Novéna za kněze

Novéna za kněze

Prosíme, připojte se k nám v modlitbě novény za kněze, která začíná 17. srpna 2023 (můžete však samostatně začít i později): Božský Spasiteli, který jsi řekl: „Žeň zajisté mnohá, ale dělníků málo: proste tedy pána žně, aby poslal na žeň...
číst více
Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Svatý růženec podle metody sv. Ludvíka z Montfortu

Úvodní modlitba Spojuji se se všemi svatými v nebi, se všemi spravedlivými na zemi a se všemi zde přítomnými věřícími. Spojuji se s tebou, můj Ježíši, abych důstojně chválil tvou svatou Matku a chválil tě v ní a skrze ni....
číst více
Modlitba za vlast ohroženou nemravností

Modlitba za vlast ohroženou nemravností

ve dnech od 8. do 14. srpna 2022 probíhá festival Prague Pride k oslavě hříchů do nebe volajících a zasluhujících si trest Boží. Abychom usmířili Boha a Jeho Svatou Pannu a porazili nečistého Asmodea a jeho lidské následovníky, a abychom...
číst více
Růžencový protiútok

Růžencový protiútok

Problémy, v nichž se náš národ nachází, mají duchovní a mravní příčiny, a přirozeně jsou neřešitelné, neboť vzpoura proti Bohu prostoupila naši společnost jako rakovina a nepřátelé Boží ovládají klíčové instituce. Matka Boží al...
číst více
Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Kardinál Merry del Val: Litanie za pokoru

Autorem je kardinál Rafael Merry de Val (1865–1930), státní sekretář sv. Pia X.
číst více
Ranní a večerní modlitby

Ranní a večerní modlitby

Brožurka ranních a večerních modliteb k tisku nebo stažení do „chytrého“ telefonu (klikněte na obrázek pro stažení PDF):
číst více
Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie

Zasvěcení rodiny božskému Srdci Páně + litanie

Praktický význam úcty Nejsvětějšího Srdce Páně pro mladou inteligenci Zasvěcení rodiny Ó nejsvětější Srdce Ježíšovo, tys projevilo blahoslavené Marketě Marii přání, že chceš kralovati nad křesťanskými rodinami. Toužíce zalíbiti ...
číst více
Novena svatodušní

Novena svatodušní

Čím jest advent Vánocům, quadragesima Velikonocům, tím jest tato novena Letnicím — dobou přípravy k přijetí co možná nejhojnějších milostí.
číst více
Ku dni poslednímu v roce

Ku dni poslednímu v roce

číst více
Obřezání Páně

Obřezání Páně

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťast...
číst více
Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Historie „Novéna milosti“, která začíná 4. a končí 12. března, v den kanonizace sv. Františka Xaverského, vděčí za svůj vznik přímo tomuto světci. V Neapoli žil v roce 1633 P. Marcello Mastrilli SJ, který učinil slib, že požádá o vy...
číst více
Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Modlitba Otčenáš s církevními Otci

Můžeme být šťastni, jestliže slov modlitby Páně můžeme dbát nejen zevně, svými ústy, ale věrným a ctnostným životem. Slova této modlitby ustanovil Pán pro své učedníky, aby je posílil v jejich naději na spásu. / Chromatius († 407) ...
číst více
Modlitba ke svatému Josefu

Modlitba ke svatému Josefu

Vhodná zvláště po svatém růženci. K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme, a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu. Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou...
číst více
Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Arméni – podobně jako jiné křesťanské národy – mají mnoho křesťansky orientovaných literárních autorů, k nimž si jejich kulturní tradice vytvořila jisté vztahy. Na vrcholu nich stojí sv. Řehoř z Nareku (Surb Grigor Narekaci), který se...
číst více
Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

Odpustkové modlitby ke cti svatých andělů

I. Modlitby pro měsíční pobožnost Měsíční pobožnost je složena z každodenní četby jednoho odstavce textu Andělská říše a náš poměr k ní doplněné následujícími modlitbami: Andělé, archandělé, trůnové a panstva, knížata a mocn...
číst více
Modlitba k andělu strážci

Modlitba k andělu strážci

číst více
Hymnus Ave maris stella

Hymnus Ave maris stella

[one_third last=”no”] Ave maris stella, Dei Mater alma, Atque semper Virgo, Felix caeli porta. Sumens illud Ave Gabrielis ore, Funda nos in pace, Mutans Hevae nomen. Solve vincla reis, Profer lumen caecis, Mala nostra pelle, Bona cuncta posce. Mons...
číst více
Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

