?>

Ku dni poslednímu v roce

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ku dni poslednímu v roce 678

Čím víc svět rozpustilostí poslední den roku zapuzuje jakoukoliv myšlenku na Zdroj všeho dobra, tím víc by křesťané měli dnes na kolenou v tiché radosti vyjadřovat Pánu svou vděčnost za vše dobré, co nám neustále uděluje. Máme zač děkovat!

Modlitba na přípravu

Všemohoucí, věčný Bože, Pane života i Smrti! V hluboké pokoře přicházíme posledním večerem (dnem) roku tohoto před obličej tvůj, velebíce Tebe za všecka dobrodiní, kterýchž jsi nám tímto rokem na těle i na duši prokázati ráčil. Připojujíce hlas Svůj i srdce své k onomu díkůčinění, ježto se Ti ode vší církve zde na zemi i na nebi děje, vroucné Tobě vzdáváme díky, a prosíce za vyslyšení, velebíme přesvaté jmeno tvé (a poroučíme se do ochrany prozřetelnosti tvé; neb: a přednášíme potřeby své), a voláme o milosrdenství, řkouce: –

(Litanie: buď O nejsv. jménu Ježíš; buď prozřetelnosti božské; buď o obecných záležitostech lidských; a modlitba na díkůčinění)

Chvalozpěv sv. Ambrože

S díkůčiněním a proseb předkládáním.
(Te Deum laudamus.)

Tebe, Bože! chválíme;
Tebe, Pane! vyznáváme,
Jméno tvé velebíme,
Vroucí díky Ti vzdáváme,
Tebe, Otce věčného,
Ctí což jest Stvořeného.

Angelé, Cherubíni
Tě bez konce oslavují;
Horliví Serafíni
„Svatý“ stále prozpěvují,
Svatý Bůh na výsosti,
Svatý Pán všech mocností!

Plná zem i nebesa
Jsou tvé slávy, velebnosti;
Apoštolský kůr plesá,
A velebí Tě s vděčností;
Proroci se klanějí,
Mučenníci chválejí.

Tebe Otce slavného
Církev svatá zvelebuje,
Syna, tvého pravého
V celém světě vychvaluje,
Též i Ducha svatého,
Těšitele věrného.

Ty, Kriste! jsi král slávy,
Syn Otce jsi od věčnosti,
Spasitel náš laskavý,
Sstoupils k nám na svět s výsosti,
Skrz tvou smrt a vzkříšení
Získal jsi nám spasení.

Bránu jsi pro věřící
Otevřel ráje věčného,
Sedíš teď na pravici
V slávě Otce nebeského;
Zas někdy máš přijíti
Živé, mrtvé souditi.

Popřej tedy milosti
Služebníkům tvým zkroušeným;
Uděl pomoc s výsosti
Drahou krví vykoupeným;
Dejž, ať někdy se tvými
Radujem se Svatými.

Spasiž lid svůj, o Pane!
Požehnej dědictví svému,
(Toto zpívá kněz sám, lid pak dozpěvuje:)
Prosíme ať se stane
Milost hojná z nás každému,
Rač tvé věrné říditi,
A na věky zvýšiti.

Po všecky dny tě ctíme,
Jméno Tvé vždy zvelebujem,
Díky Tobě činíme,
Čest a chválu prozpěvujem,
Rač nás času každého
Chránit od všeho zlého.

O smiluj se, žádame,
Smiluj se nad všemi námi;
Milost tvá, jakž doufáme,
Budiž vždy s tvými dítkami;
Tys naše obhájení,
Nepřijdem k zahanbení.

K. Dobrořečme Otci, i Synu, i Duchu svatému;
L. A chvalme a zvelebujme je na věky.
K. Pane, uslyš modlitbu mou;
L. A volání naše přijdiž k Tobě.

Modleme se:

Všemohoucí, věčný Bože! jehožto milosrdenství nade všecko vyvýšeno, a dobrota jeho nevystižitelná na nebi i na zemi; srdečných díků vzdáváme Tobě za všecka nám prokázaná dobrodiní, a neustáváme prosit o milost, abys, jenž jsi vždy důvěrně prosby naše slyšel, i budoucně nás ochraňoval a k naději
života věčného uvodil; skrze Krista, Pána našeho.

L. Amen.

Jiná:

O Bože! jenž žádného doufajícího v Tebe v potřebách neopouštíš, ale důvěrným prosbám jeho slyšení dáváš: děkujeme Tobě za všecko, čehož jsi nám dle žádosti naší popříti ráčil, a prosíme Tebe; abychom mocí tvou ostřiháni, bezpečně spasení své vyhledávali; skrze Krista, Pána našeho.

L. Amen.

K. Pomoc a požehnání Boží budiž vždycky s námi.
L. Amen.

[youtube]https://youtu.be/2Y-JHqnV0_Q[/youtube]