Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

Odpověď abp. Vigana na Traditionis custodes: Rozhodný a spravedlivý odpor

Vos estis qui justificatis vos coram hominibus:Deus autem novit corda vestra:quia quod hominibus altum est,abominatio est ante Deum.Lk 16, 15 Při čtení Responsa ad Dubia, kterou nedávno vydala Kongregace pro bohoslužbu, se člověk diví, na jak nízkou úroveň byla římská...
číst více
Sv. přijímání bez poděkování

Sv. přijímání bez poděkování

Si scires donum Dei! Mnozí si stěžují, že věřící, kteří přistoupili k sv. přijímání, odcházejí z kostela s ostatními hned po mši sv. Je to zvyk, který se zabydluje i v katolických kolejích a penzionátech, kde by vychovatelé měli dbát...
číst více
Soutěž o katolický kalendář

Soutěž o katolický kalendář

Máte také plné zuby bezobsažného nebo dvojznačného modernistického blábolení? Chcete se začíst do hodnotných duchovních textů, které nám předala katolická tradice a světci? Pak uvítáte Katolický kalendář vydaný „Krásou liturgi...
číst více
Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

Melchisedechova oběť jako předobraz oběti mše svaté

Postava Melchisedecha se v Písmu svatém objevuje na třech místech. Nejprve je v knize Genesis popsáno jeho setkání s Abramem, budoucím Abrahámem: Melchisedech, král Sálemu, vynesa chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího, požehnal m...
číst více
Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Řádná a mimořádná forma římského ritu?

Jedné z nejprohnanějších manipulací věřících, klamu a útoku proti pravdě se dopustil ten, kdo rozhodl, že římský ritus sloužení mše sv. se bude označovat jako „mimořádná forma římského ritu“ a banální lidský konstrukt s protesta...
číst více
Prudentius a jeho hymny

Prudentius a jeho hymny

Aurelius Prudentius Clemens je považován za nejvýznamnějšího starokřesťanského básníka. Podle svých vlastních slov v Praefatio se narodil za Saliova konzulátu, to jest roku 348, a záhy nastoupil úřednickou dráhu, která jej vynesla až ke dvo...
číst více
Význam světla při službách Božích

Význam světla při službách Božích

Oheň a světlo byly již v nejstarších dobách považovány za symboly radosti a čistoty. Při všech svých bohoslužbách užívali pohané světel a posvátného ohně. Např. vestálky byly ustanoveny, aby udržovaly věčný oheň v chrámě bohyně V...
číst více
Obřad proměňování u synoptiků, u sv. Pavla a v nejstarších liturgiích

Obřad proměňování u synoptiků, u sv. Pavla a v nejstarších liturgiích

Synoptikové a sv. Pavel Synoptikové a sv. Pavel nám zanechali zprávy o ustanovení Nejsvětější Svátosti, které nejsou ve všech podrobnostech jasné a v některých se od sebe i liší. Spisovatelé si počínali právě tak jako na mnohých jiný...
číst více
Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Latinské obřady čtyř nižších svěcení II/II

Předchozí díl II. Lektorát Je to z nižších svěcení první a nejstarší. Sahá až do dob apoštolských. Již sv. Justin Mučedník († 167) o něm mluví: V neděli scházívají se všichni, kteří žijí v městech a na venkově, na jednom...
číst více
Latinské obřady čtyř nižších svěcení I/II

Latinské obřady čtyř nižších svěcení I/II

Po sedmi stupních vystupuje bohoslovec k oltáři. Sedmero svěcení ho uschopňuje ke službě Boží. Bránou k těm svěcením je tonsura. Kdo přijal tonsuru, může po nějakém čase přijmouti čtvero nižších svěcení. Jsou to: I. ostiariát, II. l...
číst více
Křížové dny

