„Napsáno však k výstraze pro nás…“

Kázání P. Martina Fuchse na 9. neděli po Sv. Duchu

Bratři! Nebuďme žádostivi věcí zlých, jakož i předkové naši jich zažádali; ani modláři nebuďte, jako byli někteří z nich, jakož jest psáno: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hráli. Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a padlo jich v jednom dni dvacet tři tisíce; ani nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a zahynuli od hadů; ani nereptejte, jako někteří z nich reptali, a zahynuli od zhoubce. Toto pak všecko událo se jim předobrazně, napsáno však k výstraze pro nás, na něž připadla doba poslední. A proto, kdo se domnívá, že stojí, hleď, aby nepadl. Pokušení ať vás nezachvátí leč lidské; Bůh však jest věrný, jenž nedopustí vás pokoušeti nad to, co můžete snésti, nýbrž s pokušením učiní také úspěch, abyste mohli snésti.
(1Kor 10, 6–13)

Drazí věřící!

Stále dokola je slyšet, jak lidé říkají: „Povodně, sucho, hladomor, katastrofy, rány, to tu vždycky bylo. Patří k běhu věcí. Vždy tu byly a vždy tu budou. S našimi životy to ale nemá nic společného.“

Na tuto námitku dává sv. Pavel v epištole a Spasitel v evangeliu jasnou a jednoznačnou odpověď:
Katastrofy jsou navštívením pro spravedlivé, trestem pro hříšníky.

Čtyři katastrofy ve Starém zákoně dává svatý Pavel do souvislosti se čtyřmi různými proviněními. Tyto hříchy pak byly příčinou toho, že Bůh trestal. A svatý Pavel o tom píše pro naše poučení.

  1. Modlářství
    „Nebuďme modláři, jako byli někteří z nich, jakož jest psáno: Posadil se lid, aby jedl a pil; pak povstali, aby tančili kolem zlatého telete.“

Modlářství je nejzávažnějším hříchem.

Modlář se odvrací od pravého Boha a obrací se ke stvořenému dobru, k nějakému výtvoru a prokazuje tomu božskou poctu. Jak mnoho lidí se dnes proviňuje modlářskou službou!

Všechna falešná náboženství jsou modlářstvím, protože jsou pouhým lidským vynálezem.

Kdykoli je výtvor umístěn na Boží místo, jedná se o modlářství.

Stejně jako se ze svatební hostiny omlouvali kvůli manželce, poli a spřežení volů. V moderní mluvě jsou to spíše asi peníze, sport, volnočasové aktivity, móda nebo domácí mazlíčci.

Kolik lidí dělá všechno pro peníze! Pracují v neděli, smilní, lžou, kradou …

Kolik lidí obětuje všechno kvůli sportu! Obětují rodinný život, bohoslužbu, čas vyhrazený modlitbě, veškeré své síly…

Kolik lidí pracuje po celý rok na svou dovolenou. Oni se sice obětují, ale ne pro Boha, nýbrž pro chvíle volna. Pak jedou kamsi daleko a dopřávají si ta nejluxusnější potěšení.

Kolik lidí obětuje všechno kvůli oblečení, kvůli tomu, aby byli součástí každého módního trendu; nebo kvůli domácím mazlíčkům.

Milionové obraty má společnost „Fressnapf“, která dodává vše pro zvířata: pro psy, kočky, ptáky i akvárium. Novodobé modlářství!

  1. Smilstvo
    „Ani nesmilněme, jako někteří z nich smilnili, takže jich padlo za jeden den dvacet tři tisíce. Dopouštěli se smilstva s Moabkami.“

Kdo opustil pravého Boha, již záhy nebude rozeznávat jeho Řád. Proto smilstvo velmi nevyhnutelně následuje modloslužbu.

