Obřezání Páně

Obřezání Páně

Kristus nepřišel zrušit Starý Zákon, ale naplnit. Podrobuje se v pokoře a poslušnosti obřízce, která zastupovala až do té doby křest. Tento jest teprve od Syna Božího ustanoven za podmínku přijetí do Církve svaté. Dnes se slaví přešťastný okamžik, ve...
číst více
Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Církevní rok: O posvátném čase svatodušním

Obsah: Ve všem má býti ctěn Bůh skrze Ježíše Krista, proto také v uspořádání a rozdělení roku církevního; tak se děje také v posvátném čase svatodušním; proto: O posvátném čase svatodušním. 1. Co jest posvátná doba svatodušní, ...
číst více
Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

„Aleluja, ujal se vlády Hospodin Bůh všemohoucí; radujme se a veselme se a vzdávejme mu chválu.“ (Zj 19) Opět hvězda první velikosti na obloze církevního roku, zase svátek Krista Krále. Na Olivetské hoře, kde byli apoštolé před šesti tý...
číst více
Církevní rok: Doba svatopostní

Církevní rok: Doba svatopostní

„Všecko, což jest na světě, jest žádost těla a žádost očí a pýcha života.” (1. Jan 2, 16) Každý hřích béře počátek svůj v jednom z těchto tří pramenů všeho zlého. Kristus chtěje ve všem nám podobným býti kromě hříchu...
číst více
Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Církevní rok: Druhá neděle po devítníku (Quinquagesima)

Sněm Klermontský (1095), jemuž předsedal papež Urban II., ustanovil, aby duchovenstvo již od neděle druhé po devítníku masitých pokrmů se zdržovalo, čili od požívání masa upustilo (odtud naše slovo masopust). Celou bohoslužbu dnešní proni...
číst více
Církevní rok: Neděle devítník

Církevní rok: Neděle devítník

číst více
Církevní rok: Doba vánoční

Církevní rok: Doba vánoční

V svatvečer Božího narození Posvátnou touhou po Spasiteli rozechvěna jsouc, volá Církev již v nočních hodinkách: „Dnes poznáte, že přijde Pán, a ráno uzříte slávu Jeho. Protož posvěťte se a buďte připraveni, neboť zítra spatřít...
číst více
Církevní rok: Advent

Církevní rok: Advent

Adventem připravuje nás Církev svatá k důstojné oslavě Narození Páně. „Advent“, slovo latinské, znamená příchod, t. j. příchod Páně. – „Třikráte přichází k nám Pán,“ dí Petr z Bois, „po prvé v těle, po druhé v duchu, a ...
číst více