Křížové dny

„Začkoli prositi budete Otce mého ve jménu mém, dá vám.“ Těmi slovy ujišťuje nás Pán Ježíš v dnešním sv. evangeliu, že začkoli budeme prositi Otce nebeského, ve jménu Pána Ježíše, že jistě obdržíme. Jako vojíni poslouchají roz...
číst více
Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Obsah: Ve všem má býti ctěn Bůh skrze Ježíše Krista, proto také v uspořádání a rozdělení roku církevního; tak se děje také v posvátném čase svatodušním; proto: O posvátném čase svatodušním. 1. Co jest posvátná doba svatodušní, ...
číst více
Co jsme ztratili

Co jsme ztratili

Dokument o změnách v Církvi po II. vatikánském koncilu.
číst více
Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Arméni – podobně jako jiné křesťanské národy – mají mnoho křesťansky orientovaných literárních autorů, k nimž si jejich kulturní tradice vytvořila jisté vztahy. Na vrcholu nich stojí sv. Řehoř z Nareku (Surb Grigor Narekaci), který se...
číst více
Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Křesťanské písemnictví: Sv. Jan Zlatoústý, Eucharistický učitel

Katolická tradice dává sv. Janu Zlatoústému název „Eucharistický učitel“. Jak jsme v dřívějších článcích viděli, také jiní učitelé řecké církve před ním vydali svědectví obecné víře, i jiní vykládali věřícím o divech Sv...
číst více
Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Křesťanské písemnictví: Eucharistické učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského

Srovnání učení sv. Athanáše a sv. Cyrila Jerusalemského není bez prospěchu. Athanáš, veliký biskup alexandrijský a neochvějný zastánce víry vyslovené nicejským sněmem proti ariánům, skvělý a hluboký bohoslovec, zasvětil svůj život a...
číst více
Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Křesťanské písemnictví: Učení sv. Justina o Eucharistii

Životní děje sv. Justina, mučedníka-filosofa, se odehrávají v druhém století našeho letopočtu. Zrodil se z pohanských rodičů v Naplúsu, bývalém samařském Sichemu, v první čtvrti II. století a zemřel pro víru v Římě za panování cí...
číst více
Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Křesťanské písemnictví: Nejsvětější Svátost za časů apoštolských

Písmo svaté nám uchovalo drahocenné svědectví o tajemství eucharistickém. Pán Ježíš v Kafarnaum učedníkům slíbil „chléb života“, jímž jest „jeho tělo za spásu světa“, a splnil tento slib památnými slovy při poslední večeři ...
číst více
Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Křesťanské písemnictví: Svátost Eucharistie podle svědectví Písma svatého

Jistě je Eucharistie přímou a přítomnou skutečností v křesťanském životě. Církev svatá zavazuje každé své dítě, aby nejméně jednou za rok přijímalo Tělo Kristovo a spojovalo se každou neděli s obětí na oltáři. Duše opravdu zbož...
číst více
Dotek Talmudu

Dotek Talmudu

O nehorázných změnách Mše svaté, které vyvrcholily v Novus Ordo Missae Pavla VI., bylo napsáno již mnoho článků. A k Ottavianiho intervenci, nebo vyčerpávající studii Michaela Daviese v třetím díle jeho Liturgické revoluce, nelze nic z...
číst více
Sv. Filomény, panny a mučednice

Sv. Filomény, panny a mučednice

Die 11. Augusti. S. Philumenae Virg. et Mart. Missa de Comm. Virg. Et Mart., duplex [one_half last=”no”]Vstup Mluvila jsem o svědectvích Tvojich před obličejem králův, a neostýchala jsem se: a uvažovala jsem přikázání Tvá, která jsem ...
číst více
Byli sv. Cyril a Metoděj průkopníci mše sv. v národních jazycích?

Byli sv. Cyril a Metoděj průkopníci mše sv. v národních jazycích?

Představa, že Slovanští věrozvěsti byli průkopníky mše sv. v národních jazycích, je tradována zejména mezi tzv. „konzervativními katolíky“, kteří se jí snaží ospravedlnit neospravedlnitelné. Např. na katolicky se tvářícím webu ca...
číst více
Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

„Aleluja, ujal se vlády Hospodin Bůh všemohoucí; radujme se a veselme se a vzdávejme mu chválu.“ (Zj 19) Opět hvězda první velikosti na obloze církevního roku, zase svátek Krista Krále. Na Olivetské hoře, kde byli apoštolé před šesti tý...
číst více
Quo Primum – Bulla sv. Pia V.

