Týdenní rozjímání: Třetí neděle v postě

Úvod k rozjímání >

NEDĚLE TŘETÍ V POSTĚ. 045(KÝCHAVNÁ)

Luk. XI, 14-26.

„I vymítal ducha zlého, a ten byl němý.“ (v. 14.)

Ďábel němý – to jsou ohledy lidské.

Často si ani netroufáme prohlásiti se za křesťany, ani brániti Pána Ježíše a jeho svatou Církev, před bezbožným nebo zhýralcem. Tak jsme pod vládou němého ďábla.

Němým je také ten ďábel, který zavírá ústa kajícníkům. Kdo se neodvažuje vyznati upřímně své hříchy ve zpovědi, ten zůstává pod vládou satana.

Předsevzetí: Budu vždy upřímný při sv. zpovědi.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, zapuď z mého srdce zbabělý strach a falešný stud, které mi brání jednak, abych hrdě se hlásil k své víře, jednak abych uznával svou hříšnost.

 

PONDĚLÍ.

„Němý mluvil; i podivili se zástupové…“ (v. 14.)

Ohledy lidské dovedou tak oslabiti své otroky, že ti se zdají vůbec neschopnými vydobýt si zas někdy svobodu svého projevu.

Když však takový člověk přec jen se odváží ukázati se neodvislým a volným, svět je ohromen.

Tak také my někdy říkáme: Co by tomu řekli lidé? Ale jen se podívejme na ten dav. Bojíme se
i jeho úsměvu, a zatím, prohlásíme-li se odvážně, je celý zmaten.

Řekneme: vypískají nás – a zatím „zástupové se diví.“

Předsevzetí: Nebudu se báti prokázati se před světem, čím jsem.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej mi sílu pohrdati světem, který pohrdá Tebou.

 

ÚTERÝ.

„V Belzebubu, náčelníku duchů zlých, vymítá zlé duchy.“ (v. 15.)

Ať činíte cokoli, svět o tom bude mluviti.

Konáte-li dobro, je prý to pýcha.

Žijete-li v tichu ústraní, je prý to pohrdání lidmi.

Ale jen se těšte: vždyť se odvážili obviňovati i P. Ježíše, že je nástrojem knížete zlých duchů.

A není přec učedník nad Mistra.

Předsevzetí: Budu plniti své povinnosti a nechám dav mluviti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, ať nedbám na úsudky světa tolik pošetilého ve svých úsudcích.

 

STŘEDA.

„Každé království proti sobě rozdělené zpustne.“ (v. 17.)

Svorní jsouce v boji proti Církvi, jsou bezbožní mezi sebou stále v boji.

Pohrdají jedni druhými a mají pravdu: vždyť se znají! Nenávidí se, a ne bez důvodu: každý z nich dychtí po tom, co má druhý.

Jaká jednota může býti mezi lidmi, kteří sebou navzájem pohrdají a se nenávidí?

Jen jedním způsobem dala by se zříditi a udržeti jednota mezi lidmi: pravdou a láskou Kristovou.

Předsevzetí: Chci se často modliti za sjednocení lidstva v ovčinci Kristově – v říši pravdy.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej, ať zůstanu spojen s Tebou a v Tobě vírou a pravdou.

 

ČTVRTEK.

„Když silák ozbrojen hlídá dvoru svého, v pokoji jest majetek jeho.“ (v. 21.)

Tím silákem je ďábel a jeho dvorem je duše v hříchu smrtelném.

Satan vládne jako tyran nad hříšníkem a bdí úzkostlivě nade všemi vchody, jimiž by mohla milost proniknouti do srdce jeho otroka. Také odstraňuje opatrně vše, co by mohlo probuditi v ubožáku výčitky svědomí a vzbuditi v něm naději na odpuštění: totiž kněze, zbožné přátele i dobré knihy.

Jen Pán Ježíš je dosti mocný, aby takovou ubohou duši osvobodil a zkroušené, kající srdce ochránil před opětným vniknutím satana.

Předsevzetí: Budu na stráži, protože Pán Ježíš by mne neochránil bez mé součinnosti.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, chraň nás před pokušitelem, který stále obchází jako lev řvoucí, hledaje, koho by uchvátil.

 

PÁTEK.

„Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.“ (v. 23.)

Jen dál od politiky, která stojí ve dvou táborech: jednou nohou v táboře Ježíše Krista a druhou
v táboře Beliála.

Jen dále od těch, kteří chtějí býti přáteli celého světa, kdo mají úsměvy pro Církev a za chvíli stejně líbezný úsměv pro revoluci.

Neodvážíš-li se prohlásiti se pro Ježíše, jsi proti němu; a stejně neodvážíš-li se vysloviti proti bezbožníku, držíš s ním.

Pak se ale nenazývej Ježíšovým žákem nebo přítelem nebo údem. Nejsi jím, protože ruka chrání hlavu a paže chrání srdce.

Předsevzetí: Přihlásím se k P. Ježíši přede všemi a proti všem.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, dej mi síly, abych Tě následoval a pouze k Tobě se přimknul.

 

SOBOTA.

„I stávají se poslední věci člověka toho horšími, než byly první.“ (v. 26.)

Špatný křesťan je horší než špatný pohan, špatný katolík je horší než špatný odpadlík.

A nic není horším než špatný kněz, nebo dokonce špatný řeholník jako Luther, nebo špatný biskup jako Nestorius.

Kdo zneužívá milosti k obrácení, padá hlouběji, než byl dříve, protože padá s výše větší.

Předsevzetí: Budu si chrániti milost a milost ochrání mne.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, podporuj mou slabost a udrž ve mně svou milost, neboť Ty samojediný dovedeš se ubrániti v mé duši proti satanu.