?>
 • Nebe

  31. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Nebe jest místo neskonalé blaženosti. Sv. Petr byl jako u vytržení, když uviděl jen malý odlesk slávy a radosti věčné na hoře Tábor. Takovou blaženost cítil, že nechtěl ani již s hory té dolů sestoupiti, uzřev svého Pána proměněného a slávou nebeskou ozářeného. A tato nesmírná blaženost nikdy nevyprchá, nezmizí, bude věčná. Tomu učí Písmo sv. nazývajíc blaženost nebeskou „dědictvím neporušitelným, nevadnoucí korunou slávy“. Jest to věčné plesání svatých s Pannou Marií v čele.

  Read more
 • Peklo

  30. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Zemře-li člověk v přátelství Božím, potrvá to přátelství na věky a s ním také potrvá na věky neskonalé štěstí v nebi. Zemře-li však člověk ve vzpouře proti Bohu, zemře-li v nekajícnosti, těžkém hříchu, potrvá tento stav rovněž věčně, s ním potrvá též věčně zavržení, věčné muky v pekle.

  „Na kteréžkoli místo strom padne, tam ležeti bude“ (Kaz. II, 3.).

  Read more
 • Očistec

  29. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Na soudu, na který se každá duše hned po smrti musí dostati, budou zváženy a oceněny všechny její skutky dobré i zlé.

  Objeví-li se duše některého člověka před věčným Soudcem sice v milosti posvěcující, ale s nějakými poskvrnami, bude jí uloženo Pánem, aby se dříve od těch poskvrn očistila, než bude moci vstoupiti mezi svaté a vyvolené v nebi.

  Za účelem pomoci duším v očistci existuje Očistcové bratrstvo.

  Read more
 • Soud

  28. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Bude veliký rozdíl mezi příchodem Kristovým prvním a druhým. Po druhé nepřijde jako chudé, slabé, bezmocné dítko, nýbrž jako přísný Soudce, jako Král s mocí velikou a velebností, jaká mu jako Bohu přísluší.

  Porozjímejme dnes o soudu za tím účelem, abychom se v tomto životě vynasnažili tak žíti, by i pro nás soud byl příznivým.

  Read more
 • Smrt

  27. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Okolnost, že nevíme, kdy zemřeme a zároveň vědomí, že od šťastné nebo nešťastné smrti závisí šťastná nebo nešťastná věčnost, má nás povzbuditi k tomu, abychom na smrt často vzpomínali. Bohužel mnozí lidé ke své škodě tak nečiní a tím se vydávají nebezpečí smrti nešťastné a tím ztráty života věčného.

  Pamatujme na smrt! Vzpomínejme na ni denně, kdykoliv se modlíme Zdrávas Maria. Modlívejme se vroucně a procítěně: „Pros za nás, pros za mě v hodinu smrti naší“ a jsem přesvědčen, že ta dobrá Matka, plná milosrdenství, nás v těžké hodině smrti naší neopustí, ale vyprosí nám odchod z tohoto světa v milosti posvěcující, smrt šťastnou a po ní radost věčnou.

  Read more
 • Svátostiny

  26. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Svátostiny mají účinky zvláště řádu duchovního, budí naši pozornost, povzbuzují nás k lítosti a ke všem dobrým skutkům.

  Sv. Tomáš Aq. píše: „Jsou-li úkony svátostin a pobožnosti sdruženy a spojeny s jakousi ošklivostí na hříchy, působí odpuštění všedních hříchů, jako např. všeobecné vyznání, bití v prsa, nebo modlitba Páně; vždyť v modlitbě Páně prosíme: Odpusť nám naše viny. A jsou-li spojeny s pocitem úcty k Bohu a k Božím věcem jako: biskupské požehnání, kropení svěcenou vodou, jakékoli svátostné mazání, modlitba v posvěceném chrámu a věci podobné, působí též odpuštění lehkých hříchů.“

  Read more
 • Manželství

  24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  Manželství je svátost, která vzbuzuje muže a ženy, kteří by šířili požehnání Stvořitelovo, kteří by dovoleným, mravně spořádaným způsobem udržovali život přirozený. Manželství spojuje křesťanského svobodného muže a křesťanskou svobodnou ženu v pevný a nerozlučitelný svazek za tím účelem, aby stále byl obnovován zmírající’život pokolení lidského.

