Zprávy ze semináře sv. Ludvíka z Montfortu (č. 14)

Úvodník Jeho Excelence biskupa Faureho

Biskup Jean-Michel Faure

Vážení přátelé a dobrodinci,

dnes, jako nikdy předtím, nás tragická situace Církve a světa, pod bezprostřední hrozbou totální války, hladomoru a zdravotní a globalistické diktatury (stanné právo pod záštitou WHO) vybízí, abychom každý den rozjímali nad těmito slovy našeho Pána Ježíše Krista:

„Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království! … Na světě budete míti soužení, avšak důvěřujte, já jsem vítěz nad světem! Až tedy uzříte hanebnou zkázu na svatém místě [v církvi], utečte na hory. … Budete slyšeti o válkách a pověsti o bojích. Hleďte, ať se nezaleknete, neboť to musí nastati; ale to ještě není konec. … Až se to počne díti, pohleďte vzhůru a zdvihněte své hlavy, neboť se blíží vaše vykoupení! … Až se to počne díti, pohleďte vzhůru a zdvihněte své hlavy, neboť se blíží vaše vykoupení!“ (Lk 12,32; J 16,33; L 21,31; Mt 24,33; Mt 24,33; Mt 16,33).

Po těchto zkouškách nás Panna Maria Fatimská ujišťuje, že „nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí“… Rusko, které musí být zasvěceno, zaujímá ústřední místo ve fatimském poselství, které bylo vydáno jen pár dní před bolševickou revolucí roku 1917. Svatá Matko Boží, buď naším útočištěm a útěchou!

Ale, drazí přátelé, navzdory této znepokojivé situaci působí milost, neboť letos máme nového kněze a dva jáhny. Seminář na svém velmi skromném místě přispívá k cíli, který si pro svůj pontifikát vytyčil svatý Pius X: „Obnovit vše v Kristu“, protože jen On nás může zachránit.

Děkujeme vám, že i nadále podporujete toto dílo, které zcela závisí na vašich vytrvalých modlitbách za povolání a na pomoci, kterou prostřednictvím svých darů poskytujete našim sdružením. „Co jste tak učinili jednomu z nejmenších těchto mých bratří, Mně jste to učinili.“ Na oplátku si buďte jisti, že kněží, seminaristé a sestry doporučují Všemohoucímu Bohu úmysly všech svých dobrodinců.

♱ Biskup Jean-Michel Faure

24. června 2022: Svěcení v Avrillé biskupem Williamsonem – nový kněz a dva jáhni pro S.A.J.M.

Kněžské svěcení P. Paula Rousseaua

Na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byl ctihodný pán Paul Rousseau vysvěcen na kněze; na jáhny byli vysvěceni ctihodný pán Etienne Perez a ctihodný pán Eymeric Blanchet. Zde je shrnutí kázání biskupa Williamsona:

„Děkuji dominikánům za kvalitu výuky, kterou těmto seminaristům poskytují; přítomnost semináře svatého Ludvíka-Marii Grigniona de Montfort je pro ně příležitostí k naplnění učitelského poslání, které je součástí jejich dominikánského povolání.

Dnes slavíme Nejsvětější Srdce, které zjevuje Boží lásku k lidstvu. Náš Pán si tento svátek vyžádal na konci 17. století, kdy již docházelo k ochlazování lásky k Bohu. Následně scientismus a liberalismus jen rostl, což vedlo ke třem světovým válkám. Druhý vatikánský koncil byl třetí, nejhorší, jak řekl arcibiskup Lefebvre, protože vedl k dlouhému sestupu k apostazi (odpadnutí od víry), falšování náboženství a ztrátě duší.

Svět a církev se ocitly v chaosu, a to jak v přirozeném, tak v nadpřirozeném řádu: Bůh v jejich očích již neexistuje nebo je zesměšňován. Nadpřirozený řád mohou obnovit pouze dobří kněží prostřednictvím svátostí, zejména svátosti pokání. Je jich jen hrstka, ale bez nich by byl chaos ještě větší. Kněz musí ukázat, že všechny problémy pocházejí z odmítnutí Boha; o tom musí mluvit, kázat, vhod i nevhod… ale jen Bůh dokáže situaci napravit.