Modlitba sv. Efréma Syrského k Rodičce Boží

číst více
Nábožné vzbuzení ctností, které jest konati denně

Nábožné vzbuzení ctností, které jest konati denně

Klaním se tobě, nejsv. Trojice Boží, Otče, Synu a Duše svatý, jediný jen Bože ve třech osobách. V nejhlubší nicotě své kořím se před nekonečnou velebností tvou. Věřím pevně všemu, co jsi nám zjeviti ráčil skrze písmo sv. a sv....
číst více
Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

Pobožnost ke Svatým ranám Pána našeho Ježíše Krista

[one_half last=”no”]Může se modliti na obyčejném růženci. Modlitba úvodní: Ó Ježíši, Božský Vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi! Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad cel...
číst více
Pobožnost křížové cesty

Pobožnost křížové cesty

Stáhnout (PDF, 888KB)
číst více
Denní modlitba před obrazem Svaté rodiny

Denní modlitba před obrazem Svaté rodiny

[one_half last=”no”] Ó nejmilostivější Ježíši, který jsi svými nevyslo­vitelně krásnými ctnostmi a příklady svého domácího života rodinu Tebou vyvolenou zde na zemi posvětil, shlédni milostivě na rodiny naše, které u nohou T...
číst více
Obnova křestního slibu

Obnova křestního slibu

I. Nejlaskavější Otče, v nejhlubší pokoře a vděčností klečíme před božskou velebností tvou a díky vzdáváme tobě za milost svaté víry, k níž jsi nás nehodné beze všech našich zásluh v nevyzpytatelné prozřetelnosti a milosrdenství ...
číst více
Modlilba za milost setrvání

Modlilba za milost setrvání

Věčný, svrchovaný Bože, děkuji ti, že jsi mě stvořil, že jsi mě vykoupil skrze Ježíše Krista, že jsi mně udělil milost pravé, křesťanské víry, a že jsi po tolika hříších mých čekal na moje pokání. Dobroto nekonečná, miluji tě ...
číst více
Modlitba k Pražskému Jezulátku

Modlitba k Pražskému Jezulátku

[one_half last=”no”]Ó, Ježíšku, Tobě se vzdávám, na přímluvu Tvé Matičky žádám: v nouzi mi pomoz a dej mi Sebe, hle, já pevně věřím, Pane, v Tebe! Že mi Tvoje milost vezdy přispěje, to je má jediná v žití naděje. Že...
číst více
Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

Zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Páně

(Předepsané od S. R. C. 17. X. 1925 a 28. IV. 1926; závazné o svátku Krista Krále.) Nejsladší Ježíši, Vykupiteli lidského pokolení, shlédni na nás, před oltářem tvým v nejhlubší pokoře klečící. Tvoji jsme, tvoji chceme býti; abychom v...
číst více
Modlitba ke sv. archandělu Michaelu

Modlitba ke sv. archandělu Michaelu

Nejslavnější kníže nebeských vojsk, sv. archanděle Michaele, ochraňuj nás v boji a strašném zápasu, který podstupovati jest nám s knížaty a mocnostmi, se správci světa této temnoty, se zlými duchy. (Efes. 6, 12.) Pospěš ku pomoci lidem, k...
číst více
Modlitba za kněze

Modlitba za kněze

Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, dobrý Pastýři náš a věčný velekněže podle řádu Melchisedechova, pro vykupitelskou lásku tvého Srdce tě prosím, neopusť stádce svého v jeho tísni, ale vzbuď v něm apoštolského ducha, jejž jsi v h...
číst více
Litanie ke svatému papeži Piu X.

Litanie ke svatému papeži Piu X.

Pane, smiluj se nad námi! Kriste, smiluj se nad námi! Pane, smiluj se nad námi!   Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!   Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi! Synu Vykupiteli světa, Bože, Duchu Svatý, Bože, Svatá Trojice,...
číst více
Veršované modlitby

Veršované modlitby

[one_third last=”no”] Ranní modlitba      Ó Bože, celou tuto noc zas chránila mě tvoje moc. Buď za to ctěn a veleben a prosím tě: i tento den ty dobrý, svatý Otče můj, mě hříchu, smrti ochraňuj! Myšlenky, slova, skutky své c...
číst více
Mučedníci doby husitské (+ modlitby)

Mučedníci doby husitské (+ modlitby)

Dnes, 6. července, vzpomínej nesčetných mučedníků, kteří za bouří husitských drahou krví zkropili půdu naší vlasti a volili raději nejkrutější smrt, než by zradili Krista a dali se přinutit k odpadu. Uvádíme aspoň některé. Sedm mnich...
číst více