  Šťastné manželství mohou uzavříti jen duše čisté, nebo pokáním očistěné, krví Kristovou posilněné, znovuzrozené, oduševnělé, nad tuto hroudu zemskou povznesené a odpoutané ode všech světských věcí a tělesných vášní. Neboť „co se narodilo z těla, tělo jest, co se narodilo z ducha, duch jest.“ (Jan 3, 6.) Tělo vadne, hyne, stárne, umírá; proto manželství, na těle i nejkrásnějším založené, nemůže plně uspokojit, obšťastnit, naopak ztroskotá a často se rozvrátí. Ale kde manželství je uzavíráno na duchu od duší vzájemně si rozumějících, ušlechtilých, tam jest klid a štěstí domovem, tam soulad provází manžely v pokoji a spokojenosti až do hrobu.

  Read more
 • Korunovace papeže

  24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931.

  „V nejbližší neděli nebo svátek [po konkláve] koná se korunovace [nově zvoleného] papeže. V slavném průvodu přijde do chrámu sv. Petra. Při tom jeden z duchovních před ním třikrát zapálí hrst koudele, volaje při tom: „Svatý Otče, tak pomíjí sláva světa.“ Potom slouží papež mši sv. Při jejím začátku žehnají tři kardinálové papeže, každý z nich modlí se nad ním modlitbu, v níž prosí Ducha sv., aby na nového papeže milostí svou sestoupil.“

  Poznámka: Promluva byla publikována roku 1931, v době, kdy papežové nejenže byli ještě korunováni (tato praxe byla opuštěna po II. vat. koncilu), ale především ještě učili katolickou nauku. Od té doby zednářská infiltrace Církve, jak byla plánována mj. v dokumentu Alta Vendita odhaleném bl. Piem IX., značně postoupila.

  Ačkoliv papež Pavel VI. bědoval, že „Církev je ve stavu sebezničení,“ trval, stejně jako všichni jeho dosavadní nástupci, na tom, aby toto ničení plnou parou pokračovalo.

  Papežskou tiáru Pavel VI. roku 1963 odložil a prodal v aukci, výtěžek rozdal chudým (srov. Jn 12, 4-6). Žádný další papež už se korunovat nenechal, čímž se připravili mj. o požehnání a milosti Ducha sv. pro vykonávání svého úřadu, plynoucí z modliteb, jež byly součástí obřadu korunovace.

  Modleme se častěji tradiční Litanie ke všem svatým, a zvláště horlivě jejich část, kde věřící po staletí prosili Pána Boha „abys náměstka apoštolského ve svatém náboženství zachovati ráčil“. Přítomnost této prosby v litaniích dosvědčuje, že to, oč skrze ni prosíme, není automatická samozřejmost. Z modernisovaných litanií byla však odstraněna.

  V roce 1931, po sérii vynikajících papežů, jen málokoho napadlo, že by se papež mohl zpronevěřit úkolu, který mu dal Kristus. Na to je třeba pamatovat při poslechu této promluvy.

  Read more
 • Svěcení na biskupství

  23. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  O jednom biskupu českém se vypravuje, že když mu přečetli dekret sv. Otce, že jest určen za biskupa, hojné slzy polily jeho tvář, neboť uvědomil si, že ta biskupská mitra má též mnoho trnů, zvláště v nynějších dobách, že mu bude snášeti mnoho protivenství při vykonávání úřadu biskupského, že bude zodpovědným za spásu tisíců duší péči jeho svěřených.

  Read more
 • Řehole a křesťanská dokonalost

  22. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.

  I ke každému z nás Kristus Pán volá: „Pojď a následuj mne!“ Uč se ode mne, jak bys nejlépe měl plniti vůli Otce nebeského a následuj mne v mých činech lásky a dobroty, snaž se získati si dokonalost, kterou se má vyznamenávati každý můj učedník.

  Read more