Sodomie jako následek modloslužby

 „Zaměnili totiž pravdu Boží za lež a ctili i klaněli se tvorům místo Tvůrci, jenž má býti veleben na věky. Amen. – Proto vydal je Bůh hanebným náruživostem. Vždyť jejich ženy zaměnily přirozené obcování za protipřirozené. Podobně i muži zanechali přirozeného obcování se ženami a zahořeli v svých touhách k sobě navzájem a hanebné činy páchali muži s muži a docházeli na sobě samých zasloužené odplaty za své poblouzení. Poněvadž si nevážili toho, aby měli poznání Boha, vydal je Bůh v nesprávné smýšlení, takže činili, co se nesluší.“ (Řím 1, 25-28)

 „Leží před námi se svým trestem věčného ohně jako (výstražný) příklad Sodoma a Gomora i okolní města, která podobně páchala smilstvo a hověla nepřirozeným výstřednostem. Podobně zajisté i tito [bludaři] poskvrňují tělo, pohrdají Pánem a mocnosti tupí. Jsou to bezbožníci, kteří zaměňují milost našeho Boha za prostopášnost a popírají jediného Vládce a Pána našeho, Ježíše Krista.“ (Jud 1, 7-8, 4)

 „Toto tedy pravím a zapřísahám vás v Pánu, abyste nežili tak, jak i pohani žijí podle své převrácené mysli. Jsou v myšlení zatemněni a od života v Bohu odcizeni pro nevědomost, která je v nich pro zatvrzelé jejich srdce. Oni otupěli a oddali se sami chlípnosti a hověli všeliké nečistotě v nenasytné žádostivosti.“ (Efes 4, 17-19)

Inspirace: Bishop Williamson: The Downfall of a Man

bouguereau-dante-and-virgil-in-hell

William-Adolphe Bouguereau (1825-1905): Dante a Vergilius v pekle (1850)