Dispozice pro dobrou smrt

Svatý Ludvík Grignion de Montfort

Tyto dispozice pravděpodobně napsal svatý Ludvík Marie de Montfort. V předvečer jeho smrti byla mezi věcmi misionářů doprovázejících světce nalezena jejich kopie. Uchovává se v generálním archivu Monfortské Mariiny společnosti.

Vzdálené dispozice

 1. Myslete na smrt každý den.
  1. Smrt je jistá.
  2. Je blízko.
  3. Je záludná.
  4. Vzbuzuje hrůzu.
  5. Je bolestná.
  6. Následuje způsob dosavadního života.
 2. Žijte dobrý život.
  1. Vyhýbejte se těžkým hříchům a úmyslným všedním hříchům.
  2. Bojujte proti své hlavní chybě.
  3. Milujte kříž.
  4. Často přijímejte svátosti.
  5. Praktikujte vnitřní modlitbu a poslušnost.
  6. Mějte velkou úctu k Nejblahoslavenější Panně.
 3. Učiňte svou závěť co nejdříve.
  1. Před smrtí nechte sloužit mše svaté.
  2. Předložte svou závěť v náležité formě.
  3. Vraťte vše, co jste získali neprávem.
  4. Splaťte své dluhy.
 4. Následujte příklady svatých, abyste si připomněli smrt a připravili se na ni.
  1. Když jdete spát, zaujměte pozici mrtvého člověka.
  2. Při každém jídle pamatujte na to, že jednoho dne bude vaše tělo potravou červů.
  3. Považujte nemoc za průvodce smrti.
  4. Mějte ve svém pokoji lebku a rozjímejte o tom, jaký ten člověk, byl, co dělal, říkal a co si myslel. Přemýšlejte o tom, čím je tato lebka nyní a co se z ní stane, a pak se zamyslete nad svým vlastním životem.
  5. Připravte si rakev a hrob a každý den je v duchu obejměte.

Blízké dispozice

 1. Trpělivě snášejte nemoc z těchto důvodů:
  1. Bůh vám ji posílá.
  2. Může vás vysvobodit z tohoto pozemského vyhnanství.
  3. Pomáhá vám odčinit vaše hříchy.
  4. Pevně věřte, že na tuto nemoc zemřete.
 2. Přijměte svátost pokání, svaté Eucharistie a posledního pomazání.
  1. Přijměte je co nejdříve, a to dříve, než si přejí vaši přátelé a příbuzní.
  2. Přijímejte je s lítostí, pokorou a vděčností.
  3. Přijímejte je s horlivostí.
 3. Vyberte si dva dobré přátele, kteří vám pomohou.
  1. Ti mohou držet mimo tvůj pokoj příbuzné, přátele a další osoby, které ti nemohou být nápomocny.
  2. Pomohou vám konat skutky víry, naděje a lásky.
  3. Pomohou vám přijímat svátosti.
  4. Pomohou vám odolávat pokušením.
 4. Odolejte ďáblovým pokušením.
  1. Jste-li pokoušeni proti víře, řekněte jednoduše: „Věřím v Boha“ nebo „Věřím všemu, co učí katolická Církev“.
  2. Jste-li v pokušení zoufat si, vložte veškerou svou důvěru v nekonečné zásluhy našeho Pána a všemocnou přímluvu Panny Marie.
  3. Jste-li v pokušení netrpělivosti, myslete na Ježíšovo utrpení, na odměnu, kterou slibuje, na utrpení příštího života, na závažnost svých hříchů.
 5. Odolejte všem pokušením k marnivosti a domýšlivosti.
  1. Uvažováním o počtu a závažnosti svých minulých hříchů jako takových.
  2. Tím, že o nich budete uvažovat tváří v tvář nekonečné Boží svatosti. Nenechte se zmást přáteli a příbuznými.
  3. Nevěřte utěšujícím slovům svých přátel a příbuzných a držte je od sebe co nejdále.
  4. Nesdílejte jejich přirozený smutek, neposlouchejte jejich úzkostné rady ani klamné ujišťování.

Závěrečné dispozice

 1. Následujte Ježíšův příklad a z hloubi srdce odpusťte všem svým nepřátelům.
 2. Proste o odpuštění ty, které jste urazili, i ty, kteří kvůli vám urazili Boha.
 3. Svěřte své duše do Božích rukou.
 4. Svěřte své tělo zemi a dobrovolně přijměte, že se stane potravou červů.
 5. Modlete se k Bohu za sebe i za druhé.
 6. Svěřte všechny své příbuzné a přátele do péče Nejsvětější Panny.
 7. Povzbuzujte celou svou rodinu k opravdové oddanosti Nejsvětější Panně.
 8. Obnovte své křestní sliby a rozlučte se se všemi zde dole.
 9. Poděkujte Bohu za jeho nekonečné milosrdenství a za všechna jeho dobrodiní a pak se spolehněte jen na něj.
 10. Uctívejte Boží soud nad vámi, ať už je jakýkoli.
 11. Obětujte se Boží spravedlnosti ve spojení s naším Pánem Ježíšem Kristem, ať už vás umístí kamkoli, pokud tam budete schopni milovat Boha.
 12. Vroucně tužte po radostném vlastnictví Ježíše a jeho království.
 13. Nechte si odříkat modlitby za umírající a sami na ně odpovídejte. Nechte si přečíst Pašije našeho Pána nebo modlitbu, kterou přednesl před svou smrtí. (Jan 17)
 14. Recitujte, pokud můžete, Magnificat a žalm: „Zaradoval jsem se, že mi řekli: Do domu Hospodinova jdeme.“ (Ž 121,1)
 15. Nakonec ve spojení s Ježíšem a Marií, bez dalších starostí, bez nikoho ve své blízkosti kromě svých dvou přátel, s radostí očekávejte hodinu smrti.

Zdroj: https://traditioninaction.org/religious/B020rp_Dea.html

Previous post Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)
Next post Vzestup a pád Jacquesa Maritaina