Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá druhá po Sv. Duchu

NEDĚLE DVACÁTÁ DRUHÁ PO SV. DUCHU.

Mat. XXII, 15–21.094

„Tehdy fariseové odešedše radili se, kterak by jej polapili v řeči.“ (v. 15.)

Mluvíme-li pravdu a konáme-li dobro, urazíme špatné a rozdráždíme pyšné a závistivé; od té chvíle nebudeme moci učiniti ani krok nebo promluviti slovo, jež by nebylo hlídáno, posuzováno, vykládáno ve zlé a donášeno těm, kteří nad námi mají nějakou moc.

Proto bděmež nad každým slovem, bděmež nad celým svým chováním: buďme bezúhonní.

Předsevzetí: Budu na sebe dávati tak pozor, jak mne hlídají moji nepřátelé.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi, prosím pokorně, té opatrnosti a moudrosti, abych Tvou svatou věc neohrožval pošetilým přeháněním, uděl mi té síly a pevnosti, abych nikdy nezradil pravdu bázlivostí a zbabělostí pod rouškou umírněnosti.

 

PONDĚLÍ.

„I poslali k němu učedníky své s herodiány.“ (v. 16.)

Fariseové, tolik hrdí a žárliví na svou vážnost měli si oškliviti straníky Idumejce Heroda.

Žezlo tohoto krále, cizího jejich národnosti, mělo je tížiti stejně jako jho římské.

A přec spojují se s nepřáteli náboženství, vlasti, i jejich vlastního panství za tím účelem, aby zahubili toho, jenž jediný chce a může spasiti Israele a osvoboditi, který jediný může a chce zajistiti svému národu a jeho vůdcům panství vysoko povznesené nad politickou moc Herodů a Césarů.

Předsevzetí: Budu se spojovati s lidmi ušlechtilými k boji proti nepřátelům krále Ježíše Krista.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši; který jediný svou Církví jsi osvobodil národy a který svobodu pravou jim udržuješ, osviť ty zaslepence, kteří se sjednocují proti Tvé Církvi a proti Tobě, místo aby k Tobě láskou přilnuli.

 

ÚTERÝ.

„Mistře, víme, že pravdomluvný jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na nikoho.“ (v. 16.)

Třebas by pravdivé a zasloužené byly ty chvátly, které se nám vzdávají, nesmíme přec důvěřovati těm, kteří nás oslovují s přílišnými poklonami: může to býti past nalíčená na naši důvěřivost.

Vynášejí naši moudrost, naši spravedlnost, naši nestrannost, ale nedůvěřujme jim! Hledí z nás vylákati nějaký projev proti autoritě nebo proti lásce k bližnímu. Vyklouzne-li nám nějaké takové slovo, jsme ztraceni.

Předsevzetí: Nedůvěřujme pochlebníkům.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, uděl mi té milosti, abych lidské chvály dovedl vždy vyslechnouti chladně, abych jim nepřikládal významu a hlavně abych se jimi nikdy nedal omámiti.

 

STŘEDA.

„Pověz nám tedy, co se tobě zdá: sluší-li dávati daň císaři, či nikoli?“ (v. 17.)

Past je velmi chytře nalíčena.

Odpoví-li Ježíš: Je dovoleno platiti daně císaři, obžalují jej u lidu, že uznává panství římské nad Judskem a prohlásí jej za nepřitele vlasti.

Řekne-li, že není dovoleno daně císaři platiti, udají jej místodržiteli císařovu.

Herodiáni již čekají připraveni donésti vše svému králi, císařovu to nohsledovi.

Předsevzetí: Budu hodně opatrný ve svých stycích s lidmi ze světa.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, vnukni mi nedůvěru k těm, kteří se snaží podrývati půdu hlasatelům evangelia a obhájcům Církve.

 

ČTVRTEK.

„Ale Ježíš poznav zlobu jejich, řekl: Proč mě pokoušíte, pokrytci?“ (v. 18.)

Strhujme škrabošku pokrytci a poučme ho, že je znám.

Neboť holubičí prostota bez opatrnosti hadí je jen pošetilostí.

Ani láska k bližnímu, ani pokora, ani útrpnost nezabraňují mám nazvati osoby a věci jejich pravým jménem.

Milujme se navzájem, ale pokrytce mějme v ošklivosti.

Učme se to od Pána Ježíše, který sice byl tichý a pokorný srdcem, ale přitom neustával označovati taškáře a zahanbovati je.

Předsevzetí: Budu brániti pravdu a spravedlnost bez obavy, že poraním ty, kteří je hledí potlačovati.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, pokorně prosím učiň mne prostým, ale opatrným, mírným, ale pevným, pokorným, ale nezávislým.

 

PÁTEK.

„Čí je tento obraz i nápis?“ (v. 20.)

Čí obraz a čí jméno je vryto v mém srdci?

Je to snad obraz a jméno císaře a světského panovníka?

Ano – myslím-li a toužím-li jen po těch statcích, po těch zábavách a hodnostech, které rozdává císař, pak jeho obraz je vryt v mém srdci a jeho jméno! Ale pak jsem také otrokem a poplatníkem císaře, to jest těch velmožů a boháčů světa.

Než přitom nikdy nebudu moci smazati všechny ty rysy obrazu Božího v mé duši.

Nikdy nebudu moci uvésti v úplné zapomenutí jeho jméno a jeho zákon, který je vryt v nitru mé duše, aby mne osvěcoval a řídil, ale také aby mne soudil a odsoudil.

Předsevzetí: Chci si stále připomínati, že nosím jméno a obraz Boží ve své duši.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, obnov zase obraz Boží v mé duši a vryj tam jméno své i jméno Otce nebeského.

 

SOBOTA.

„Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.“ (v. 21.)

Každému, co mu patří: císaři daň, poctu a službu zevnější a časnou, Bohu však poctu a službu všeobecnou, celkovou, vnitřní i zevnější, časnou i duchovní, poctu a hold za vše, co jsme, a za vše, co máme, i za vše, co můžeme.

Císaři pouze časné, Bohu však časné tak dobře jako duchovní, tělo tak dobře jako duši, zevnější tak dobře jako vnější.

Neboť není nic ani v nás ani mimo nás, na co by Bůh neměl práva plného a dokonalého.

Předsevzetí: Budu hleděti vším, i tou nejnepatrnější prací a činem, sloužiti Bohu a uctívati jej.

Modlitba: Ó, Pane Ježíši, který jsi všemohoucí jako nebeský Otec, Stvořitel nebe i země, uděl mi, prosím, té milosti a síly, abych se dovedl zcela, se vším, co jsem a co mám, zasvětiti a obětovati Tomu, jehož jméno a obraz od křtu svatého je vryt v mé duši, a nedopouštěj, abych někdy tento čistý obraz pokálel hanbou těžkého hříchu.

Previous post Král bez koruny
Next post Týdenní rozjímání: Neděle dvacátá třetí po Sv. Duchu