Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

Kázání sv. Řehoře Velikého na den Narození Páně

Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (2,1–14). Protože dnes budeme štědrostí Páně konati třikrát obřady mše svaté, nemůžeme dlouho mluviti o čtení z Evangelia. Avšak samo narození našeho Vykupitele nás nutí říci aspoň několik slov. Proč je prováděno sčítání lidstva...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na třetí neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Jana (1,19–28). Slova dnešního čtení, bratři nejmilejší, nám doporučují Janovu pokoru; neboť maje takovou sílu ducha, že mohl býti pokládán za Krista, zvolil raději poctivě býti sám sebou, aby nebyl lidsk...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na druhou neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Matouše (11,2–10). Musíme se ptáti, bratři nejmilejší, proč prorok Jan, a více než prorok, jenž ukázal na Pána, jdoucího ke křtu, se slovy: „Ejhle, beránek Boží, ejhle, jenž snímá hříchy světa“ (Jn...
číst více
Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

Kázání sv. Řehoře Velikého na první neděli adventní

Na slova svatého Evangelia podle Lukáše (21,25–33). Pán a Vykupitel náš, bratři nejmilejší, touže nás nalézti připraveny, ohlašuje, jaká zla provázejí stárnoucí svět, aby nás odvrátil od lásky k němu. Oznamuje, jaké veliké rány bud...
číst více
O chiliasmu

O chiliasmu

Jménem „chiliasmus“ rozumí se blud, dle něhož po vzkříšení bude Kristus slavně s křesťany na zemi panovat. Obyčejně se praví, že tato slavná říše bude trvat tisíc let. Tento blud byl v minulých dobách dosti rozšířen, někdy více, ...
číst více
Církevní Otcové o manželství

Církevní Otcové o manželství

Podstata manželství Písmo sv. a tradice nemluví výslovně o jednotlivých momentech svátosti manželství a jejím udělovateli. Sv. Otcové a křesťanský starověk mají přítomnost kněze za žádoucí a označují jeho požehnání za požadavek do...
číst více
Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Sv. Tomáš Akvinský: Teologická summa I

Stáhnout PDF
číst více
Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Sv. Řehoř z Nareku, učitel Církve

Arméni – podobně jako jiné křesťanské národy – mají mnoho křesťansky orientovaných literárních autorů, k nimž si jejich kulturní tradice vytvořila jisté vztahy. Na vrcholu nich stojí sv. Řehoř z Nareku (Surb Grigor Narekaci), který se...
číst více
Církevní otcové o půstu

Církevní otcové o půstu

I. Jeho podstata Postí se, kdo se zdržuje, ačkoli má, čeho by požíval. / sv. Ambrož Půst jest, netoliko těla neobčerstviti, nýbrž i od zlých skutků odstoupiti. Jestliže tedy ani mysl tvá hříchy nejsouc potlačena neobtěžuje se, ani duch tv...
číst více
Ze života sv. Efréma Syrského

Ze života sv. Efréma Syrského

Jedním z předních spisovatelů východní církve křesťanské je sv. Efrém syrský, který papežem Benediktem XV. Byl prohlášení za učitele církevního. Velmi četné jeho spisy, z nichž do češtiny přeloženo v Blahověstu 1862 „Povzbuzení ...
číst více
Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Církevní učitel sv. Antonín Paduánský, Doctor evangelicus

Stáhnout PDF (3 MB)
číst více
Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

Církevní učitelé – Doctores ecclesiae

[one_half last=”no”]Seznam světců prohlášených za církevní učitele : sv. Řehoř I. Veliký (1295) sv. Ambrož (1295) sv. Augustin, Doctor Gratiae (1295) sv. Jeroným (1295) sv. Řehoř Naziánský (1568) sv. Atanáš (1568) sv. Tomáš Akv...
číst více