Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Novéna k sv. Františku Xaverskému za vyprošení nějaké zvláštní milosti

Historie „Novéna milosti“, která začíná 4. a končí 12. března, v den kanonizace sv. Františka Xaverského, vděčí za svůj vznik přímo tomuto světci. V Neapoli žil v roce 1633 P. Marcello Mastrilli SJ, který učinil slib, že požádá o vyslání...
číst více
Jezuitské redukce

Jezuitské redukce

Jednou z nejkrásnějších kapitol v dějinách katolických misií jsou paraguayské redukce, založené při řekách Paraně a Uruguayi. Největší část tohoto území patří nyní k Argentinské republice a sluje dosud „Las Misiones“. Záhy se dos...
číst více
P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

P. Marin de Boylesve S. J.: Týdenní rozjímání (doplněna přepsaná kniha)

PDF ke stažení: P. Marin de Boylesve S. J.: Myšlenka na den Předmluva. Vezměte tuto malou knížku a čtěte. Nabízí Vám pouze jedinou myšlenku na den; avšak tato myšlenka jest paprskem: je to slovo vzaté z nedělního evangelia. Na toto slovo...
číst více
Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

Vrchol úcty k Srdci Ježíšovu (1948)

M. Schmid SJ
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá čtvrtá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá čtvrtá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ ČTVRTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXIV, 15–35. „Kdo to čte, rozumějž.“ (v. 15.) Svět sociální je knihou právě tak jako svět hmotný: i v něm lze čísti. Převraty společenské, jichž jsme svědky, jsou obrazem a předzvěstí toh...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá třetí po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá třetí po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ TŘETÍ PO SV. DUCHU. Mat. IX, 18–26. „Aj představený jeden přistoupiv, klaněl se mu řka…“ (v. 18.) Jsme-li v soužení, jděme k Ježíši! Buď se v myšlenkách přenesme před jeho trůn, kde sedí na pravici svého Otce; neb...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá druhá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá druhá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ DRUHÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 15–21. „Tehdy fariseové odešedše radili se, kterak by jej polapili v řeči.“ (v. 15.) Mluvíme-li pravdu a konáme-li dobro, urazíme špatné a rozdráždíme pyšné a závistivé; od té chvíle ne...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá první po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá první po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ PRVNÍ PO SV. DUCHU. Mat. XVIII, 23–35. „Podobno jest království nebeské člověku králi, který chtěl počet vésti se služebníky svými.“ (v. 23.) Bůh bude od nás žádati účet, jak jsme používali všeho, co nám svěřil...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ PO SV. DUCHU. Jan IV. 46–53. „Ježíš přišel zase do Kány galilejské, kdež byl učinil vodu vínem.“ (v. 46.) Chodíváme rádi na místa, kde jsme vykonali něco dobrého; ale jděme tam jen proto, abychom tam vykonali něco ješ...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle devatenáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle devatenáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE DEVATENÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 1–14. „Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svatbu synu svému.“ (v. 2.) Bůh Otec slaví sňatek svého Syna s lidskou přirozeností, a my jsme zváni súčastniti se tohot...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle osmnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle osmnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE OSMNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. IX, 1–8. „I vstoupiv na lodičku, přeplavil se a přišel do města svého.“ (v. 1.) Je tedy dovoleno nezapomínati svých příbuzných a krajanů. Ale aby to bylo – jako u Pána Ježíše – jen...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle sedmnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle sedmnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE SEDMNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. XXII, 34–46. „Ale fariseové uslyševše, že přivedl k mlčení Saduceje, sešli se vespolek.“ (v. 34.) Nescházejí se za účelem hledání pravdy, nýbrž jen proto, aby zahubili Ježíše, který jest pravda....
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle šestnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle šestnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE ŠESTNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIV, 1–11. „Když Ježíš vešel v sobotu do domu jednoho z náčelníků farizejských, aby tam poobědval, oni ho pozorovali.“ (v. 1.) Pán Ježíš nemůže učiniti ani kroku, aby při tom nebyl pozorován, po...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle patnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle patnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE PATNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. VII. 11-16. „P. Ježíš šel do města, které slove Naim, a šli s ním učedníci jeho a zástup veliký.“ (v. 11.) Zástup veliký následuje Pána Ježíše, ačkoliv nikdy nehledá oblíbenosti u lidu. Po třicet...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle čtrnáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE ČTRNÁCTÁ PO SV. DUCHU. Mat. VI, 24–33. „Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti.“ (v. 24.) Aspoň nejsou-li tito dva pánové jen jedním. Tak mohu a musím sloužiti zároveň Bohu Otci i Ježíši Kristu, Jeho Synu a vyslanci; mohu a musím....
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třináctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle třináctá po Sv. Duchu

