Prudentius a jeho hymny

Prudentius a jeho hymny

Aurelius Prudentius Clemens je považován za nejvýznamnějšího starokřesťanského básníka. Podle svých vlastních slov v Praefatio se narodil za Saliova konzulátu, to jest roku 348, a záhy nastoupil úřednickou dráhu, která jej vynesla až ke dvoru císaře Theodosia. Kolem roku 400...
číst více
Výklad podob andělů ve Starém zákoně podle Pseudo-Dionýsia Areopagity

Výklad podob andělů ve Starém zákoně podle Pseudo-Dionýsia Areopagity

Podoba živlů Náš výklad je třeba začít zkoumáním, a to již při prvním objasnění obrazů, z jakého důvodu si Písmo téměř vždy více cení ohnivých posvátných popisů než všech ostatních. Zjistíš například, že ztvárňuje nejen ...
číst více
Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Předpisy o zobrazování Nejsvětější Trojice

Proti různým obrazoborcům Církev svatá výslovně prohlásila, že je dovoleno zobrazovat Nejsvětější Trojici i jednotlivé božské osoby a takové obrazy vystavovat v chrámech. Dekretem papeže Alexandra VIII. ze 7. prosince 1690 byla zavržena v...
číst více
P. Jakub Deml: Velebný Pán

P. Jakub Deml: Velebný Pán

To nebylo jen slovo a titul. Velebný Pán je titul původní a pochází z téže doby jako Pan Učitel. Možno říci, z jedné studně, a ta se jmenovala Autorita. Autoritu nebylo možno tak lehko zahazovat. A to bylo dobře, neboť...
číst více
P. Jakub Deml: Jméno Ježíš

P. Jakub Deml: Jméno Ježíš

Ze statisíce úlů miliony a miliony včel lítají od jara do zimy krajinami po lukách, zahradách, lesích a nivách, a ku podivu, ani jedna nezabloudí, nepomíchají se, nezmatou se, a každá se vrátí do svého mateřského roje, leda by jí...
číst více
Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Svědectví archeologických památek pro primát sv. Petra

Dnes věříme, že sv. Petr, žijící v biskupech římských, jest základem, na němž spočívá jednota církve Kristovy, a zároveň neomylným soudcem ve věcech víry. Než, zdaž byla tato víra v primát Petrův též věrou prvních věků křesťa...
číst více
Jak jesuité zachránili evropské umění

Jak jesuité zachránili evropské umění

Vídeňský umělecký kritik dr. Albert Ilg, jenž pro jesuity zajisté nikterak nebyl zaujat, se ve své přednášce o malíři a architektu Ondřejovi dal Pozzo T.J. (1642–1709) vyslovil o jesuitském umění takto: „Říkejž si kdo, co říkej, ale b...
číst více
P. Jakub Deml: Melanie

P. Jakub Deml: Melanie

Krise. Toť slovo a stigma naší doby. Krise vůbec všeho: krise obchodu, řemesla, politiky, umění, hospodářství, rodiny, školy, mravnosti, poctivosti, víry. Tato obecná krise žádného věřícího nepřekvapuje. Lidstvo se odvrátilo od Jména, v...
číst více
Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Giovanni Boccaccio: Zvěstování

Ni pro tvůj zlatý vlas, ni očí třpytnost, ni pro královský háv, ni pro tvou krásu, ni pro tvé mládí, zvučnost tvého hlasu, ni pro andělský vzhled, ni pro tvou sličnost král nebes neopustil nebe výsost a nesestoupil v žití...
číst více
Timotheus Vodička: Tažení proti katolickým spisovatelům (1946)

Timotheus Vodička: Tažení proti katolickým spisovatelům (1946)

Po dobu více než jednoho roku přinášely některé noviny a časopisy – mezi nimi zejména Kulturní politika – vytrvalé a prudké útoky proti nejvýznačnějším z žijících českých katolických spisovatelů – Jakubu Demlovi, Jaroslavu Durych...
číst více
P. František Doucha: Království maličkých

P. František Doucha: Království maličkých

Nechte dítek a nebraňte jim jíti ke mně: nebo takových jest království nebeské. Mat. 10, 14. Hle, z očinek těch nevinnost jak svítí co na zahrádce z jara mladé kvítí! Jak nebes purpurovým šperkem září ty růžinky na milojemné tváři!...
číst více
P. Jakub Deml: Zhřešili jsme…

P. Jakub Deml: Zhřešili jsme…

Zhřešili jsme, ó Bože, před očima Tvýma, že jsme Tě popírali, podobni dětem, které tak lehce věří tomu, co si nalhávají, ani na minulost, ani na budoucnost jsme nepamatovali, ne už jako lidé, ale jako zvířata jsme žili jenom pro...
číst více
Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Albrecht Dürer: Růžencová slavnost

Obraz byl namalován roku 1506 pro kostel německých kupců v Benátkách u sv. Bartoloměje. Roku 1606 jej zakoupil císař Rudolf II. za 900 benátských dukátů a nechal jej přinést do Prahy přes Alpy čtyřmi silnými muži, aby se převozem nepoškod...
číst více
P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

P. Vincenc Janalík: Důvěrnosti!

Důvěrnosti! Tys dar Otce nebeského, Bys pozdvihla pozemského Červa k nebes výsosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys lék zdravý nemocnému, Balsám osudu raněnému, Tys podpora slabosti, Důvěrnosti! Důvěrnosti! Tys bohatství chudobnému, Náhrada ...
číst více