Týdenní rozjímání: Neděle jedenáctá po Sv. Duchu

NEDĚLE JEDENÁCTÁ PO SV. DUCHU.

Mar. VII, 31–37.062

„I přivedli mu hluchoněmého.“ (v. 32.)

Jsouce někdy hluší k hlasu milosti, býváme zároveň němí, jedná-li se o hájení zájmů Božích.

Kdo mne učiní poslušným a věrným volání Božímu? Kdo rozváže můj jazyk a dá mi hlas, abych vyznal svou víru před bezbožnými?

Předsevzetí: Budu věřiti Bohu a poslouchati Ho, a víra mi otevře ústa v čas příhodný.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, učiň i se mnou ten zázrak a dej mi srdce poslušné a odvážné.

 

PONDĚLÍ.

„A Ježíš pojav jej od zástupu v soukromí, vložil prsty své v uši jeho a plivnuv dotekl se jazyka jeho.“ (v. 33.)

Chceš slyšeti volání Boží? Vzdal se „od zástupu“. Ve množství lidu (neuslyšíš než hluk různých názorů.

Ten hluk je zmatený, ty názory jsou nejasné – nejčastěji jsou jenom ozvěnou vášně a bludu.

Chceš si zachovati volnost slova svého? Vzdal se zase „od zástupu“.

Uprostřed množství lidu neodvážíš se říci to, co si myslíš.

Budeš mluviti jako ti ostatní, i tvá řeč bude jen ozvěnou vášně a bludu.

Předsevzetí: Chci-li slyšeti Boha, nesmím naslouchati hlasu světa.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, vezmi mne stranou, neboť jinak mne dav strhne; otevři mé uši, abych slyšel Tvůj hlas, a dotkni se mého jazyka ve svatém přijímání, abych dovedl mluvili jak a kdy mám.

 

ÚTERÝ.

„A pohlédnuv k nebi, vzdechl.“ (v. 34.)

Před každou prací pohlédněme k nebi. Povznesme svůj pohled – pohled čistého a dobrého úmyslu, pohled pokorného a důvěryplného vzývání – k tomu, který může všecko a bez něhož nemůžeme nic.

A vzdychněme si: uznejme pokorně svou bezmocnost. Ježíš jistě pomůže a my budeme silni a mocni Jeho silou a mocí.

Předsevzetí: Pohled a povzdech k nebi na počátku všeho konání.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, utvrď mne v přesvědčení, že pouze od Tebe mohu dostati požehnání k práci a žádoucí zdar.

 

STŘEDA.

„A řekl jemu: Epheta, to jest: Otevři se.“ (v. 34.)

Jediné slovo Kristovo stačí k otevření uší i úst ubožáka hluchoněmého.

Kdypak toto slovo bude proneseno nade mnou?

Pak budu slyšeti hlas Boží, který mluví neustále v hloubi mé duše.

Pak budu mluviti o Bohu a nepřestanu Jej velebiti.

Předsevzetí: Budu naslouchati hlasu Pána Ježíše, který ke mně mluví v evangeliu i ve své Církvi.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, řekni jen slovo, které chci opakovati svým chováním i celým svým životem.

 

ČTVRTEK.

„A hned otevřely se uši jeho a rozvázal se svazek jazyka jeho, i mluvil správně.“ (v. 35.)

Mluvil dobře, mluvil správně.

Otevřeme uši svého rozumu hlasu milosti a budeme mluviti dobře.

Zpřetrhejme svazek lidských ohledů, který poutá náš jazyk, a naše řeč bude správná, odpovídající rozumu i víře, a ne vášni a domněnkám.

Slovo Boží poslouchané a přijímané s ochotností bude pravidlem našeho smýšlení i mluvení.

Předsevzetí: Budu mluviti, jak myslím, a mysleti dle víry.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, Moudrosti věčná, dej, aby mé smýšlení i mluvení bylo ohlasem Tvých slov.

 

PÁTEK.

„A přikázal jim, aby nikomu o tom neříkali.“ (v. 36.)

Dle příkladu Pána Ježíše odmítejme slávu, která přichází od lidí. Posudky lidí jsou klamné!

Proč chceme, aby lidé věděli, co jsme vykonali dobrého?

Jakou odměnu nám mohou dáti?

Smýšlejme vznešeněji!

Konejme dobro pouze pro Boha. On jediný má právo nás posuzovati, On jediný má moc nás odměňovati.

Předsevzetí: Chci míti jen Boha svědkem svých skutků.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, pokorně prosím, nauč mne pohrdati lidskou slávou a za nic nepokládati chválu nebo hanu světa.

 

SOBOTA.

„Dobře učinil všecky věci.“ (v. 37.)

Proč „učinil dobře“? Poněvadž „hluchým dával slyšeti a němým mluviti“.

Kolik je lidí hluchých k slovu Božímu!

Nejvznešenějším dílem a pro ně největším dobrodiním by bylo, kdyby jim někdo pomohl, aby slyšeli pravdu Boží.

Kolik je lidí němých, jedná-li se o to, vyznati víru nebo ji obhájiti.

Nejvznešenějším dílem a pro mě největším dobrodiním by bylo, kdyby jim někdo dodal odvahy, aby se prohlásili křesťany.

Předsevzetí: Budu hleděti dobře konati vše, co konám.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej mi pochopiti, že všecka svatost spočívá v „činění dobře“ a že „činění dobře“ spočívá ve snaze šířiti čest a slávu Boží mezi lidmi.