Kněz musí věřící povzbuzovat, aby si zachovali víru. Dobře zapsal Pánova slova svatý Jan (J 16,33): „Na světě budete míti soužení, avšak důvěřujte, já jsem vítěz nad světem!“ Bůh chce zalidnit nebe, a proto zasáhne, aby zachránil duše.

Zdá se, že jsme směřujeme k nové politické světové válce: Boží láska je nekonečná, takže trest bude velký dostatečně velký, aby byl úměrný opovrhované lásce.

Nebojte se, drazí věrní, protože navzdory všemu zdání je to důkaz Boží lásky: bez něho bychom všichni mohli skončit v pekle. Panna Maria nám dala dvě zbraně pro současnou dobu:

  • Růženec: modlete se ho zejména za papeže, biskupy a kněze;
  • pobožnost o prvních pěti sobotách v měsíci: zpověď, přijímání, růženec, čtvrthodinové rozjímání o tajemstvích růžence.

S nimi je naše spása téměř jistá.

Dnešní svěcení staví nové vojáky do frontové linie, aby bojovali ve skutečné válce, která je duchovní. Obdivujme jejich odvahu a podporujme je svými modlitbami. Panna Maria je bude v této válce chránit… a modleme se za mnoho dobrých povolání.

♱ Biskup Richard Williamson

25. června 2022, svátek svatého Jana Křtitele: Primice otce Paula Rousseaua

P. Dominique Rousseau

Asistovaná mše svatá, při níž jsou jáhnem a podjáhnem dva jáhni vysvěcení den předtím.

Dále asistoval P. Chazal, misionář v Asii; P. Rousseau strávil před vstupem do semináře SAJM rok v semináři na Filipínách.

Promluvu pronesl jeho strýc, P. Dominique Rousseau, který komentoval novokněžský obrázek P. Paula (shrnutí kázání):

„Ježíš Kristus na kříži: tam nás náš Pán vykupuje; „Větší lásky nemá nikdo nad tu, kterou má ten, kdo dává svůj život za své přátele.“ A na druhé straně: „Si scires donum Dei“. „Kdybys znala dar Boží“, říká Pán Ježíš Samaritánce (J 4).

Novokněžský obrázek P. Paula Rousseaua

Můžeme znát Boží dary? Ne, dokonale ne, protože všichni jsme ubozí hříšníci; a pro kněze: „Kdybys jen věděli, co máte ve svých rukou,
co vám biskup předal“. Pak člověk může jen padnout na kolena, protože jsou to úžasné dary.

Jaké jsou to dary?

Katolická rodina, katolické vzdělání (na gymnáziu dominikánů v Avrillé), dobrý seminář, díky Msgr. Fauremu za to, že měl odvahu otevřít seminář navzdory všem protivenstvím: plody se začínají objevovat. Děkujeme také biskupovi, který nás oba vysvětil, Msgr. Williamsonovi, mě před několika lety a tebe včera. Včera, když biskup posvětil ruce kněze, dal mu moc obětovat Nejsvětější Oběť, ale také žehnat.

Žehnání: v semináři nám arcibiskup Lefebvre často doporučoval, abychom prohlíželi a studovali úžasnou knihu – Rituál. Protože všechno lze požehnat, všechno lze zasvětit Bohu: věci i duše.

Včera jsi koncelebroval s biskupem, který tě vysvětil; byla to jediná příležitost ve tvém životě. Od této chvíle budeš moci říkat: „Už to nejsem já, Paul Rousseau, ale Ježíš, který žije ve mně; můj život je Kristus.“

Svatý Jan Křtitel, kterého jsme dnes slavíme, nebyl kněz, ale měl kněžské smýšlení: „Kristus musí růst a já se menšit.“ Kněz je svědkem našeho Pána.

Ano, je zač děkovat Bohu!