V listě Římanům píše totéž sv. Pavel: „Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, proto je nechal napospas hanebným vášním: muži obcují s muži, ženy se ženami.“

Aniž bychom kohokoli soudili, existují nemoci, které se objevily ve světě právě v souvislosti s těmito nemravnostmi: AIDS, různé pohlavně přenosné nemoci, některé mrtvice související s užitím jisté pilulky.

  1. Pokoušení Boha
    „Nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a zahynuli od hadů.“

„Lidé poté obvinili Mojžíše: Proč jste nás sem vyvedli z Egypta? Abyste nás nechali zahynout tady na poušti? Není tu voda ani chléb; a k nasycení máme pouze tento bídný pokrm (mannu).

Pán tedy poslal mezi lidi jedovaté hady. Jejich slova byla příčinou toho, že mnoho Izraelitů zemřelo.“ Numeri 21, 4.

Jak snadno pokoušíme Boha?
Očekáváme zázrak od Boha, i když dobře víme, že On si přeje naši spolupráci: chce, abychom rozumně mysleli a dělali vše, co je v našich silách; abychom se připravovali na zkoušky; abychom zamykali dveře našeho domu; abychom se snažili zodpovědně řídit. A ne jenom se modlit za to, aby Bůh na nebesích se o to všechno postaral.

Stále více lidí si zahrává se svými životy při extrémním sportování nebo konají sporty bez odpovídajícího jištění!

Dělají to – možná neúmyslně – přesně tak, jako když ďábel pokoušel Pána Boha: „Přikaž, aby se z těchto kamenů stal chléb! Vrhni se dolů z tohoto chrámu, neboť kvůli tobě dal andělům příkaz. To vše ti dám, pokud padneš a budeš se mi klanět.“

Nepokoušejme Boha ani tím, žebychom hromadili své hříchy a odkládali svatou zpověď. Jednou bude míra hříchů plná. A my nevíme, kolik hříchů je Bůh ochoten nám odpustit. Je to 2800 nebo 3000 nebo více nebo méně? Ještě jeden hřích a už není žádné naděje. Možná, že tento poslední hřích ani nebude těžký hřích! „Posledním hříchem,“ říká kardinál Newman v jednom kázání, „který bude tou poslední kapkou, může být i lehký hřích.“

  1. Reptání proti Božím nařízením

„Nereptejte, jak někteří z nich reptali a zahynuli od zhoubce.“

„Když byl vyvolený národ přiveden k hranicím zaslíbené země, průzkumníci z ní nepřinesli dobré zprávy. Na Boží příkaz je navštívil zhoubce.“

Nereptejme, když věci nejdou podle našich přání! Bůh všechno činí dobře a těm, kdo Boha milují, všechno slouží k tomu nejlepšímu.

Také Spasitel pláče v evangeliu nad Jeruzalémem.
Nerozpoznal čas navštívení. Nepřijal Mesiáše. A proto ho nepřítel obklopí a dobude.

Autoři knih Písma svatého tyto věci zapsali, aby nás napomínali a aby s námi zatřásli. Příliš velká sebejistota bývá na škodu.

Studujeme dějiny spásy z tohoto úhlu pohledu a za každou cenu se vyvarujme páchání těchto uvedených hříchů: Modlářství – smilstvo – pokoušení Pána Boha – reptání proti Bohu.

Drazí věřící!
Připomeňme si ještě jednou:
Bůh trestá hříšníky. Bůh musí hříšníky potrestat, protože je spravedlivý. Dějiny nás učí.

Učme se z dějin a vyvarujme se toho, abychom hříchy lidí kolem nás napodobovali, nebo na nich dokonce měli účast! Nemůžeme se před Bohem ospravedlnit tvrzením, že všichni ostatní dělají totéž.

Buďme připraveni! Vyzpovídejme se, pokud jsme zhřešili! Udělejme vše pro to, abychom stále žili v milosti posvěcující! Pak se nám nic nemůže stát. Amen.

Previous post Nenávist ke Mši svaté všech věků a otázka poslušnosti
Next post Biřmování v září 2021