Bůh neexistuje

Neboť latinský infinitiv „exsistere“ je zkrácený tvar od ex alio sistere = od jiného sestávati, tj. míti bytí od jiného. Bůh však, jako První Příčina všech jsoucen nemá bytí od jiného, je sám nestvořený. Naopak vše má bytí od Něj a bez Něj by nebylo nic, co existuje (srov. Jn 1,3). K závěru, že Jeho bytí je naprosto nutné a naprosto jisté lze dospět pouhým rozumem.

Jak se správně zpovídat

V tomto poučení se zamyslíme nad tím, jak vykonat dobrou zpověď. Když vykonáte dobrou zpověď s opravdovou lítostí, vyznávajíce hříchy své a ne ostatních, a vyjádříte zármutek nad svým hříchem s pevným úmyslem nápravy, pak, říká sv. František Saleský, pěstujete též ctnosti pokory, poslušnosti, upřímnosti a lásky. Jinými slovy v tomto jediném úkonu zpovědi rozvinete více ctností, než v kterémkoli jiném.

Katoličtí rodiče & obvyklé nástrahy

Přednáška o tom, jaká úskalí musí katoličtí rodiče zvládnout, aby se jejich děti staly a zůstaly dobrými katolíky. Mnoho rodičů děti správně učí, co dělat nemají, ale jen málo je učí, co dělat mají. Rozebereme tedy: jak vést děti k získání ctností, jak dětem zajistit duchovní zabezpečení a ochranu, jak vést společný život modlitby, jak získat milosti pro děti, jaký je správný řád v rodině, jak se bránit pokušením světa, jak uplatňovat spravedlivé tresty, jak využívat prostředků a svátostin, jež Církev poskytuje, atp.