Modlitba ke sv. archandělu Michaelu

sv. michael

Nejslavnější kníže nebeských vojsk, sv. archanděle Michaele, ochraňuj nás v boji a strašném zápasu, který podstupovati jest nám s knížaty a mocnostmi, se správci světa této temnoty, se zlými duchy. (Efes. 6, 12.) Pospěš ku pomoci lidem, které Bůh nesmrtelné stvořil, k obrazu podobenství Svého učinil a za drahou cenu z otroctví ďáblova vysvobodil. (Moudr. 2, 23; Kor. 6, 20.)

Bojuj dnes s vojskem sv. andělů, jako jsi druhdy bojoval proti Luciferovi, hlavě pyšných, a proti padlým andělům, kteří nemohli ti odporovati a pro něž nebylo již místa v nebesích. Ano, tato nestvůra, ten starý had, jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svedl veškeren okršlek světa, svržen jest se svými anděly do propasti. (Zjev. 12, 9.)

Než hle, ten starý nepřítel a vrah lidí opět pozdvihnul se vzpupně. Proměnil se v anděla světla a obchází s celým zástupem zlých duchů, aby zmocnil se okrsku zemského a vyhubil v něm jméno Boha a pomazaného jeho, aby loupil, vraždil, do věčné záhuby přiváděl duše, kterým určena jest koruna věčné slávy. Tento zlomyslný drak vylévá jako špinavý proud na lidi, jejichž rozum již pustý a jejichž srdce zkaženo jest, jed své zloby, ducha lži, bezbožnosti a rouhání, ano morovou nákazu nečistoty a všech nepravostí.

Nepřátelé lstiví naplnili církev, nevěstu neposkvrněného Beránka, trpkostí a napojili hořkostí; bezbožně vztáhli ruce na nejsvětější její majetek, i na posvátném místě, kde sídlo sv. Petra a stolice pravdy, která zřízena jest, aby osvěcovala celý svět, postavili opovržení hodný trůn své bezbožnosti s nešlechetným úmyslem, bíti pastýře a rozehnati ovce.

Nuže tedy, spěchej nepřemožitelný kníže, na pomoc lidu božímu proti útokům ducha zavržených, a propůjč nám vítězství. Lid tento ctí tebe za svého ochránce a patrona; tebou honosí se církev sv., že jsi její Obhájce proti zlým mocnostem pekla; Bůh svěřil ti duše, abys je vedl do věčné blaženosti.

Ach, oroduj za nás u Boha pokoje, aby ďábla přemoženého tak položil k nohoum našim, že by již nemohl v otroctví svém lidi držeti a církvi dále škoditi. Přednes před obličej Nejvyššího naše modlitby, aby brzy předešlo nás Boží milosrdenství; zmocni se draka, starého hada, který jest ďábel a satanáš, a spoutaného uvrhni zpět do propasti, aby nesváděl již národů. (Zjev. 20, 2, 3.) Amen.

V. Ejhle, kříž Páně; prchejte nepřátelské mocnosti.
R. Zvítězil lev z kmene Judova, potomek Davidův.

V. Nechť se naplní, ó Pane, milosrdenství Tvé nad námi.
R. Jakož jsme doufali v Tebe.

V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
R. A volání mé k Tobě přijď.

Modleme se. Bože a Otče Pána našeho Ježíše Krista vzýváme svaté jméno Tvé a úpěnlivě žádáme Tvou dobrotu, abys na přímluvu Marie, vždy neposkvrněné Panny a naší matky a slavného sv. archanděla Michaela ráčil nám přijíti na pomoc proti satanáši a ostatním duchům nečistým, kteří všecken svět procházejí na škodu pokolení lidského a na zkázu duší. Amen.

(Lev XIII. povolil dne 25. září 1888 jednou za den odpustky 300 dní všem věřícím, kteří tuto modlitbu nábožně a aspoň kajícně říkají.)

Zdroj: Průvodce duší nábožných. S dovolením nejdůst. bisk. ordinariátu v Č. Budějovicích. Nákladem ch. Školních Sester. L. P. 1890

Previous post Biřmování (2014)
Next post Otevřený dopis biskupa Williamsona biskupu Fellayovi k „vyloučení“ z FSSPX