?>
  • Dostiučinění

    18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

    Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým utrpením, zármutkem duše a pozemskými strastmi.
    Abychom i my za své viny dosti učinili, abychom vždy dobře vykonali uložené pokání, jež nám zpovědník ukládá, porozjímejme dnes o dostiučinění, jež jest další a poslední podstatnou částí svátosti pokání.

    Read more