NEĎELE TŘINÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVII, 11–19. „Když se ubíral do Jerusalema šel mezi Samařském a Galileí.“ (v. 11.) Jerusalem představuje Církev; Samařsko naznačuje rozkol, bludařstvo; Galilea obsazená pohany během zajetí babylonskéh...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle dvanáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle dvanáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVANÁCTÁ PO SV. DUCHU. Luk. X, 23–37. „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte.“ (v. 23.) Blahoslavení ti, kdož vidí Ježíše, to jest vtěleného Boha, Boha, který se stal viditelný tím, že se vtělil. Než co bychom záviděli...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

číst více
Týdenní rozjímání: Neděle desátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle desátá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DESÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVIII, 9–14. „Pověděl také k některým lidem, kteří v sebe důvěřovali, že jsou spravedliví, a jinými pohrdali…“ (v. 9.) Již ta skutečnost, že v sebe sami tolik důvěřujeme a...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle devátá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÁTÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIX, 41–47. „Kdybys bylo poznalo i ty, co jest tobě ku pokoji.“ (v. 42.) Pán Ježíš nás chce učiniti šťastnými. Proč tedy odpíráme té Jeho snaze? Jen Ho nechme zříditi...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle osmá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE OSMÁ PO SV. DUCHU. Luk. XVI, 1–9. „Byl jeden člověk bohatý, který měl správce.“ (v. 1.) Ten bohatý člověk představuje Boha, a já jsem jeho správcem. Od Boha jsem obdržel duši, tělo, krátce vše, co...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle sedmá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle sedmá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE SEDMÁ PO SV. DUCHU. Mat. VII, 15–21. „Mějte se na pozoru před nepravými proroky.“ (v. 15.) Nepravý prorok je horší než zloděj nebo vrah. Zločinec, ten aspoň neprohlašuje za dobré, co je špatné. Páše zlo,...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ŠESTÁ PO SV. DUCHU. Mar. VIII, 1–9. „…byl s ním opět zástup veliký a neměli, co by jedli.“ (v. 1.) Kdo následuje Ježíše, zapomíná na všecko a nemyslí než na něj. Jeho božské slovo je...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PÁTÁ PO SV. DUCHU.  Mat. V, 20–24. „Nebude-li hojnější spravedlnost vaše než zákoníků a fariseů, nevejdete do království nebeského.“ (v. 20.) Proč to? Poněvadž spravedlnost nebo dokonalost oněch lidí ...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ PO SV. DUCHU. Luk. V, 1–11. „I stalo se, když zástupové na něho naléhali, aby slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Genesaretského.“ (v. 1.) Toužíme po oblíbenosti dovolené a čestné? Mluvme o ...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Sv. Duchu

číst více
Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO SV. DUCHU. Luk. XIV, 16–24. „Jeden člověk učinil večeři velikou a pozval mnohých.“ (v. 16.) Bůh připravil slavnostní večeři, jejíž výlohy hradí vtělený Syn Boží: On sám se při ní dává za...
číst více
Jak jesuité zachránili evropské umění

Jak jesuité zachránili evropské umění

Vídeňský umělecký kritik dr. Albert Ilg, jenž pro jesuity zajisté nikterak nebyl zaujat, se ve své přednášce o malíři a architektu Ondřejovi dal Pozzo T.J. (1642–1709) vyslovil o jesuitském umění takto: „Říkejž si kdo, co říkej, ale b...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle první po Sv. Duchu

Týdenní rozjímání: Neděle první po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání > SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Mat. XXVIII, 18–20. „Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (v. 19.) Stvořeni k obrazu a podobenství Boha, pokřtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, jsme povoláni žíti věcně ve....
číst více
Týdenní rozjímání: Boží Hod svatodušní

Týdenní rozjímání: Boží Hod svatodušní

Úvod k rozjímání > BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ. Jan XIV, 23-31. „Miluje-li kdo mne, slovo mé zachovávati bude.“ (v. 23.) Láska vyžaduje spojení mezi milujícím a milovaným. U bytostí rozumných toto spojení je duchovní, spojují se rozumem a v...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Velikonoci

Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Velikonoci

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ŠESTÁ PO VELIKONOCI. Jan XV, 26–27; XVI, 1–4. „Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy…“ (v. 26.) Odkud pochází ta rozumová nebo mravní převaha křesťana zcela prostého na...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Velikonoci a Nanebevstoupení Páně

Týdenní rozjímání: Neděle pátá po Velikonoci a Nanebevstoupení Páně

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PÁTÁ PO VELIKONOCI. Jan XVI, 23–30. „Budete-li zač prositi Otce svého ve jménu mém, dáť vám.“ (v. 23.) Slib tento je určitý a všeobecný: „Budete-li zač prositi.“ Nic není vyňato, ani časné ani ducho...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Velikonoci

Týdenní rozjímání: Neděle čtvrtá po Velikonoci

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ PO VELIKONOCI. Jan XVI, 5–15. „Nyní však jdu k tomu, jenž mě poslal.“ (v. 5.) Jen jdi, božský náš Spasiteli, jen jdi vydat počet ze svého poslání. Ruce a nohy proražené, srdce probodené –...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Velikonoci

Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO VELIKONOCI. Jan XVI, 16–22. „Maličko a neuzříte mne.“ (v. 16.) P. Ježíš se často skrývá očím věrných duší, a zdá se, jakoby je nechával trpěti bez světla a bez útěchy. Ale není tomu...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Velikonoci

Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Velikonoci

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO VELIKONOCI. Jan X, 11–16. „Já jsem pastýř dobrý.“ (v. 11.) Dobrý pastýř vodí, živí i brání. Pán Ježíš nás vodí svým slovem i svým příkladem. Živí nás svým tělem i krví svou v...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle první po Velikonoci

Týdenní rozjímání: Neděle první po Velikonoci

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO VELIKONOCI. Jan XX, 19–31. „Když byl večer… a dveře byly zavřeny… Ježíš přišel a postavil se uprostřed a řekl jim: Pokoj vám.“ (v. 19.) Pán Ježíš se zjevuje svým učedníkům až večer: je...
číst více
Týdenní rozjímání: Boží hod velikonoční

Týdenní rozjímání: Boží hod velikonoční

Úvod k rozjímání > BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ. Mar. XVI, 1-7. „…A když sobota pominula, Maria Magdalena a Maria (matka) Jakubova a Salome nakoupily vonných věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše.“ (v. 1.) Zbožné ženy dříve než jdou nakupo...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle květná

Týdenní rozjímání: Neděle květná

Úvod k rozjímání > NEDĚLE KVĚTNÁ. Mat. XXI, 1-9. „A když se přiblížili k Jerusalemu a přišli do Betfagy k hoře Olivetské.“ (v. 1.) Jaké to protivy na hoře Olivetské! Včera vítězoslavný vjezd s této hory do Jerusalema, a v...
číst více
Týdenní rozjímání: Pátá neděle v postě

Týdenní rozjímání: Pátá neděle v postě

Úvod k rozjímání > NEDĚLE SMRTELNÁ. Jan VIII, 46-59. „Jestliže pravdu mluvím (vám), proč mi nevěříte?“ (v. 46.) Mluví-li Pán Ježíš takto k Židům, kteří nevěřili v jeho božství, co řekne křesťanu, který v něj sice věří a...
číst více
Týdenní rozjímání: Čtvrtá neděle v postě

Týdenní rozjímání: Čtvrtá neděle v postě

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ V POSTĚ. (DRUŽEBNÁ)  Jan VI, 1-15. „A veliký zástup šel za ním.“ (v. 2.) Chceme-li, aby nás zástupy následovaly, pak musíme konati zázraky, a sice takové, které prokazují dobrodiní. To bylo tajem...
číst více
Týdenní rozjímání: Třetí neděle v postě

Týdenní rozjímání: Třetí neděle v postě

Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ V POSTĚ. (KÝCHAVNÁ) Luk. XI, 14-26. „I vymítal ducha zlého, a ten byl němý.“ (v. 14.) Ďábel němý – to jsou ohledy lidské. Často si ani netroufáme prohlásiti se za křesťany, ani brániti Pána Je...
číst více
Týdenní rozjímání: Druhá neděle v postě

