Týdenní rozjímání: Boží Hod svatodušní

Úvod k rozjímání >

BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ.149

Jan XIV, 23-31.

„Miluje-li kdo mne, slovo mé zachovávati bude.“ (v. 23.)

Láska vyžaduje spojení mezi milujícím a milovaným. U bytostí rozumných toto spojení je duchovní, spojují se rozumem a vůlí.

Přítel smýšlí jako přítel, jeden chce to, co chce druhý.

Podobně i my: milujeme-li Pána Ježíše, budeme smýšleti jako On, budeme chtíti, co On chce, a konati to, po čem On touží.

Krátce: budeme zachovávati Jeho slovo – výraz to Jeho smýšlení, Jeho vůle a Jeho přání.

Předsevzetí: Budu svědomitě zachovávati přikázání Boží i církevní a předpisy mého povolání.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi světla, abych chápal Tvá slova, i milosti, abych je zachovával.

 

PONDĚLÍ.

„Otec můj bude ho milovati.“ (v. 23.)

Být milován od Otce nebeského, jaká to milost, jaká to sláva!

A čeho je třeba k získání toho štěstí a té cti? Pán Ježíš nám to praví: Milujte Ježíše, milovaného Syna nebeského Otce, a za to budete i vy milováni od obou.

Tato láska nevyžaduje však nějakých živých, znatelných pocitů a nápadných projevů, ne. Pán Ježíš praví: „Miluje-li kdo mne, slovo mé zachovávati bude, a Otec můj bude ho milovati.“

Ano, stačí věřiti, chtíti a konati, co mluvil Pán Ježíš.

Předsevzetí: Chci vždy nejen věřiti, ale i podle víry žíti, abych tak dokázal svou lásku k Pánu Ježíši.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, rozněcuj ve mně stále účinnou lásku k Tobě.

 

ÚTERÝ.

I přijdeme k němu a příbytek u něho si učiníme.“ (v. 23.)

Sami sebou nemůžeme se povznésti až k Bohu, ale s Jeho svatou pomocí můžeme věřiti tomu, čemu Pán Ježíš učí, a konati to, co nařizuje.

Pod tou podmínkou sestoupí Otec a Syn až k nám.

Také nemůžeme sami sebou zaříditi si pobyt v Bohu.

Ale vírou v slova Pána Ježíše a poslušností k Němu uvádíme si Jej do srdce a udržujeme si Jej tam. A poněvadž Pán Ježíš, vtělené Slovo Boží, je od Otce neodlučitelný, je jedno s ním, pak s Ježíšem máme i Otce nebeského za hosta své duše.

Předsevzetí: Budu dbáti, abych si udržel nebeského hosta stále ve své duši čistým svědomím.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, pomoz mi svou milostí, abych si Tě stále udržoval ve své duši a stále se mohl těšiti z Tvé svaté přítomnosti.

 

STŘEDA.

„Kdo mě nemiluje, slov mých nezachovává.“ (v. 24.)

Neklamme se, a zvláště nemysleme si, že budeme moci oklamati Pána Ježíše pouhými slovy.

Nechceme-li to, co Pán Ježíš chce, nečiníme-li to, co přikazuje, pak s Ním nejsme spojeni vůlí a srdcem, a pak Jej také nemilujeme, protože „slova Jeho nezachováváme“.

Předsevzetí: Budu poslouchati svých představených, kteří zastupují Pána Ježíše.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, já bych vždycky rád chtěl plniti Tvá přání, ale jsem slabý. Proto prosím pokorně: posiluj mou dobrou vůli.

 

ČTVRTEK.

„Utěšitel pak, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všem věcem.“ (v. 25.)

Duch Svatý je Utěšitel, poněvadž je světlem a plamenem. Jako světlo osvěcuje rozum a rozptyluje nevědomost, která jej zpustošuje. Jako plamen rozněcuje srdce láskou a stravuje v něm nepravost, která je zneuctívá.

Předsevzetí: Budu často vzývati Utěšitele Ducha Svatého.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, nauč mne, prosím, skrze Ducha Svatého všemu, co mám činiti k větší cti a slávě Boží.

 

PÁTEK.

„Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám.“ (v. 27.)

Pokoj – to je odkaz umírajícího Pána Ježíše.

Pokoj ducha, rozumu, zajištěný vírou v Ježíšova slova.

Pokoj srdce, zajištěný láskou, která se projevuje poslušností k rozkazům Pána Ježíše a k vnuknutím Ducha Svatého.

Takový je pořad: rozum a srdce. A klid tohoto pořadu to je právě pokoj. Tranquillitas ordinis.

Předsevzetí: Budu hledati pokoj jen v Pánu Ježíši.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dopřej mi té milosti, abych si dovedl získati a udržeti ten Tvůj pokoj.

 

SOBOTA.

„Aby svět poznal, že miluji Otce a tak činím, jak mi Otec přikázal.“ (v. 31.)

Láska se projevuje více skutky než city a slovy.

Čiňme to, co chce a žádá osoba námi milovaná, a pak bude lze věřiti v opravdovost naší lásky.

Pán Ježíš nám stále opakuje i svým slovem i svým příkladem toto ponaučení.

Uvažujme o něm často a hleďme je také uváděti ve skutek.

Předsevzetí: Chci skutky dokazovati svou lásku k Bohu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, ať věrně plním své rozhodnutí: konati jen to, co chce Tvůj Otec nebeský a Ty.