Přejeme novému knězi hodně radosti… v kříži; jak řekl svatý farář Arský: „Začít sloužit mši svatou znamená začít trpět.“ Není pochyb o tom, že bude trpět, až když uvidí duše, které se odvracejí a posmívají, ale on si zachová klid. V této době, kdy v naší společnosti a v církvi vládne všudypřítomný chaos, přejme mu, aby byl věrný, věrný milosti, pod mateřskou ochranou Panny Marie.“

P. Dominique Rousseau

19. června 2022: výročí kněžského svěcení P. Chirica

„Při tomto výročí děkuji Bohu především za nenahraditelnou milost že mě povolal ke kněžství, i když už jsem nebyl mladý; dále moje vděčnost patří všem, kteří mě provázeli modlitbou, láskou, materiální podporou, utrpením a obětmi během všech těch let přípravy a během tohoto prvního roku kněžství. Jaká to byla velkolepá armáda!
Kéž náš Pán Ježíš Kristus, Matka Boží a sv. Josef odplatí všem těmto krásným duším stonásobně. Pokud jde o mě, nezapomínám na vás všechny pamatovat ve svých modlitbách, zvláště při oběti mše svaté.

P. Daniele Chirico, S.A.J.M.

Naše Paní Bolestná, patronka oblátek

Děkujeme štědrým dobrodincům, kteří nám darovali tuto krásnou sochu (82 cm), kterou v Portugalsku objednal jeden náš přítel. Stojí na krbové římse v naší společenské místnosti. Můžete si být jistí našimi vděčnými modlitbami.

Sestry

19. května 2022: Úmrtí posledního Faráře ve Francii

Otec Hubert Fleury vedl svou farnost téměř šedesát let. Byl posledním farářem ve Francii, nikoli z titulu od roku 2015, ale ve skutečnosti, aby sloužil katolickou mši svatou kanonizovanou papežem Piem V. v celé její doktrinální čistotě.

Na kněze byl vysvěcen 29. června 1957 a 29. září 1963, uprostřed koncilních zmatků, se stal farářem v Marzy, v Nièvre. Když do Marzy přišel, náboženská praxe zde téměř neexistovala. Na mši svatou chodilo jen dvanáct lidí…

Miloval krásnou liturgii a pořádal velkolepé bohoslužby: mše, nešpory, procesí. Ale to není všechno: liturgie je založena na víře: „lex orandi, lex credendi“ – zákon modlitby je zákonem víry. Farář se celou svou duší stavěl proti změnám, které probíhaly v církvi. A to je důvod, proč jeho kostel – krásný z 12. století, s přístavbami z 16. a 19. století – se postupně zaplňoval věřícími ze sousedních a dokonce i z lázeňského města St. Honoré les Bains. Autor těchto řádků byl velmi mladý, když jeho rodina žila v Nevers (1965–1969), dodnes vzpomíná na velké mše a zejména na procesí Božího Těla. Jaká to byla slavnost!

Den po svém kněžském svěcení jsem měl tu radost, že jsem 1. července 1990, na svátek Nejdražší Krve Páně, sloužil mši svatou v Marzy.

Otec Fleury zůstal jako skála ve své farnosti až do konce svých sil. Zůstal nezlomný navzdory opakovaným pokusům všech biskupů z Nevers od roku 1963. V roce 2015, ve věku 82 let, byl zbaven svých povinností. Neopustil však svůj kostel ani svou farnost. Nový farář mu způsobil mnoho těžkostí a poté zemřel; jeho nástupce nechal otce Fleuryho na pokoji až do 19. května, dne, kdy byl povolán zpět k Bohu ve věku 88 let. Zůstal pevný ve víře, v učení a v liturgii, aniž by se přizpůsoboval koncilnímu Římu. To jsou jeho nejlepší zásluhy! Kromě toho se snažil směrovat kněžská povolání do semináře Msgr. Faureho.

Dostal jsem příležitost sloužit zádušní mši při jeho pohřbu. 23. května v kostele plném jeho věřících a přátel z daleka.

Modleme se za pokoj jeho duše.