Quo Primum – Bulla sv. Pia V.

Pius, biskup, služebník služebníků Božích. Na věčnou památku. Jakmile jsme byli uvedeni do čela apoštolského úřadu, napnuli jsme pro něj rádi ducha a naše síly a zaměřili jsme všechny myšlenky k udržení ryzího církevního ritu. To js...
číst více
Církevní rok: Doba svatopostní

Církevní rok: Doba svatopostní

„Všecko, což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí a pýcha života.” (1. Jan 2, 16) Každý hřích béře počátek svůj v jednom z těchto tří pramenů všeho zlého. Kristus chtěje ve všem nám podobným býti kromě hříchu...
číst více
Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Sněm Klermontský (1095), jemuž předsedal papež Urban II., ustanovil, aby duchovenstvo již od neděle druhé po devítníku masitých pokrmů se zdržovalo, čili od požívání masa upustilo (odtud naše slovo masopust). Celou bohoslužbu dnešní proni...
číst více
Církevní rok: Neděle devítník

Církevní rok: Neděle devítník

číst více
Svátek Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

V jakém duchu slavit dnešní svátek? Jednak se klaňme s dnešními adoratory narozenému Králi židovskému, jednak proniknutí vděčností za milost povolání k pravé víře děkujeme za tuto milost všech milostí a obnovujeme křestní slib.
číst více
Sv. Štěpán

Sv. Štěpán

„Včera jsme slavili pozemské narození věčného Krále, dnes slavíme vítězný boj jeho vojína. Včera náš Král rouchem světa přioděn vykročil z panenského lůna a ráčil navštívit svět; dnes jeho vojín ze stavu tělesného vystoupil a ja...
číst více
Výklad několika veršů evangelia

Výklad několika veršů evangelia

Anděl Páně ukázal se mu ve snách a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, manželku svou, neboť co se v ní počalo, z Ducha sv. jest.“ (Mat 1, 20) Anděl řekl, že z Ducha sv. jest to, co v Marii se počalo,...
číst více
Církevní rok: Doba vánoční

Církevní rok: Doba vánoční

V svatvečer Božího narození Posvátnou touhou po Spasiteli rozechvěna jsouc, volá Církev již v nočních hodinkách: „Dnes poznáte, že přijde Pán, a ráno uzříte slávu Jeho. Protož posvěťte se a buďte připraveni, neboť zítra spatřít...
číst více
Církevní rok: Advent

Církevní rok: Advent

Adventem připravuje nás Církev svatá k důstojné oslavě Narození Páně. „Advent“, slovo latinské, znamená příchod, t. j. příchod Páně. – „Třikráte přichází k nám Pán,“ dí Petr z Bois, „po prvé v těle, po druhé v duchu, a ...
číst více
Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Kristus Král, v Novus Ordo odsunutý

Mezi pravdy víry, na něž se v posledních desetiletích nejvíce útočí, jsou ty, které jsou vyjadřovány svátkem Krista Krále. Neboť tímto svátkem neoslavujeme Krista jen jako Krále v nebesích, ale hlásáme světu, který Ho odmítá, Jeho svrc...
číst více
Dies irae

Dies irae

číst více
Neděle 21. po svatém Duchu

Neděle 21. po svatém Duchu

Texty ke mši sv. VSTUP (Esth.13, 9 a 10-11) Na vůli tvé, Pane, všecko spočívá   a není, kdo by mohl tvé vůli vzdorovati, neboť ty jsi učinil všecko: nebe i zemi a všecko, co okrsek nebeský v sobě po­jímá. Pán...
číst více
Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

Infiltrace modernismu do Církve (II.): Liturgická reforma

číst více
Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Stručný kritický rozbor nového mešního řádu

Alfredo kardinál Ottaviani, Antonio kardinál Bacci a skupina římských teologů
číst více