Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku

Týdenní rozjímání: Neděle první po devítníku

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO DEVÍTNÍKU. Luk. VIII, 4-15. „Když se scházel zástup četný a od měst brali se k němu, pravil podobenstvím.“ (v. 4.) Jen se tísněme kolem Ježíše, On nás poučí. Tísněme se kolem Jeho oltářů,...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle devítník

Týdenní rozjímání: Neděle devítník

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DEVÍTNÍK. Mat. XX, 1-16. „Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici svou.“ (v. 1.) Od prvních let našich zval nás Bůh, abychom vzdělávali svo...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Neděle třetí po Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Mat. VIII, 1-13. „Když pak Ježíš sestoupil s hory…“ (v. 1.) Hora znamená nebe nebo samo lůno věčného Otce. Vtělením sestoupilo Slovo až k naší nicotě, aby nás pozdvihlo a povz...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Neděle druhá po Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ PO ZJEVENÍ PÁNĚ. Jan II, 1-11. „…byla svatba v Káni galilejské, a byla tam matka Ježíšova.“ (v. 1.) Maria se nalézá tam, kam ji volá láska k bližnímu. Vyhýbejme se světským slavnostem, leda vyžad...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)

Týdenní rozjímání: Neděle první po Zjevení Páně (Svaté Rodiny)

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PRVNÍ PO ZJEVENÍ PÁNĚ Luk. II, 42-52. „…když byl Ježíš ve dvanácti létech, a rodiče jeho podle obyčeje svátkového šli do Jerusalema…“ (v. 42.) Kromě každodenní modlitby je třeba ještě jiných proje...
číst více
Týdenní rozjímání: Zjevení Páně

Týdenní rozjímání: Zjevení Páně

Úvod k rozjímání > Poznámka: Třebaže svátek Zjevení Páně slavíme letos (A. D. 2015) až v úterý 6. ledna, v tomto rozjímání je anticipován už od neděle. NEDĚLE. Mat. II, 1-12. „Když tedy narodil se Ježíš v Betlémě judském… aj...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích

Týdenní rozjímání: Neděle po Vánocích

Úvod k rozjímání > NEDĚLE PO VÁNOCÍCH. Luk. II, 33-40. „I divili se otec a matka jeho těm věcem, které byly praveny o něm.“ (v. 33.) Oni sice o něm věděli mnohem více, než jim bylo praveno, ale plni údivu,...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Týdenní rozjímání: Neděle 4. adventní/Boží Hod vánoční

Úvod k rozjímání > NEDĚLE ČTVRTÁ ADVENTNÍ. Luk. III, 1-6. „…stalo se slovo Hospodinovo k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti.“ (v. 2.) Je to zvláště na poušti, v tichu samoty, kde Bůh rád mluvívá… Chce-li duše slyšeti hlas ...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 3. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 3. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE TŘETÍ ADVETNÍ. Jan I, 19–28. „Ty kdo jsi?“ (v. 19.) Jan dlel na poušti, kde žil životem tvrdým o samotě, beze svědků, v ústraní. Není třeba vždycky stavěti se na odiv, chceme-li svět uváděti v...
číst více
Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Týdenní rozjímání: Neděle 2. adventní

Úvod k rozjímání > NEDĚLE DRUHÁ ADVENTNÍ. Mat. XI, 2-10. „Ty-li jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekáme?“ (v. 3.) Jan je vězněn za svou horlivost pro spravedlnost. Zapomínaje na sebe a snaže se zůstati v zapomenutí posílá dv...
číst více