Týdenní rozjímání: Druhá neděle v postě

Úvod k rozjímání > DRUHÁ NEDĚLE V POSTĚ. (REMINISCERE) Mat. XVII, 1-19. „Ježíš pojal Petra, Jakuba a Jana.“ (v. 1.) Rozšiřujme poučování a nešetřme jím, ale zvláštní sdělení vyhraďme jen duším vyvoleným. Také sebe sama neodh...
číst více
Týdenní rozjímání: První neděle v postě

Týdenní rozjímání: První neděle v postě

Úvod k rozjímání > PRVNÍ NEDĚLE V POSTĚ. (INVOCABIT) Mat. IV, 1-11. „Tehdy byl Ježíš uveden na poušť od Ducha, aby pokoušen byl od ďábla.“ (v. 1.) Duch Svatý vede na poušť, daleko od lidí, daleko od hluku, daleko od zlých...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle druhá po devítníku

Týdenní rozjímání: Neděle druhá po devítníku

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO DEVÍTNÍKU. Luk. XVIII, 31-43. „Aj, vstupujeme do Jerusalema, a dokoná se tam všecko, co psáno jest skrze proroky o synu člověka.“ (v. 31.) Pán Ježíš ví dobře, co ho čeká v Jerusalemě, a...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku

Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO DEVÍTNÍKU. Luk. VIII, 4-15. „Když se scházel zástup četný a od měst brali se k němu, pravil podobenstvím.“ (v. 4.) Jen se tísněme kolem Ježíše, On nás poučí. Tísněme se kolem Jeho oltářů,.....
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle devítník

Týdenní rozjímání: Neděle devítník

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÍTNÍK. Mat. XX, 1-16. „Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.“ (v. 1.) Od prvních let našich zval nás Bůh, abychom vzdělávali svo...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Mat. VIII, 1-13. „Když pak Ježíš sestoupil s hory…“ (v. 1.) Hora znamená nebe nebo samo lůno věčného Otce. Vtělením sestoupilo Slovo až k naší nicotě, aby nás pozdvihlo a povz...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Jan II, 1-11. „…byla svatba v Káni galilejské, a byla tam matka Ježíšova.“ (v. 1.) Maria se nalézá tam, kam ji volá láska k bližnímu. Vyhýbejme se světským slavnostem, leda vyžad...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)

Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ Luk. II, 42-52. „…když byl Ježíš ve dvanácti létech, a rodiče jeho podle obyčeje svátkového šli do Jerusalema…“ (v. 42.) Kromě každodenní modlitby je třeba ještě jiných proje...
číst více
Týdenní rozjímání: Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > Poznámka: Třebaže svátek Zjevení Páně slavíme letos (A. D. 2015) až v úterý 6. ledna, v tomto rozjímání je anticipován už od neděle. NEDĚLE. Mat. II, 1-12. „Když tedy narodil se Ježíš v Betlémě judském… aj...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích

Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PO VÁNOCÍCH. Luk. II, 33-40. „I divili se otec a matka jeho těm věcem, které byly praveny o něm.“ (v. 33.) Oni sice o něm věděli mnohem více, než jim bylo praveno, ale plni údivu,...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ ADVENTNÍ. Luk. III, 1-6. „…stalo se slovo Hospodinovo k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“ (v. 2.) Je to zvláště na poušti, v tichu samoty, kde Bůh rád mluvívá… Chce-li duše slyšeti hlas ...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ ADVENTNÍ. Mat. XI, 2-10. „Ty-li jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekáme?“ (v. 3.) Jan je vězněn za svou horlivost pro spravedlnost. Zapomínaje na sebe a snaže se zůstati v zapomenutí posílá dv...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 1. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ ADVENTNÍ. Luk. XXI, 25-33. „…A budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách.“ (v. 25.) Učme se čísti ve veliké knize hmotného světa, v níž k nám stále promlouvá Bůh. Ten vzorný...
číst více
Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

Bajky o jesuitech: Katolická reformace v Čechách a P. Antonín Koniáš

Historické pojednání vyvracející lži, šířené nepřáteli Církve svaté, o účasti jesuitů na státní rekatolizaci, o jejich násilnostech vůči nekatolíkům a vůbec o jejich zhoubném působení, zejména P. Koniáše, v Čechách. Předlože...
číst více