P. Dominique Rousseau

Kronika semináře

14. dubna 2022, Zelený čtvrtek: Dnes ráno Msgr. Faure, ačkoli stále ještě v rekonvalescenci, sloužil tichou Missu Chrismatis, která se konala v dominikánském klášteře Avrillé. Díky jeho ochotě mnozí kněží budou moci využívat svaté oleje.
Večer se k nám v semináři připojili P. Morgan a P. Koller, aby sloužili krásnou večerní mši svatou. Naše poděkování patří našemu učiteli gregoriánského chorálu, který zpíval se seminaristy při všech bohoslužbách a obřadech.
Po večerní mši svaté se seminaristé klaněli Nejsvětější svátosti před krásným relikviářem, který instaloval sakristián v místnosti, jež bude po vybavení sloužit jako naše sakristie.

15. dubna, Velký pátek: je to velký den, kdy nás náš Pán vykoupil z našich hříchů: bohoslužeb se účastníme s velkou horlivostí. Intenzivní práce na liturgických a pěveckých zkouškách na velikonoční vigilii.

17. dubna, Velikonoce: asistovaná mše sv., kterou slouží otec Chirico, první v jeho kněžském životě.

30. dubna 2022: seminaristé se vracejí z prázdnin a jsou připraveni pokračovat ve výuce. Cesty jsou kvůli zdražení pohonných hmot stále nákladnější.

Květen 2022: Denně odříkáváme růženec před Nejsvětější svátostí vystavenou na oltáři v našem semináři.

8. května 2022: Svátek Panny Marie od Nejsvětějšího srdce a slavnost svaté Jany z Arku: převzetí hábitu sestry Dorothey, oblátky.

16. května 2022: S. Maria-Salome si vzala volno z rušné kuchyně, aby si odpočinula u sester dominikánek v péči s. Anny-Dominique; v kuchyni ji nahrazují seminaristé; zdá se, že během její nepřítomnosti nikdo nezhubl!

21. května 2022: seminarista se stará o včelí úly. Díky dobrému počasí včely dobře pracují: přidáváme druhý nástavek na jeden úl. Velmi obětavá paní včelařka nám dává cenné rady.

27. května 2022: začínají první zkoušky. Mimo jiné de Verbo incarnato, Ecclesia, morální teologie atd. Mezi seminaristy stoupá napětí, ale zachovávají klid a svěřují se Panně Marii.

28. května 2022: tři seminaristé, kteří mají přijmout svěcení, se vydávají na na týdenní rekolekci k P. Picotovi do Alsaska.

Pohled z 2. patra semináře

Červen 2022: Oprava střechy v Nazaretu, domě našich sester. Abychom omezili náklady, dobrovolníci a seminaristé odkryli střechu přístavby, do níž zatékalo; střechu od nich převzal pokrývač. Kaple sester by měla být v budoucnu zřízena v přízemí. Tyto poměrně nákladné práce financuje sdružení AAMF. Předem děkujeme za vaši pomoc; prosíme, abyste na složence či při převodu uvedli „pro Nazaret“.


Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Zdroji všeho dobra, klaním se Ti, věřím v Tebe, doufám v Tebe, miluji Tě a lituji všech svých hříchů. Obětuji Ti své ubohé srdce, učiň ho pokorným, trpělivým, čistým a ve všem oddaným Tvým přáním. Učiň, abych žil v Tobě, ó dobrý Ježíši, a Ty ve mně. Ochraňuj mě v nebezpečích, utěšuj mě v smutku a bídě. Dej mi zdraví těla, požehnání mým skutkům a milost svaté smrti. Amen.


Kontakt na seminář

Séminaire Saint Louis Marie Grignion de Montfort
8, rue du docteur Picard
49640 Morannes-sur-Sarthe
Francie

sajm.secretariat@gmail.com

Mše svaté v semináři:

Během školního roku: 6:45 všední dny, 10:00 neděle,
během prázdnin: na dotaz.

Dary pro seminář či sestry:

Každodenní chod semináře (topení, jídlo, práce…) můžete podpořit převodem na účet AAMF (chcete-li podpořit sestry, přidejte poznámku „Nazareth“):
– IBAN: FR76 1790 6000 3296 3760 87 68 694
– BIC: AGRIFRPP879

Apoštolát našich kněží, výdaje život společenství, splácení půjček na nákup budovy semináře atd. můžete podpořit (chcete-li podpořit sestry, přidejte poznámku „Nazareth“):

– IBAN: FR76 1027 8394 2500 0215 2810 145
– BIC: CMCIFR2A

.