohdy i o věčném osudu, pochopíme, že volba stavu jest krok, k němuž nutno přistoupit ...
číst více
Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři...
číst více
Vztah pravdy a autority

Vztah pravdy a autority

Liberálové a podobně i sedesvakantisté nevnímají církevní autoritu jako sluhu, ale jako pána pravdy. A proč tomu tak je? Protože jsou obojí dětmi moderního světa.
číst více
Bůh jest nejvýš milosrdný

Bůh jest nejvýš milosrdný

Bůh nám velmi rád odpouští, litujeme-li opravdu svých hříchů. Urazí-li dítě otce a pak ho úpěnlivě prosí za odpuštění, odpustí mu dobrý otec trest. Tak činí i Bůh. Veliké milosrdenství Boží líčí Kristus v překrásném podobenstv...
číst více
Matka se vrací z věčnosti

Matka se vrací z věčnosti

Kázání P. Martina Fuchse v Praze 10. ledna 2015.
číst více
Sv. Štěpán

Sv. Štěpán

„Včera jsme slavili pozemské narození věčného Krále, dnes slavíme vítězný boj jeho vojína. Včera náš Král rouchem světa přioděn vykročil z panenského lůna a ráčil navštívit svět; dnes jeho vojín ze stavu tělesného vystoupil a ja...
číst více
Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Narození Páně a pobožnost dětství Páně

Jak nazývají na východě 6. leden, tak můžeme my nazvat tento den svátkem světel: Kristus, světlo světa, vyšlo v temnotách. „Jenž jsi tuto přesvatou noc září pravého světla osvítil…“ Tato slova půlnoční mše svaté vyjadřují v...
číst více
Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Mezi pravdy víry, na něž se v posledních desetiletích nejvíce útočí, jsou ty, které jsou vyjadřovány svátkem Krista Krále. Neboť tímto svátkem neoslavujeme Krista jen jako Krále v nebesích, ale hlásáme světu, který Ho odmítá, Jeho svrc...
číst více
O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

O úpadku náboženského smyslu u študujících za doby naší

S bolestí pohlíží učitelové náboženství na svěřenou sobě mládež, u níž den ode dne duch zbožný mizí; i vidí již v duchu svém, kterak mnohý nadějný mladík přestupuje v tábor protivníků všeho zjeveného náboženství pohrdaje jím...
číst více
Uctívání svatých – svatých obrázků – relikvií

Uctívání svatých – svatých obrázků – relikvií

Kázání P. Martina Fuchse při mši svaté 15. listopadu 2014 v Praze.
číst více
Sodomie jako následek modloslužby

Sodomie jako následek modloslužby

 „Zaměnili totiž pravdu Boží za lež a ctili i klaněli se tvorům místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky. Amen. – Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené. Podob...
číst více
Doktor Raymund Diokres – příklad zavrženého

Doktor Raymund Diokres – příklad zavrženého

V životě svatého Bruna, zakladatele kartuziánského řádu, se nachází skutečnost, důkladně přezkoumaná učenými bollandisty a odolávající nejpřísnější kritice všech dob. Řečená skutečnost se odehrála v Paříži za bílého dne v př...
číst více
Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Sv. František Saleský o laskavosti k bližnímu a léku proti hněvu

Svaté křižmo, jehož se z apoštolského podání užívá v Církvi Boží k biřmování a svěcení, se skládá z olivového oleje smíšeného s balzámem, což představuje mezi jiným dvě vzácné a drahé ctnosti, jež se skvěly na svaté osobě n...
číst více
Králova práva

Králova práva

Když slunce zapadne za horami, nenastává ihned noc. Po nějakou dobu ještě je nad krajinou světlo a teprve ponenáhlu rozestrou se stíny úplné tmy. Nietsche, filosof pánského lidství, ukázal na tento zjev na vysvětlenou, proč mnozí nevěrci př...
číst více