Nebe

Nebe

31. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Nebe jest místo neskonalé blaženosti. Sv. Petr byl jako u vytržení, když uviděl jen malý odlesk slávy a radosti věčné na hoře Tábor. Takovou blaženost cítil, že nechtěl ani již s hory té dolů sestoupiti, uzře...
číst více
Peklo

Peklo

30. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Zemře-li člověk v přátelství Božím, potrvá to přátelství na věky a s ním také potrvá na věky neskonalé štěstí v nebi. Z...
číst více
Očistec

Očistec

29. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Na soudu, na který se každá duše hned po smrti musí dostati, budou zváženy a oceněny všechny její skutky dobré i zlé. Objeví...
číst více
Soud

Soud

28. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Bude veliký rozdíl mezi příchodem Kristovým prvním a druhým. Po druhé nepřijde jako chudé, slabé, bezmocné dítko, nýbrž jako ...
číst více
Smrt

Smrt

číst více
Svátostiny

Svátostiny

26. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Svátostiny mají účinky zvláště řádu duchovního, budí naši pozornost, povzbuzují nás k lítosti a ke všem dobrým skutkům. ...
číst více
Manželství

Manželství

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. Manželství je svátost, která vzbuzuje muže a ženy, kteří by šířili požehnání Stvořitelovo, kteří by dovoleným, mravně spo...
číst více
Korunovace papeže

Korunovace papeže

24. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský z roku 1931. „V nejbližší neděli nebo svátek [po konkláve] koná se korunovace [nově zvoleného] papeže. V slavném průvodu přijde do chrámu...
číst více
Svěcení na biskupství

Svěcení na biskupství

23. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. O jednom biskupu českém se vypravuje, že když mu přečetli dekret sv. Otce, že jest určen za biskupa, hojné slzy polily jeho tvář, neboť uvě...
číst více
Řehole a křesťanská dokonalost

Řehole a křesťanská dokonalost

22. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. I ke každému z nás Kristus Pán volá: „Pojď a následuj mne!“ Uč se ode mne, jak bys nejlépe měl plniti vůli Otce nebeského a následuj mn...
číst více
Svěcení kněžstva

Svěcení kněžstva

číst více
Poslední pomazání

Poslední pomazání

20. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Svým apoštolům a jich nástupcům nařizuje Ježíš tutéž péči o nemocné, tutéž lásku k nim, jakou hořelo Božské Jeho Srdce, ale zavazuje...
číst více
Odpustky

Odpustky

19. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Buďme vděčnými Bohu za to, že jsme členy pravé církve katolické, že patříme do obcování svatých jako členové církve bojující na zemi...
číst více
Dostiučinění

Dostiučinění

18. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Pán Bůh odpustil králi Davidovi, když se ze svých hříchů vyznal a jich litoval, ale za tyto své hříchy musel Hospodinu dosti učinit svým ut...
číst více
Požehnání sv. zpovědi

Požehnání sv. zpovědi

Ubylo by jistě na světě mnoho bídy hmotné i mravní, kdyby lidé občas zúčtovali s Bohem, kdyby po zpytování svědomí, lítosti a sv. zpovědi si uvědomili, že jedině hřích to byl, který jim všeliký zármutek a bídu připravil. Jedna ře...
číst více
Zpověď jest zařízením božským

Zpověď jest zařízením božským

Od nejstarších dob církve se vyžadovala zpověď k odpuštění hříchů, že Kristus rozkázal apoštolům, aby zpověď věřících slyšeli a těmto, aby se z hříchů vyznávali. Proto my zpovídajíce se, nečiníme nic jiného než činili vždy v...
číst více
Opravdové předsevzetí

Opravdové předsevzetí

Sv. Terezie Ježíškova dala se v útlém věku v ochranu nejsv. Panny zvláště od první sv. zpovědi a sv. přijímání. A Matka Boží svoji duchovní dceru, svého miláčka, neopustila, ji sílila, aby ve svém předsevzetí vésti život svatý vytrv...
číst více
Lítost

Lítost

14. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Lítost jest nejpotřebnější částí svátosti pokání. Je-li to část nejpotřebnější, jest naší povinností, abychom se naučili lítost vz...
číst více
Zpytování svědomí

Zpytování svědomí

13. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Snažiti se o křesťanskou dokonalost jest naší povinností. Nechceme-li žíti v klamu, ve lži a přetvářce k sobě samým zde na světě, nechce...
číst více
Mše svatá

Mše svatá

11. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Nepohrdejme tím vzácným pokladem a nehřešme netečností a lhostejností vůči dobrotivosti a lásce Boží, ale horlivě navštěvujme mši sv. v...
číst více
Co máme činiti po sv. přijímání?

Co máme činiti po sv. přijímání?

10. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský. Veliké jsou milosti, kterých se nám ve sv. přijímání dostává a to bez našich zásluh.
číst více
Časté sv. přijímání lékem naší doby

Časté sv. přijímání lékem naší doby

9. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Časté a časné sv. přijímání

Časté a časné sv. přijímání

8. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Jaké milosti působí sv. přijímání

Jaké milosti působí sv. přijímání

7. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Při sv. přijímání splývá duše s Ježíšem

Při sv. přijímání splývá duše s Ježíšem

6. májová promluva P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Příprava na sv. přijímání

Příprava na sv. přijímání

5. májová promluva prof. P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více
Svátost oltářní

Svátost oltářní

4. májová promluva prof. P. Františka Komárka z knihy Svatá Terezie od Ježíška – květ mariánský.
číst více