Neděle 21. po svatém Duchu

Texty ke mši sv.

VSTUP (Esth.13, 9 a 10-11)

Na vůli tvé, Pane, všecko spočívá   a není, kdo by mohl tvé vůli vzdorovati, neboť ty jsi učinil všecko: nebe i zemi a všecko, co okrsek nebeský v sobě po­jímá. Pán vesmíru jsi ty. (Ž. 118, 1) Blahoslavení bezúhonní na cestě, kteří chodí v zákoně Páně. V. Sláva Otci i Synu.

MODLITBA

Rodinu svou, prosíme, Pane, ustavičnou dobrotivostí ochraňuj, aby byla tvou záštitou zbavena všech protivenství a v dob­rých skutcích byla oddána tvému jménu. Skrze Pána.

ČTENÍ Z listu svatého Pavla Apoštola k Efesským (6, 10-17).

Bratří! Nechte se posilňo­vati v Pánu, a to v moci síly jeho. Oblecte se v plnou zbroj Boží, abyste mohli čeliti úkladům ďáblovým, neboť bojování naše není proti krvi a tělu, nýbrž proti knížetstvím a moc­nostem, proti světovlád­cům této temnosti, proti duchům zlým v povětří. Proto vezměte plnou zbroj Boží, abyste mohli odolati v den zlý a vykonajíce vše­cko státi vítězně. Stůjte te­dy pohotově jsouce opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti a obuti na nohou hotovostí Evangelia pokoje, vezmou­ce ke všemu tomu štít víry, kterým byste mohli uhasiti všecky ohnivé šípy nešle­chetníkovy, a vezměte pří­lbici spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží.

STUPŇOVÝ ZPĚV (Ž. 89, 1-2)

Pane, tys býval naším útočištěm od pokolení do pokolení.V. Dříve než uči­něny byly hory a vytvořena země a okrsek zemský, od věků až na věky jsi ty, Bože.

Aleluja, aleluja. V. (Ž. 113, 1) Israel vyšel z Egypta,  dům Jakubův z národa ci­zího. Aleluja.

n21psd

EVANGELIUM †  Pokračová­ní sv. Evangelia podle Ma­touše (18, 23-35).

Za onoho času pověděl Pán Ježíš učedníkům svým po­dobenství toto: Podobno jest království nebeské krá­li, který chtěl počet klásti se služebníky svými. A když počal počet klásti, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen deset tisíc hřiven. Když pak neměl čím za­platit, rozkázal jej pán jeho prodati, též manželku jeho i dítky a všecko, co měl, a zaplatit. Padnuv tedy slu­žebník ten před ním, pro­sil ho řka: Poshověj mi, a všecko zaplatím tobě. I sli­toval se pán nad služební­kem oním, propustil ho a dluh mu odpustil. Vyšed pak služebník ten, nalezl jednoho ze svých spoluslu­žebníků, který mu byl dlužen sto denárů. I uchopil ho a hrdloval se s ním řka: Zaplať, cos dlužen. Padnuv tedy spoluslužebník jeho před ním, prosil ho řka: Poshověj mi a všecko za­platím tobě. Ale on ne­chtěl, nýbrž od šed, dal jej do žaláře, až by zaplatil dluh. Uzřevše pak spolu­služebníci jeho, co se udá­lo, zarmoutili se velice a přišedše, pověděli pánu svému všecko, co se bylo stalo. Tu povolal ho pán jeho a řekl jemu: Služeb­níku nešlechetný, všecken dluh odpustil jsem tobě, poněvadž jsi mě prosil: ne­měl jsi tedy také ty se sli­tovati nad spoluslužební­kem svým, jakož i já slito­val jsem se nad tebou? I rozhněval se pán jeho a dal jej mučitelům, dokud by nezaplatil všeho dluhu. Tak i Otec můj nebeský učiní vám, neodpustíte-li jeden každý bratru svému ze srdcí svých.

OBĚTOVÁNÍ (Job 1)

Byl muž v zemi Hus, jménem Job; prostý, upřímný a bo­habojný. Toho si vyžádal satan, aby jej směl pokou­šeti. I byla mu dána od Pána moc nad jeho majetkem a nad jeho tělem. Zničil te­dy všechen statek jeho a dítky; také tělo jeho zranil těžkým malomocenstvím.

TICHÁ MODLITBA

Přijmi, Pane, milostivě obětní da­ry, kterými jsi chtěl býti i usmířen i v mocné dob­rotivosti své obnoviti naší spásu. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého.

K PŘIJÍMÁNÍ (Ž. 118, 81, 84 a 86)

Po spáse tvé prah­ne má duše a ve tvé slovo doufám. Kdy vykonáš soud nad mými pronásledovate­li? Nešlechetníci mne pro­následují, pomoz mi, Pane, Bože můj.

PO PŘIJÍMÁNÍ

Dosáhnuv­še potravy nesmrtelnosti, prosíme, Pane, abychom  po tom, co jsme ústy požili, toužili čistou myslí. Skrze Pána našeho.

Stáhnout texty v PDF pro tisk

Kázání – O zbrani pravého křesťana

Život člověka vůbec a křesťana zvlášť jest boj; všem nám jest bojovati proti nepřátelům různým; k boji jest potřebí zbraně, a to dobré; o té zbrani mluví svatý Pavel ve svaté epištole; proto: O zbrani pravého křesťana. 1. pásem jest pravda, 2. pancířem spravedlnost, 3. obuví jest příprava evangelia pokoje, 4. štítem jest víra, 5. přilbicí naděje na spasení a 6. mečem jest slovo Boží. – Tou zbraní se braňme a bojujme, a dosáhneme vítězství.

Vezměte zbroj Boží. (Ef. 6, 13)

Pokračování kázání na blogu REX!