Svatý Dominik a zázrak s ohněm

Svatý Dominik a zázrak s ohněm

Na přední straně sarkofágu, v němž jsou v bolognské bazilice uloženy ostatky svatého Dominika (asi 1170–1221), je spolu se vzkříšením mladíka, který se zabil pádem z koně, vytesán slavný zázrak s ohněm. Popis tohoto zázraku, který se udál nejspíše roku 1207, nacházíme...
číst více
Volta, Ampère, Cauchy a další byli integrální katolíci

Volta, Ampère, Cauchy a další byli integrální katolíci

Ve všech dobách byli věrní katolíci terčem posměchu „moudrých“ tohoto „pokrokového“ světa, obviňováni z tmářství, zpátečnictví… V době tzv. osvícenství, „věku rozumu“, snad ještě více než dnes. K věrnosti poznané pravd...
číst více
Duchovní pozadí bělohorského vítězství

Duchovní pozadí bělohorského vítězství

V rozhodující chvíli válečného utkání Habsburků s českým stavovským povstáním, těsně před bitvou bělohorskou, vstupuje na českou půdu muž, který zažil ve Španělsku ještě poslední léta svaté Terezie z Avily, Dominik Ruzzola, kláš...
číst více
Oni mají kostely, vy máte Víru

Oni mají kostely, vy máte Víru

Sv. Atanáš (296 – 2. 5. 373), známý jako „otec pravověrnosti“, byl biskupem alexandrijským v době největší moci ariánů, kteří odmítali dvojí přirozenost Krista (tj. odmítali Jeho Božství). Ariáni získali velký vliv v Cír...
číst více
Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů

Svatý Petr z Verony, patron inkvizitorů

Postavou, která zaujímá mezi mučedníky dominikánského řádu přední místo, je svatý Petr z Verony, zvaný též svatý Petr Mučedník, kterého papež Sixtus V. prohlásil za patrona inkvizitorů. Petr se narodil na přelomu XII. a XIII. stole...
číst více
Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

Morální nepřijatelnost očkování proti COVID 19

V době, kdy zaznívá výzva novus ordo biskupů k účasti věřících na experimentálním očkování (třetí fáze klinického hodnocení končí až v roce 2022, v případě některých vakcín až 2023) proti Covid 19, dovolujeme si zveřejnit překl...
číst více
Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Bludy odsouzené bulou Auctorem fidei

Pápežská bulla Auctorem Fidei bola silným odsúdením chýb lúpežnej synody pistojskej, ktorá sa konala v roku 1786 v v meste Pistoia v Toskánsku. Rovnako ako modernistický Druhý vatikánsky koncil (1962-65) Novus Ordo cirkvi, synoda pistojská preds...
číst více
Spiknutí proti Církvi

Spiknutí proti Církvi

  Stáhnout PDF IMPRIMATUR Po prostudování knihy, která byla vydána v Římě roku 1962 pod názvem „Spiknutí proti Církvi“ a předána všem koncilním otcům, neshledávám v řečeném díle nic, co by bylo proti víře nebo dobrým mravům. ...
číst více
P. Robert Maeder: Buď – anebo! (o sv. Piu X.)

P. Robert Maeder: Buď – anebo! (o sv. Piu X.)

Stáhnout PDF
číst více
Církevní rok: Hod Boží svatodušní

Církevní rok: Hod Boží svatodušní

Každoročně slavili Židé padesátého dne po té „velké noci“, v níž vyšli z poroby Egyptské, své Letnice na památku prohlášení desatera Božích přikázání s hory Sinajské. Podobně i my konáme padesátého dne po veliké noci, v níž ...
číst více
Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Stáhnout PDF
číst více
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

M. Schmid SJ
číst více
Římský misál (Schaller, 1931)

Římský misál (Schaller, 1931)

Slavný Schallerův misálek s českým překladem a poznámkami.
číst více
Libertas praestantissimum

Libertas praestantissimum

Encyklika papeže Lva XIII. o podstatě lidské svobody, jejím užívání podle vůle Boží a o jejím zneužívání liberalismem.
číst více
Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Stáhnout PDF (3 MB)
číst více
P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

P. Garrigou-Lagrange: Kam spěje „nová teologie“?

Kam spěje nová teologie? Vrací se k modernismu. Protože přijala návrh nahradit tradiční definici pravdy jakožto shody rozumu s věcí, která je prý „chimérická“, novou subjektivní definicí pravdy jakožto skutečné shody mysli se životem. ...
číst více
Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Girolamo Savonarola: Disputace o Mesiáši proti židům

Kdo je lhářem, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce; kdo vyznává Syna, má také Otce. (1 Jan, 1, 22–23) Je příznačné, že modernističtí autoři...
číst více
Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesa, krále jůdského

Modlitba Manassesova, když zajat držán byl v Babyloně, jako i třetí kniha Machabejská, a dvě knihy, kteréž pod titulem třetí a čtvrtá kniha Esdrášova se nacházejí, nenáležejí k pravým zákonním knihám, kteréž byl Sněm tridentský za ...
číst více
P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

