Týdenní rozjímání: Neděle květná

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE KVĚTNÁ. 085

Mat. XXI, 1-9.

„A když se přiblížili k Jerusalemu a přišli do Betfagy k hoře Olivetské.“ (v. 1.)

Jaké to protivy na hoře Olivetské!

Včera vítězoslavný vjezd s této hory do Jerusalema, a v několika dnech na ní započne utrpení smrtelnou úzkostí a zradou, ale pak zas zde konečný triumf nanebevstoupením.

Takový je i náš celý život: dnes úspěchy, zítra nezdar; dnes vychvalování, zítra bezpráví; dnes útěcha, zítra neštěstí…

Ale buďme vždy pevni a klidni z těch změn: tím stálým střídáním dne a noci dojdeme konečně ke dni bez noci, ke dni věčnému, ke konečnému vítězství a přechodu na nebe.

Předsevzetí: Ať mne potká cokoliv, zůstanu vždy klidný.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, v utrpení a zkouškách zůstaň se mnou a svou útěchou mne posiluj.

 

PONDĚLÍ.

„Naleznete oslici přivázanou a oslátko s ní. Odvažte je a přiveďte ke mně.“ (v. 2.)

Oslice představuje vyvolený národ spoutaný Starým Zákonem, oslátko pak volné a nezkrocené představuje pohanstvo.

A ty i ony mají apoštolově dle rozkazu přivésti k Pánu Ježíši.

Oslice naznačuje také hříšné návyky, které nás poutají, a oslátko připomíná prudké výbuchy vášní, které nás často uchvacují.

Chceme-li, aby Pán Ježíš vstoupil do našeho srdce, musíme mu podrobiti všechny zlé návyky i všechny své vášně.

Předsevzetí: Dám se rád říditi a vésti Pánem Ježíšem.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, ovládni mé srdce, které je plno zlých náklonností, a veď je, kam Ti libo.

 

ÚTERÝ.

„…rcete: Pán jich potřebuje.“ (v. 3.)

Před těmi slovy „Pán jich potřebuje“, ustoupí všechen odpor.

Chce-li Bůh nějakou věc, pak se lidé nadarmo pokoušejí odporovati.

Proto poroučí-li Bůh, jděme, třeba se nám i rozkaz zdál podivný: jako na př. odvázati zvíře, které patří jinému, a odváděti je v přítomnosti majitele bez žádosti o dovolení!

Promluví-li nejvyšší Pán, poslechněme jen, vše se stane, jak on chce a jak on řekl.

Předsevzetí: Budu poslouchati prostě a bez rozumování.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej prosím, co poroučíš a pak poruč, co chceš. Da quod jubes et jube quod vis.

 

STŘEDA.

„Povězte dceři siónské: Aj, král tvůj béře se k tobě tichý.“ (v. 5.)

Dcera siónská představuje duši.

Pán Ježíš, aby se mohl ujmouti vlády nad tím malým královstvím, vsedá na oslici a oslátko.

Pobádá lenost a mírní výbuchy nezkrocené povahy. Pak jeho příchod je snadný a jeho vláda laskavá. Nesetkává se s odporem lenosti, ani s odbojem pýchy.

Předsevzetí: Ponechám P. Ježíši vládu nad svou duší i nad svými smysly a vášněmi.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, povzbuď mou lenost a zkroť mou bujnost: jediné slovo Tvé stačí, aby se tak stalo.

 

ČTVRTEK.

„Odešedše pak učedníci a učinivše, jakož jim byl přikázal Ježíš…“ (v. 6.)

Všechna naše moc spočívá v tom, že jednáme, mluví-li Bůh. Bůh rozkazuje, nuže čiňme, co rozkázal a jak to rozkázal.

Tato přímá a upřímná prostoduchost stává se mocí, před níž padají všechny překážky.

Ale taková prostoduchost je něco hrdinného; takové úplné zapomenutí sebe sama je něco nadlidského, nadpřirozeného.

To již není člověk, který myslí, který chce, který jedná.

Nebo jinak: člověk myslí, ale dle moudrosti Boží; člověk chce, ale dle vůle Boží; člověk jedná, ale pod vlivem Boží všemohoucnosti.

Předsevzetí: Je nutná poslušnost k Bohu slepá a upřímná.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, budiž mou moudrostí i mou mocí, a dej, abych vždy byl poddajným nástrojem Tvých svatých rukou.

 

PÁTEK.

„Přemnohý pak zástup prostřel roucha svá na cestu.“ (v. 8.)

Roucha představují a připomínají návyky. Nuže, prostírejme i my P. Ježíši na cestu roucha: to znamená: podřiďme Mu své návyky, své náklonnosti.

Podrobme všechny své úmysly i všechny své záměry Jeho řízení.

Házejme Mu na cestu ratolesti stromové, haluze, palmy – odznaky to vítězství vydobytých nad našimi vadami.

Předsevzetí: Chci P. Ježíši obětovati všechny své choutky a podřizovati se ve všem jen Jeho svaté vůli.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, vstup jako vítěz do mé duše a vládni tam nade všemi mými schopnostmi i nad mými smysly.

 

SOBOTA.

„Hosanna, Synu Davidovu.“ (v. 9.)

Dnes volají „Hosanna, sláva“ a zítra: „Crucifige, ukřižuj ho“.

Takový je svět, takový je lid.

To je ten domnělý mocnář, jehož pomoci se dožebrávají hlupci.

Nuže, budeme ještě spoléhati na potlesk davu a na oblíbenost u lidu?

Předsevzetí: Nebudu dbáti ani úcty ani pohrdání lidí.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který jediný jsi mým Králem a Spasitelem, který jediný budeš mým Soudcem, dej, ať nedbám na mínění lidská.