Týdenní rozjímání: Neděle šestá po Sv. Duchu

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE ŠESTÁ PO SV. DUCHU.

Mar. VIII, 1–9.043

„…byl s ním opět zástup veliký a neměli, co by jedli.“ (v. 1.)

Kdo následuje Ježíše, zapomíná na všecko a nemyslí než na něj.

Jeho božské slovo je duši chlebem, který nedovoluje mysleti na chléb pro tělo.

Ale Pán Ježíš nezapomíná těch, kteří následujíce Jej sebe sami zapomínají.

Postará se o ně v čas příhodný třeba zázrakem.

Předsevzetí: Chci z lásky k Pánu Ježíši zapomínati na vše pozemské.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, chci poslouchati jen Tebe, neboť Tvé slovo jest pravda; chci následovati jen Tebe, neboť Tvůj příklad jest dokonalost.

 

PONDĚLÍ.

„Ježíš svolav k sobě učedníky své řekl jim: Lítost mám nad zástupem.“ (v. 2.)

Nic nedává všanc ten, kdo pro Ježíše zapomíná na sebe.

On, jsa stejně mocný jako dobrý, a stejně dobrý jako mocný, neopustí těch, kdo se k němu přimknou. Vizme jen tu jeho lítost nad zástupem a tu péči o všechny, kteří za ním šli.

Předsevzetí: Chci božskému Srdci Páně svěřovati všechny své potřeby.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, měj soucit s mou duchovní bídou, jako jsi pociťoval lítost nad tělesnou mdlobou Tvých věrných následovníků.

 

ÚTERÝ.

„Hle, již tři dni trvají se mnou a nemají, co by jedli.“ (v. 2.)

Vytrvalost vždy bývá odměněna. Proto i kdyby nám chybělo vše, jděme jen za Ježíšem a s vytrvalostí se modleme a naslouchejme slovům Jeho.

A i kdyby nás vedl na poušť, jako by nás tam chtěl nechati zahynouti hlady, jděme za Ním a neopouštějme Ho.

Bude-li třeba zázraku, učiní jej, aby odměnil Vaši vytrvalost.

Předsevzetí: Půjdu vytrvale za Pánem Ježíšem.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych v Tebe skládal veškerou naději svou a za Tebou šel, kamkoliv se Ti líbí.

 

STŘEDA.

„Odkud bude kdo moci nasytiti je chleby zde na poušti?“ (v. 4.)

Když lidská bezmocnost je zjištěna a uznána, teprve potom objeví se Bůh se svou pomocí.

Proto při každém podniku musíme zprvu použíti všech možných prostředků, které jsou v naší moci. Naše všemožné přičinění je nutné, ale bez Božího přispění je neužitečné a bezmocné.

Předsevzetí: Jen v Boha chci důvěřovati, ne v sebe.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej mi poznati, jak málo zmohl bych bez Tebe, a jak všechna moje síla je jen z Tvé milosti.

 

ČTVRTEK.

„Kolik chlebů máte? Oni pak řekli: Sedm.“ (v. 5.)

K nasycení tolika tisíc lidí co je sedm chlebů? K spáse tolika lidí, co jsou naše slabé síly a naše nepatrné schopnosti?

Co jsme my, třeba s několika druhy, proti tomu množství bezbožných?

Ale třeba jen něčím nepatrným jsme a jen málo zmůžeme, jsme přec jen něčím a něco přec jen zmůžeme.

Dejme tedy to málo, čím jsme, čiňme to málo, co můžeme: a ostatní učiní Bůh.

Pod naší rukou, pod naší prací rozmnoží Bůh to, co máme.

Předsevzetí: Budu konati, co jest v mé moci, a ostatní ponechám Pánu Bohu.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, požehnej to málo, co jsem a co mohu, abych aspoň trochu přispěl ku blahu svých bližních.

 

PÁTEK.

„A vzav sedm chlebů… dal učedníkům svým, aby je předkládali.“ (v. 6.)

Bez nás může Pán Ježíš sytiti lačné, osvětlovati nevědomé, uzdravovati nemocné. Ale z touhy, aby se i nám dostalo účasti na Jeho slávě, dopřává nám možnost účasti na Jeho podnicích.

Při tom však od nás žádá pouze to snadné, kdežto sobě vyhrazuje nemožné.

Rozmnožuje chleby: hle, nemožné!

Učedníkům pak ponechává to zcela lehké: bráti chleby a rozdávati je lidu. „Dal učedníkům svým, aby je předkládali.“

Předsevzetí: Poslechnu ochotně, i když mne Pán povolá k službě zcela nepatrné.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, račiž milostivě používati mých služeb k Tvé oslavě i k podpoře bližního.

 

SOBOTA.

„A oni jedli a nasytili se.“ (v. 8.)

Šťastni, kdo dovedou na všechno zapomenouti, aby mohli jíti za Pánem Ježíšem! Pán Ježíš se již postará o to, aby je živil a nasytil.

Šťastni, kdo se svěřují něžné péči božského Srdce Ježíšova. Jejich touhy budou nejen splněny, nýbrž ještě překonány. A třeba že nás někdy nechá čekati zkoušeje naši vytrvalost: nakonec přece jen poznáme, že jsme nedoufali marně.

Předsevzetí: Budu často vzbuzovati božskou ctnost naděje a důvěry v Ježíšovu pomoc.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, abych nikdy nepřestával doufati, že Ty jediný jsi Všechna moje naděje.