P. Spáčil: Pravoslavná theologie a možnost unie s východními církvemi

číst více
Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu

Z povahy zakladatele islámu aneb několik věcí, na které nezapomeňte, až si budete vymýšlet vlastní náboženství. Stáhnout PDF
číst více
P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

P. Václav Wolf: Vývoj nauky o neposkvněném početí Panny Marie

Stáhnout PDF
číst více
Dr. Jan Sedlák: M. Jan Hus (1915)

Dr. Jan Sedlák: M. Jan Hus (1915)

1915
číst více
Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

[one_half last=”no”]Seznam světců prohlášených za církevní učitele : sv. Řehoř I. Veliký (1295) sv. Ambrož (1295) sv. Augustin, Doctor Gratiae (1295) sv. Jeroným (1295) sv. Řehoř Naziánský (1568) sv. Atanáš (1568) sv. Tomáš Akv...
číst více
Příprava na svatou zpověď (z Boží cesty)

Příprava na svatou zpověď (z Boží cesty)

Stáhnout PDF
číst více
P. Robert Hugh Benson: An Analphabet of Saints (1906)

P. Robert Hugh Benson: An Analphabet of Saints (1906)

(anglicky)
číst více
Quas Primas (1925)

Quas Primas (1925)

Encyklika papeže Pia XI. o Kristu Králi.
číst více
H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

H. J. Hugo: Křesťanská rodina v boji s nepřáteli (1903)

Přednášky o křesťanském manželství, volbě stavu, známostech a křesťanské výchově dětí. Jejich cílem je připomenutí základních pravd a povzbuzení ke ctnostem. Poučení, zda a nakolik je určité konání hříšné, hledejte především...
číst více
Katolická mravouka

Katolická mravouka

Díl I. Povšechný. Díl II. Podrobný. Dodatky. Za zpřístupnění knih děkujeme internetové knihovně Libri nostri.
číst více
Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

Historické pojednání vyvracející lži, šířené nepřáteli Církve svaté, o účasti jesuitů na státní rekatolizaci, o jejich násilnostech vůči nekatolíkům a vůbec o jejich zhoubném působení, zejména P. Koniáše, v Čechách. Předlože...
číst více
Katolická liturgika pro střední školy (1911)

Katolická liturgika pro střední školy (1911)

Dr. A. Podlaha
číst více
Naše světla

Naše světla

Čtení ze života svatých
číst více
Biblická inspirace (1959)

Biblická inspirace (1959)

číst více
R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

R. W. Hynek: Hořící srdce (1933)

Kempenského slabikář duchovního života
číst více
Notre charge apostolique (1910)

Notre charge apostolique (1910)

Encyklika papeže sv. Pia X. proti bludům hnutí Sillon.
číst více
Čtení z Písma Svatého

Čtení z Písma Svatého

Starý i Nový zákon.
číst více
Bible česká. Knihy Nového zákona.

Bible česká. Knihy Nového zákona.

Katolický překlad Nového zákona od J. L. Sýkory s poznámkami.
číst více
Bible česká. Knihy Starého zákona.

Bible česká. Knihy Starého zákona.

Katolický překlad Starého zákona od J. Hejčla s podrobnými poznámkami (tzv. studijní vydání). Za digitalizaci a zpřístupnění děkujeme internetové knihovně Libri nostri.
číst více
Mirari vos arbitramur

Mirari vos arbitramur

List pastýřský J. Sv. papeže Řehoře XVI. o náboženské svobodě a ekumenismu.
číst více
Mortalium animos

Mortalium animos

Encyklika papeže Pia XI. o jednotě křesťanů.
číst více
Humanum Genus

Humanum Genus

Encyklika papeže Lva XIII. o svobodném zednářství.
číst více
Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních

Napsal F. Duilhé de Saint-Projer, kanovník, rektor katolické university v Toulouse. Přeložil Dr. Ant. Podlaha. V Praze 1897.
číst více
P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

P. Pavel Vychodil: Apologie křesťanství

Díl I. – Bůh a tvorstvo (1893) Díl II. – Náboženství (1897)
číst více
Zpět ku svaté církvi

Zpět ku svaté církvi

Zkušenosti a úvahy konvertity od professora Dra A. z Ruville.
číst více
Dr. Josef Kupka: O mši svaté (1899)

Dr. Josef Kupka: O mši svaté (1899)

dogmaticky a historicko-liturgicky
číst více
Dějiny Zjevení Božího v Novém Zákoně

Dějiny Zjevení Božího v Novém Zákoně

1921
číst více
Tomáš Kempenský: Následování Krista

Tomáš Kempenský: Následování Krista

s obrázky od Führicha, 1930
číst více
sv. Alfons: Pravidlo křesťanského života

sv. Alfons: Pravidlo křesťanského života

1905
číst více
Pascendi Dominici gregis

Pascendi Dominici gregis

Encyklika sv. Pia X. proti bludu modernismu (1907)
číst více